Pesha e aktiveve jorezidente të sektorit bankar ka arritur nivelin më të ulët në shtatë vitet e fundit. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se në mesin e këtij viti bankat kishin investuar jashtë vendit rreth 22% të aktiveve të tyre, me një vlerë totale prej 336 miliardë lekësh ose rreth 2.7 miliardë eurosh. Aktivet jorezidente kanë sot peshën më të ulët në bilancin e bankave që nga mesi i vitit 2013. Ndërkohë, aktivet e sistemit në valutë përbëjnë aktualisht 51.8% të totalit, niveli më i ulët që nga viti 2010.

Në dy vitet e fundit, ulja e peshës së aktiveve në valutë dhe atyre jorezidente lidhet pjesërisht edhe me efektin e kursit të këmbimit. Aktivet jorezidente janë kryesisht në euro dhe nënçmimi i monedhës europiane ndaj lekut jep efekt negativ në vlerën e tyre, të konvertuar në lekë për qëllime të raportimit të statistikave.

Rënia aktiveve jorezidente gjatë pjesës së parë të këtij viti lidhet sidomos me vendimin e disa prej bankave të sistemit për të investuar në eurobondin e qeverisë shqiptare shumë prej fondeve që i mbanin të vendosura në llogari apo depozita jashtë vendit. Kjo e uli peshën e aseteve jorezidente me rreth 2.5 pikë përqindje.

Ndonëse sektori bankar shqiptar nuk është i angazhuar në investime të sofistikuara në tregjet e huaja, pesha e konsiderueshme e aktiveve jorezidente përcaktohet nga niveli i lartë i euroizimit të ekonomisë shqiptare. Afërsisht 52% e depozitave të publikut në sektorin bankar janë në valutë të huaj. Bankat nuk kanë mundësi t’i investojnë të gjitha këto fonde në hua apo instrumente alternative në Shqipëri, ndaj një pjesë e tyre shkojnë jashtë vendit, kryesisht në formë vendosjesh në banka të tjera. Për bankat me kapital të huaj, kjo marrëdhënie shpesh vendoset me grupet bankare zotëruese apo institucionet e lidhura financiare.

Ndërkohë, huaja për jorezidentët pasi arriti pikun në vitin 2017, tashmë është stabilizuar dhe aktualisht përbën rreth 15% të aktiveve jorezidente ose 3% të totalit të aktiveve të sektorit bankar shqiptar.

Në kushtet e normave reale negative për euron mbajtja me sa më pak kosto të likuiditetit në euro është bërë një sfidë për bankat. Jo rastësisht sektori shfaqet shumë i interesuar sa herë që qeveria shqiptare emeton instrumente borxhi në monedhën europiane. Gjatë viteve të krizës, Banka e Shqipërisë aplikoi edhe masa shtrënguese rregullatore, duke rritur kërkesën për kapital në mbulim të investimeve jashtë vendit, por rezultatet nuk ishin shumë domethënëse. As strategjia e deeuroizimit nuk ka sjellë rezultate të dukshme në uljen e peshës së euros në bilancet e institucioneve financiare.

Burimi: Revista Monitor

Komisioni për Ekonominë dhe Financat zhvilloi një seancë dëgjimore me kandidaturat për pozicionin e Kryetarit të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.

Kandidatët që kishin dorëzuar dokumentacionin dhe ishin të ftuar në mbledhjen e sotme ishin z. Julian Naqellari, znj. Sonila Rreshka, z. Endrit Bushati, z. Pajtim Melani, znj. Onorita Jata dhe z. Olsi Çoku.

Komisioni përjashtoi nga gara vetëm znj. Jata për mosplotësim kriteresh ndërkohë që pati diskutime për përjashtimin e kandidatëve që nuk plotësojnë kriterin e 7 viteve eksperiencë nga të cilat 5 në tregjet bankare dhe financiare dhe se duhet që tregjet financiare duhet të mbikëqyren nga drejtues profesionistë ekonomistë me eksperiencë.

Kandidati i parë z. Naqellari u shpreh me rezerva për ligjin e ri që rregullon veprimtarinë e kriptomonedhave duke i cilësuar me risk të lartë dhe se ishte skeptik për zhvillimin e tyre. Nga ana e saj znj. Sonila Rreshka relatoi se AMF duhet të bëjë me shumë në drejtim të zbatimit të rekomandimeve të MoneyVal për pastrimin e parave por kryetarja e Komisionit znj. Milva Ekonomi u shpreh se duhet të ishte më e përditësuar pasi tashmë Kuvendi e ka miratuar paketën ligjore sipas rekomandimeve. Kryetarja e Komisioinit kërkoi plotësimin me dokumentacion për eksperiencën ekonomike-financiare për kandidatin Bushati i cili ka ana e tij u shpreh se kishte një sërë angazhimesh si konsulent përfshirë dhe antarësinë në Bordin e Universitetit të Sporteve.

Ish-kryetari i Bordit z. Pajtim Melani u shpreh se paketa e miratuar e tre ligjeve financiare të miratuara së fundi duhet parë jo vetëm në funksion të zhvillimit të tregjeve financiare dhe mbrojtjes së investitorëve por edhe në harmonizimin mes tregjeve nën mbikëqyrje dhe zhvillimin e teknologjive të reja blockchain në sigurime, tregje financiare por edhe në ndërveprimin me regjistrat e hipotekave/pronave, karteleve të shëndetit publik, kontratave të shërbimeve utilitare, ujësjellës, energji, komunikime elektronike dhe postare etj. Melani u shpreh për tregtimin në Bursë të obligacioneve private(letrat tregtare), emetimin e obligacioneve bashkiake, më tej të atyre qeveritare dhe listimin e aksioneve të shoqërive me kapital shtetëror dhe shoqërive anonime me kapital private.

Gjithashtu u shpreh se AMF do të përqëndrohet në zhvilimin e pensioneve private dhe propozimin pa vonesë pligjit Bonus-Malus për sigurimin e detyrueshëm motorrik.

Kandidati z. Çoku u shpreh se ka eksperiencë të gjatë si këshilltar ligjor sidomos në fushën e gazit natyror dhe këmbënguli sërish në përmirësimin e rregulloreve të AMF-së sipas eksperiencës britanike ku më shumë rëndësi ka cilësia sesa sasia. Kryetarja e Komisionit u shpreh se intereson më shumë idetë për tregun shqiptar të shërbimeve financiare që mbetet shumë lart atij britanik ndërkohë që kandidati Çoku u shpreh se duhet më shumë punë që të mbrohen konsumatorët.

Kryetari i Bordit është pozicioni më i rëndësishëm në institucionet mbikëqyrëse dhe rregullatore të tregjeve financiare dhe së bashku me Ministrin e Financave dhe Guvernatorin e Bankës formësojnë Grupin Këshilimor të Stabilitetit Financiar. Kryetari Bordit eshte jo-ezekutiv dhe sipas nenit 15 të ligjit “Për AMF” drejton mbledhjen e Bordit, urdhëron ngritjen e komiteteve të kontrollit, objektin e punës, si dhe afatet për shqyrtimin e çështjes, i propozon Bordit ngritjen e komiteteve këshillimore, me qëllim hartimin e politikave për mbarëvajtjen e punës së Autoriteti dhe merr kompetenca të tjera, të akorduara me vendimmarrje të Bordit.

Në fund të mbledhjes Komisioni Ekonomisë vendosi që të pesë kandidaturat t’i propozohen seancës së Kuvendit për votim. Aktualisht Bordi i AMF-së është me vetëm 3 nga 5 antarë, në mungesë të kryetarit pas kalimit të z. Mete si drejtor i përgjithshëm dhe zv.drejtorit ekzekutiv, vakant prej vitesh në këtë institucion.

Burimi: Revista Monitor

Sipas njoftimit në faqen zyrtare të internetit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, në datën 14 Shtator 2020, nis punën grupi i përbashkët “Për hartimin e strategjisë për zhvillimin e tregut të kapitaleve”, me pjesëmarrjen e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Grupi i punës do të analizojë situatën aktuale të tregut të kapitaleve dhe do të hartojë një dokument strategjik 5-vjeçar, shoqëruar me një plan konkret veprimi, për përmbushjen e hapave të nevojshme për zhvillimin e tregut të kapitaleve.

Në funksion të përgatitjes së dokumentit strategjik, grupi i punës do të analizojë gjithashtu infrastrukturën ekzistuese të tregut të kapitaleve dhe kapacitetet e saj për të përballuar dinamikën e zhvillimit të këtij tregu.

Në planin e veprimit do të përcaktohen hapat për listimin në Bursë të shoqërive me kapital shtetëror. Ky plan veprimi parashikohet të hartohet brenda datës 30 nëntor 2020.

Pjesë e diskutimeve për hartimin e dokumentit strategjik do të jenë edhe përfaqësues nga subjektet e tregut të kapitalit, si edhe nga institucione, shoqata apo shoqëri të tjera private, që mund të japin kontribut në zhvillimin e këtij tregu.

Burimi: Autoriteti Mbikeqyrjes Financiare

Nga: Ersuin Shehu

Investimet e sistemit bankar jashtë vendit kanë rënë ndjeshëm në tremujorin e dytë të vitit. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, aktivet jo rezidente në fund të qershorit kishin vlerën e 336.1 miliardë lekëve, në rënie me 44 miliardë lekë krahasuar me një tremujor më parë dhe me 15 miliardë lekë krahasuar me fundin e vitit të kaluar. Në krahasimin me tremujorin e  parë kjo rënie është ndikuar edhe nga forcimi i përkohshëm i euros në gjysmën e dytë të marsit. Por, veç efektit të kursit, një ndikim të rëndësishëm ka pasur vendimi i disa prej bankave për të investuar një pjesë të madhe të fondeve të lira në valutë në obligacionet e qeverisë shqiptare. Në fillim të muajit prill, Ministria e Financave organizoi një ankand të obligacioneve dyvjeçare në euro në tregun e brendshëm, përmes të cilave siguroi një hua me vlerën e 100 milionë eurove. Ndërsa në muajin qershor u realizua emetimi i eurobondit me vlerë 650 milionë euro, ku sërish bankat shqiptare besohet se morën pjesë me shuma të mëdha.

Historikisht, aktivet jorezidente kanë pasur një peshë të konsiderueshme në strukturën e aktiveve të sistemit bankar shqiptar. Kjo lidhet më së shumti me nivelin e lartë të euroizimit të ekonomisë dhe sistemit financiar shqiptar. Depozitat në euro përbëjnë 52% të totalit dhe tregu i brendshëm nuk ofron mundësi të mjaftueshme për investimin e tyre, sidomos në dekadën e fundit kur kriza e futi kreditimin në një stanjacion të gjatë. Në këto kushte, bankat i kanë mbajtur fondet në valutë kryesisht në depozita dhe llogari në banka të tjera jashtë vendit, ndërsa një pjesë më të vogël zënë investimet në letra me vlerë apo huatë te subjektet jorezidente.

Aktualisht, aktivet jorezidente përbëjnë rreth 22% të totalit të aktiveve të sistemit bankar. Krahasuar me një vit më parë, pesha e tyre specifike ka rënë me afërsisht një pikë përqindje.

Burimi: Scan-tv.com

Interesat e bonove me maturim 12 mujor shënuan rritje të lehtë në ankandin e kësaj jave, pas një periudhe disamujore në rënie. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, yield- mesatar i ponderuar u rrit në 1.69%, nga 1.63% që kishte qenë në ankandin e mëparshëm.

Qeveria rriti të shesë të gjithë shumën e shpallur prej 9.7 miliardë lekësh, ndërsa kërkesat totale në ankand arritën në rreth 10.5 miliardë lekë. Për momentin, tregu nuk po shfaq shtrëngesa në likuiditet dhe po i  përgjigjet kërkesës së lartë për huamarrje të qeverisë, ndonëse me një korrektim të lehtrë në rritje të yield-eve.

Pas shpërthimit të krizës së Covid-19, deficiti buxhetor u rrit me ritme të shpejta dhe arriti në pothuajse 40 miliardë lekë në fund të tremujorit të dytë. Pas rishikimit të fundit të buxhetit, në muajin korrik, deficiti për këtë vit parashikohet të arrijë në 133 miliardë lekë ose sa rreth 8.4% e Prodhimit të Brendshëm Bruto.

Këto projeksione janë shoqëruar me rritje të huamarrjes, si në tregun e brendshëm, ashtu edhe në atë të jashtëm. Në gjysmën e parë të këtij viti stoku i borxhit publik është rritur me rreth 154 miliardë lekë.

Pjesa më e madhe u financiar përmes eurobondit të emetuar në tregjet ndërkombëtare, por edhe stoku i borxhit të brendshëm është rritur me rreth 41 miliardë lekë. Pavarësisht kërkesës së shtuar dhe rreziqeve në rritje, që prej muajit prill interesat e insturmenteve të borxhit qeveritar kanë rezultuar në rënie.

Tregu financiar ka pasur likuiditet të bollshëm, edhe falë injektimeve të mëdha të parasë nga Banka e Shqipërisë.

Ersuin Shehu/ SCAN

NgaErsuin Shehu

Credins Bank është blerësi kryesor i letrave me vlerë të individëve në tregun dytësor. Statistikat e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF) tregojnë se për gjysmën e parë të këtij viti Credins realizoi pothuajse 35% të blerjeve nga individët para afatit të maturimit.

Në total, vlera e titujve të blerë nga Credins Bank arriti në 479 milionë lekë. Për tremujorin e dytë të vitit ka kaluar edhe Raiffeisen që tradicionalisht është aktori më aktiv në tregun me pakicë të letrave të borxhit qeveritar.

Vitet e fundit, Credins Bank po zgjeron me ritme të shpejta investimet në letra me vlerë, duke e balancuar ndjeshëm strukturën e aseteve që historikisht ka qenë kryesisht e orientuar tek huatë për sektorin privat. Në mesin e këtij viti, Credins Bank zotëronte një portofol titujsh në vlerën e rreth 66 miliardë lekëve, në rritje me 111% krahasuar me një vit më parë.

Megjithëse blerjet në tregun me pakicë zënë një pjesë modeste kundrejt totalit të portofolit, tendenca për të zgjeruar investimin në tituj është reflektuar edhe në këtë segment.

Të dhënat e AMF-së tregojnë se në total, Raiffeisen ngelet subjekti më aktiv në tregun me pakicë të titujve, për një volum total prej pothuajse 1.9 miliardë lekësh për 6-mujorin 2020. Kjo shumë përbën pothuajse 60% të volumit total të tregtimit. Por, transaksionet e Raiffeisen konsistojnë kryesisht në shitje të letrave me vlerë të portofolit të vet tek individët.

Këto blerje mund të reflektojnë pjesërisht edhe një përfshirje të ulët financiare të individëve, sepse ata kanë mundësi të blejnë letra me vlerë të qeverisë direkt në tregun primar, qoftë me oferta konkurruese ose jo konkurruese.

Burimi: Paraja.net

TIRANE (Shqipëri), 13 korrik (SeeNews) – Shqipëria do të ofrojë 4 miliardë lekë (36 milion USD / 32 milion EUR) Obligacione Thesari pesë vjeçare në një ankand në 15 korrik, tregojnë të dhënat e bankës qendrore.

Sipas tyre, Obligacionet e Thesarit kanë datë maturimi 26 Marsin e vitit 2025.

Në ankandin e fundit të Obligacioneve te Thesarit pesë-vjeçare të mbajtur në 21 maj 2020, Ministria e Financave shiti 4,4 miliardë lekë letra me vlerë të qeverisë. Norma e pranuar e kuponit ishte 3.7%, e pandryshuar në krahasim me ankandin e mëparshëm të letrave me vlerë pesë-vjeçare të qeverisë të mbajtur në 24 mars 2020.

(1 EUR = 124.273 LEK)

Burimi: SeeNews

Live: Fjala në Parlament e deputetit, Ervin Bushati

Posted by Taulant Balla on E enjte, 9 korrik 2020

TIRANË, 9 korrik/ATSH/ Deputeti i Partisë Socialiste, Ervin Bushati, deklaroi sot se “më vjen keq që Presidenti Ilir Meta me një dekret ka kthyer pranë Kuvendit, për disa arsye që në besimin tonë dhe në diskutimin në Komisionin e Ekonomisë nuk qëndrojnë, ligjin “Për tregjet e kapitalit”.

Në fjalën e tij në Kuvend lidhur me shqyrtimin e dekretit të Presidentit për kthimin e ligjit  “Për tregjet e kapitalit”, Bushati tha se se “e para, se argumenti meqë nuk është krijuar ky treg nuk duhet të fillojë e të krijohet tani nuk qëndron. Ne po e hapim këtë e po vendosim rregulla loje që të krijohet, të funksionojë e të formalizohet ky treg, prandaj nuk mund të vlejë si argument. E dyta, që thotë se do të ishte ndoshta e rrezikshme dhe e dëmshme për ekonominë, ndërkohë që ne e dimë që ky treg sot duhet të formalizohet”.

“Ndërkohë që Presidenti e pranoi Eurobondin prej 650 milionë eurosh të lëvruar në tregjet ndërkombëtare, të miratuar e financuar nga tregjet ndërkombëtare që treguan sa lart mund të rankohet Shqipëria në qëndrimin e saj financiar apo ekonomik. Pra vetë Presidenti ishte pjesë me atë që pranoi bursa shqiptare apo tregjet kapitale të kishin borxhin më të madh, të këtij viti po e po, por me sa di unë edhe në të shkuarën dhe e miratoi vetë Eurobondin”, – nënvizoi Bushati.

Kështu që, shtoi ai,  këto argumente që sjell Presidenti duke na vonuar ne për gati dy muaj për një frymëmarrje kaq të madhe që mund t’i jepet ekonomisë shqiptare nuk qëndrojnë.

Deputeti socialist u shpreh se “më vjen keq që Presidenti ndërkohë që është treguar i arsyeshëm dhe ka pranuar disa iniciativa të mazhorancës, në këtë pikë që ka të bëjë me frymëmarrjen ndaj ekonomisë dhe tregjeve kapitale është treguar joracional dhe më duket se ka një arsye politike që nuk ia vlen ta diskutojmë”.

“Prandaj Komisioni i Ekonomisë dhe Financave, pasi e mori dhe shqyrtoi për të gjitha arsyet që i kemi renditur në seancën e 14 majit kur kemi kaluar të gjithë bashkë këtë projektligj mendojmë ta rrëzojmë dhe të sjellim para seancës propozimin tonë për ta rrëzuar dekretin e Presidentit dhe t’i hapim rrugë tregjeve kapitale dhe t’i japim shpresë ekonomisë aq më tepër në kontestin e një tërmeti që ndikoi shumë në ekonomi dhe pandemisë botërore që ka qenë një sifidë dhe do të jetë edhe në të ardhmen”, – tha Bushati.

Deputeti Bushati u shpreh se “mazhoranca është e përgjegjshme jo vetëm për të ruajtur shëndetin e qytetarëve shqiptarë, por edhe shëndetin e ekonomisë shqiptare. Për këtë arsye në datën 14 maj, kemi miratuar të gjithë bashkë në Kuvend një ligj, i cili është diskutuar gjatë, që ka pyetur dhe marrë parasysh gjithë grupet e interesit, për të ringjallur tregjet kapitale në Shqipëri për të formësuar atë që quhet bursa e Shqipërisë”. Në bazë të nenit 4 të ligjit ”Për funksionimin e Agjencisë Telegrafike Shqiptare”, ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.

Kuvendi i Shqipërisë rrëzoi sot dekretin e Presidentit të Republikës që kthente për rishqyrtim ligjin “Për tregjet e kapitalit”. Me rrëzimin e dekretit, ligji miratohet përfundimisht dhe pritet të krijojë një kuadër më të qartë dhe më stimulues për zhvillimin e tregjeve të kapitalit në vend.
Ligji i ri do të zëvendësojë ligjin e vitit 2008 “Për titujt”, që sipas Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Ministrisë së Financave paraqiste boshllëqe dhe kërkesa të paqarta. Sipas relacionit të ligjit, kërkesat e paqarta lidhen me prospektin e obligacioneve dhe të aksioneve, shndërrimin në letra me vlerë etj.
Ligji vendos rregulla mbi shmangien e manipulimit të tregut dhe praktikave të tjera të paligjshme të tregtimit, si dhe rregulla për krijimin e institucioneve të reja si MTF (multilateral trading facility), OTF (organised trading facility), Depozitarit Qendror të Titujve, si dhe Agjencisë së Vlerësimit të Rrezikut të Kreditit.
Ligji i ri do të sjellë gjithashtu më shumë kompetenca për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, në lidhje me abuzimet me tregun dhe me sanksionet për këto raste. Në të parashikohet rritja e kompetencave të AMF-së në tregjet e kapitalit, sidomos në procesin hetimor të praktikave të paligjshme të tregtimit dhe vendosjen e gjobave administrative.Kuvendi vlerëson se ligji krijon hapësira për zhvillimin e tregjeve të kapitalit dhe krijimin e kushteve për tregje kapitali transparente, të drejta dhe të mirërregulluara.
Ligji do të hyjë fuqi më datë 1 shtator 2020.

Prej dy vitesh, Shqipëria ka një bursë funksionale, të angazhuar deri tani në tregtimin dytësor të letrave të borxhit të qeverisë shqiptare. Megjithatë, Bursa ALSE është tashmë ligjërisht dhe teknikisht gati për të mundësuar tregtimin e titujve të shoqërive tregtare.

Burimi: Paraja.net

Union Bank mori këtë muaj miratimin e Bankës së Shqipërisë për të ushtruar veprimtarinë e tregtimit të letrave me vlerë për llogari të klientëve. Banka qendrore njoftoi zyrtarisht se Union Bank është tashmë e licencuar “në tregtimin  për llogari të klientëve, qoftë dhe në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar ose ndryshe të letrave me vlerë të transferueshme”, në ndërmjetësimin për transaksionet monetare të marrjes në kujdestari, si edhe në shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse të lidhur me tregtimin e titujve.

Sipas kërkesave ligjore, për këto veprimtari Union Bank duhet të licencohet në vazhdim nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.
Aktualisht, AMF ka licencuar nëntë prej bankave tregtare si shoqëri komisioneve në tregun e titujve. Tre prej bankave, Credins, ABI Bank dhe Intesa Sanpaolo, janë njëkohësisht të anëtarësuara për të tregtuar në Bursën Shqiptare të Titujve, ALSE.

Sipas të dhënave nga Shoqata Shqiptare e Bankave, në fund të muajit mars Union Bank zotëronte asete totale në vlerën e rreth 69 miliardë lekëve, ose 4.4% të aktiveve totale të sistemit bankar shqiptar. Portofoli i letrave me vlerë në bilancin e Union Bank në fund të muajit mars arriti në 23.6 miliardë lekë, në rritje vjetore me 32%.

Burimi: Paraja.net

Lëvizje te postimet