Kapitalizimi i Tregut

Kapitalizimi Total i Tregut (të gjithë segmentet) më datën 30/07/2021 është: 628,675,900,000 ALL

 

Kapitalizimi i Tregut sipas segmenteve të tregut në ALSE më datën 30/07/2021.

Tregu Kryesor

Simboli Cmimi i Fundit Vlera Nominale Sasia Kapitalizimi i tregut
Aksione
Titujt e Borxhit të Qeverisë (BTH, OTH)
TB3-1915 10,000 100,000 1,000,000,000.00
NF10-23 100,000 57,500 5,750,000,000.00
TB12-1914 10,000 820,000 8,200,000,000.00
TB12-1913 10,000 814,215 8,142,150,000.00
TB3-1912 10,000 85,784 857,840,000.00
TB12-1910 10,000 920,000 9,200,000,000.00
TB3-1909 10,000 100,000 1,000,000,000.00
TB6-1907 10,000 100,000 1,000,000,000.00
TB12-1908 10,000 919,998 9,199,980,000.00
TB12-1906 10,000 970,000 9,700,000,000.00
NF2-204 100,000 129,000 12,900,000,000.00
TB12-1904 10,000 1,070,000 10,700,000,000.00
NF5-38 100,000 34,500 3,450,000,000.00
TB12-1903 10,000 880,000 8,800,000,000.00
NF7-26 100,000 83,311 8,331,100,000.00
TB12-1901 10,000 980,000 9,800,000,000.00
TB6-1900 10,000 150,000 1,500,000,000.00
NF3-45 100,000 40,000 4,000,000,000.00
TB12-1899 10,000 1,070,000 10,700,000,000.00
NF2-203 100,000 81,523 8,152,300,000.00
TB12-1897 10,000 1,219,660 12,196,640,000.00
TB6-1896 10,000 120,335 1,203,350,000.00
TB12-1895 10,000 1,020,000 10,200,000,000.00
NF10-22 100,000 81,000 8,100,000,000.00
NF2-202 100,000 60,000 6,000,000,000.00
TB12-1894 10,000 720,737 7,207,370,000.00
TB12-1892 10,000 900,000 9,000,000,000.00
TB12-1891 10,000 699,997 6,999,970,000.00
TB12-1890 10,000 500,000 5,000,000,000.00
TB12-1888 10,000 900,000 9,000,000,000.00
TB12-1886 10,000 900,000 9,000,000,000.00
NF2-201 100,000 105,000 10,500,000,000.00
TB12-1885 10,000 900,000 9,000,000,000.00
NF7-25 100,000 88,272 8,827,200,000.00
TB12-1884 10,000 950,000 9,500,000,000.00
TB12-1882 10,000 970,000 9,700,000,000.00
TB12-1880 10,000 970,000 9,700,000,000.00
NF10-21 100,000 35,000 3,500,000,000.00
TB12-1879 10,000 800,000 8,000,000,000.00
NF2-200 100,000 80,000 8,000,000,000.00
NF2-199 100,000 99,999 9,999,900,000.00
NF2-7E 1,000 100,000 12,248,000,000.00
NF5-37 100,000 187,593 18,759,300,000.00
NF7-24 100,000 80,764 8,076,400,000.00
NF3-44 100,000 200,573 20,057,300,000.00
NF2-198 100,000 119,112 11,911,200,000.00
NF10-20 100,000 69,999 6,999,900,000.00
NF2-197 100,000 89,999 8,999,900,000.00
NF7-23 100,000 55,000 5,500,000,000.00
NF2-196 100,000 114,498 11,449,800,000.00
NF10-19 100,000 50,000 5,000,000,000.00
NF7-22 100,000 60,000 6,000,000,000.00
NF3-43 100,000 182,011 18,201,100,000.00
NF5-36 100,000 205,588 20,558,800,000.00
NF10-18 100,000 64,651 6,465,100,000.00
NF5-35 100,000 133,003 13,300,300,000.00
NF10-17 100,000 45,000 4,500,000,000.00
NF7-21 100,000 67,507 6,750,700,000.00
NF5-34 100,000 49,934 4,993,400,000.00
NF10-16 100,000 31,088 3,108,800,000.00
NF7-20 100,000 33,678 3,367,800,000.00
NF10-1 100,000 62,244 6,224,400,000.00
NF10-10 100,000 53,595 5,359,500,000.00
NF10-11 100,000 31,500 3,150,000,000.00
NF10-12 100,000 25,000 2,500,000,000.00
NF10-13 100,000 44,373 4,437,300,000.00
NF10-14 100,000 53,458 5,345,800,000.00
NF10-15 100,000 35,000 3,500,000,000.00
NF10-2 100,000 15,053 1,505,300,000.00
NF10-3 100,000 14,523 1,452,300,000.00
NF10-4 100,000 54,079 5,407,900,000.00
NF10-5 100,000 21,171 2,117,100,000.00
NF10-6 100,000 26,503 2,650,300,000.00
NF10-7 100,000 19,980 1,998,000,000.00
NF10-8 100,000 19,625 1,962,500,000.00
NF10-9 100,000 34,000 3,400,000,000.00
NF5-27 100,000 33,476 3,347,600,000.00
NF5-28 100,000 46,854 4,685,400,000.00
NF5-29 100,000 65,000 6,500,000,000.00
NF5-30 100,000 65,000 6,500,000,000.00
NF5-31 100,000 79,484 7,948,400,000.00
NF5-32 100,000 74,763 7,476,300,000.00
NF5-33 100,000 75,675 7,567,500,000.00
NF7-10 100,000 29,147 2,914,700,000.00
NF7-11 100,000 57,647 5,764,700,000.00
NF7-12 100,000 25,000 2,500,000,000.00
NF7-13 100,000 29,535 2,953,500,000.00
NF7-14 100,000 10,000 1,000,000,000.00
NF7-15 100,000 25,000 2,500,000,000.00
NF7-16 100,000 49,999 4,999,900,000.00
NF7-17 100,000 33,049 3,304,900,000.00
NF7-18 100,000 40,000 4,000,000,000.00
NF7-19 100,000 44,370 4,437,000,000.00
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat)
Totali 628,675,900,000.00

 

Tregu Standard

Simboli Cmimi i Fundit Vlera Nominale Sasia Kapitalizimi i tregut
Aksione
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat)
Totali 0.00

 

Tregu Hyrës

Simboli Cmimi i Fundit Vlera Nominale Sasia Kapitalizimi i tregut
Aksione
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat)
Totali 0.00

 

Kapitalizimi i tregut sipas llojit të titullit dhe tregut

Lloji i Titullit Tregu Kryesor Tregu Standard Tregu Hyrës
Aksione 0.00 0.00 0.00
Bono Thesari 205,507,300,000.00 0.00 0.00
Letra Tregtare 0.00 0.00 0.00
Obligacione Bashkiake 0.00 0.00 0.00
Obligacione Korporative 0.00 0.00 0.00
Obligacione Thesari 423,168,600,000.00 0.00 0.00
Totali 628,675,900,000.00 0.00 0.00
Shënim: Në këtë tabelë do të bëhet shumatorja e kapitalizimit individual të secilit titull.

 

Për të aksesuar historikun e Kapitalizimit të Tregut në ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:

-

 

 

Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database

Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database

Kapitalizimi i Tregut