Kapitalizimi i Tregut

Kapitalizimi Total i Tregut (të gjithë segmentet) më datën 22/10/2020 është: 606,314,120,000 ALL

 

Kapitalizimi i Tregut sipas segmenteve të tregut në ALSE më datën 22/10/2020.

Tregu Kryesor

Simboli Cmimi i Fundit Vlera Nominale Sasia Kapitalizimi i tregut
Aksione
Titujt e Borxhit të Qeverisë (BTH, OTH)
TB12-1886 10,000 900,000 9,000,000,000.00
NF2-201 100,000 40,000 4,000,000,000.00
TB12-1885 10,000 900,000 9,000,000,000.00
NF7-25 100,000 50,000 5,000,000,000.00
TB12-1884 10,000 950,000 9,500,000,000.00
TB6-1883 10,000 91,334 913,340,000.00
TB12-1882 10,000 970,000 9,700,000,000.00
TB3-1881 10,000 250,000 2,500,000,000.00
TB12-1880 10,000 970,000 9,700,000,000.00
NF10-21 100,000 35,000 3,500,000,000.00
TB12-1879 10,000 800,000 8,000,000,000.00
NF2-200 100,000 80,000 8,000,000,000.00
TB12-1878 10,000 799,999 7,999,990,000.00
TB12-1877 10,000 869,999 8,699,990,000.00
TB12-1875 10,000 869,999 8,699,990,000.00
TB12-1874 10,000 1,070,000 10,700,000,000.00
TB12-1872 10,000 1,070,000 10,700,000,000.00
TB6-1871 10,000 200,000 2,000,000,000.00
NF2-199 100,000 99,999 9,999,900,000.00
TB12-1870 10,000 819,395 8,193,950,000.00
NF2-7E 1,000 100,000 12,404,000,000.00
TB12-1868 10,000 1,070,000 10,700,000,000.00
NF5-37 100,000 147,594 14,759,400,000.00
TB12-1867 10,000 880,786 8,807,860,000.00
NF7-24 100,000 80,764 8,076,400,000.00
TB12-1866 10,000 1,000,000 10,000,000,000.00
NF3-44 100,000 137,072 13,707,200,000.00
TB12-1865 10,000 1,050,000 10,500,000,000.00
TB12-1863 10,000 1,060,000 10,600,000,000.00
TB12-1862 10,000 1,020,000 10,200,000,000.00
NF2-198 100,000 119,112 11,911,200,000.00
NF10-20 100,000 69,999 6,999,900,000.00
TB12-1860 10,000 1,060,000 10,600,000,000.00
TB12-1859 10,000 650,000 6,500,000,000.00
TB12-1858 10,000 1,070,000 10,700,000,000.00
NF2-197 100,000 89,999 8,999,900,000.00
NF7-23 100,000 55,000 5,500,000,000.00
NF2-196 100,000 114,498 11,449,800,000.00
NF10-19 100,000 50,000 5,000,000,000.00
NF2-195 100,000 108,534 10,853,400,000.00
NF7-22 100,000 60,000 6,000,000,000.00
NF3-43 100,000 182,011 18,201,100,000.00
NF5-36 100,000 205,588 20,558,800,000.00
NF10-18 100,000 64,651 6,465,100,000.00
NF2-194 100,000 95,382 9,538,200,000.00
NF2-193 100,000 30,000 3,000,000,000.00
NF2-192 100,000 30,000 3,000,000,000.00
NF2-191 100,000 35,000 3,500,000,000.00
NF5-35 100,000 133,003 13,300,300,000.00
NF10-17 100,000 45,000 4,500,000,000.00
NF7-21 100,000 67,507 6,750,700,000.00
NF5-34 100,000 49,934 4,993,400,000.00
NF3-42 100,000 20,000 2,000,000,000.00
NF10-16 100,000 31,088 3,108,800,000.00
NF7-20 100,000 33,678 3,367,800,000.00
NF10-1 100,000 62,244 6,224,400,000.00
NF10-10 100,000 53,595 5,359,500,000.00
NF10-11 100,000 31,500 3,150,000,000.00
NF10-12 100,000 25,000 2,500,000,000.00
NF10-13 100,000 44,373 4,437,300,000.00
NF10-14 100,000 53,458 5,345,800,000.00
NF10-15 100,000 35,000 3,500,000,000.00
NF10-2 100,000 15,053 1,505,300,000.00
NF10-3 100,000 14,523 1,452,300,000.00
NF10-4 100,000 54,079 5,407,900,000.00
NF10-5 100,000 21,171 2,117,100,000.00
NF10-6 100,000 26,503 2,650,300,000.00
NF10-7 100,000 19,980 1,998,000,000.00
NF10-8 100,000 19,625 1,962,500,000.00
NF10-9 100,000 34,000 3,400,000,000.00
NF3-41 100,000 30,000 3,000,000,000.00
NF5-25 100,000 32,627 3,262,700,000.00
NF5-26 100,000 75,000 7,500,000,000.00
NF5-27 100,000 33,476 3,347,600,000.00
NF5-28 100,000 46,854 4,685,400,000.00
NF5-29 100,000 65,000 6,500,000,000.00
NF5-30 100,000 65,000 6,500,000,000.00
NF5-31 100,000 79,484 7,948,400,000.00
NF5-32 100,000 74,763 7,476,300,000.00
NF5-33 100,000 75,675 7,567,500,000.00
NF7-10 100,000 29,147 2,914,700,000.00
NF7-11 100,000 57,647 5,764,700,000.00
NF7-12 100,000 25,000 2,500,000,000.00
NF7-13 100,000 29,535 2,953,500,000.00
NF7-14 100,000 10,000 1,000,000,000.00
NF7-15 100,000 25,000 2,500,000,000.00
NF7-16 100,000 49,999 4,999,900,000.00
NF7-17 100,000 33,049 3,304,900,000.00
NF7-18 100,000 40,000 4,000,000,000.00
NF7-19 100,000 44,370 4,437,000,000.00
NF7-7 100,000 52,830 5,283,000,000.00
NF7-8 100,000 31,130 3,113,000,000.00
NF7-9 100,000 23,847 2,384,700,000.00
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat)
Totali 606,314,120,000.00

 

Tregu Standard

Simboli Cmimi i Fundit Vlera Nominale Sasia Kapitalizimi i tregut
Aksione
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat)
Totali 0.00

 

Tregu Hyrës

Simboli Cmimi i Fundit Vlera Nominale Sasia Kapitalizimi i tregut
Aksione
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat)
Totali 0.00

 

Kapitalizimi i tregut sipas llojit të titullit dhe tregut

Lloji i Titullit Tregu Kryesor Tregu Standard Tregu Hyrës
Aksione 0.00 0.00 0.00
Bono Thesari 203,915,120,000.00 0.00 0.00
Letra Tregtare 0.00 0.00 0.00
Obligacione Bashkiake 0.00 0.00 0.00
Obligacione Korporative 0.00 0.00 0.00
Obligacione Thesari 402,399,000,000.00 0.00 0.00
Totali 606,314,120,000.00 0.00 0.00
Shënim: Në këtë tabelë do të bëhet shumatorja e kapitalizimit individual të secilit titull.

 

Për të aksesuar historikun e Kapitalizimit të Tregut në ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:

-

 

 

Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database

Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database

Kapitalizimi i Tregut