Mbrojtja e Aksionarëve në Minorancë

Bizneset e listuara në Bursë duhet t’i sigurojnë trajtim të barabartë të gjithë aksionarevë, duke përfshirë edhe aksionarët në minorancë dhe aksionarët e huaj.

Lidhur me të drejtat e aksionarëve këto biznese duhet të fokusohen në:

  1. Zhvillimin dhe përmirësimin e një sistemi i cili ndalon transaksionet abuzive të kryera nga punonjësit, organet drejtuese dhe aksionarët kontrollues në dëm të aksionarëve të tjerë në minorancë;
  2. Publikim të zgjeruar të informacionit tek aksionerët në rastet kur palët e interesuara kryejnë veprime të cilat dëmtojnë interesat e aksionarëve;
  3. Ndalimin e benefiteve të veçanta që u mundësohen disa aksionarëve.

Mbrojtja e Aksionarëve në Minorancë