Depozitari i Titujve dhe Mbajtja e të Dhënave

Depozitari është një institucion financiar që kryen profesionalisht shërbimin e kujdestarisë (mbajtjes së të dhënave) dhe administrimin e letrave me vlerë (titujve) ose instrumentave të tjera financiare në emër të palëve të treta.

Nëpërmjet pagesës së një komisioni, depozitari kryen të gjitha operacionet që lidhen me depozitimin dhe administrimin e centralizuar të instrumentave financiare. Të gjitha letrat me vlerë (titujt) menaxhohen në një formë të dematerializuar (format elektronik).

Në Shqipëri, Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG kryen funksionet e depozitarit të instrumentave financiare të emetuar nga subjekte të ndryshme nga Qeveria, si dhe menaxhimit të shërbimeve të klerimit dhe shlyerjes për transaksionet e letrave me vlerë, përmes menaxhimit të sistemit QuickClear.

Depozitari i Titujve dhe Mbajtja e të Dhënave