Kriteret e Përgjithshme të Listimit në Bursen ALSE

Kriteret e Përgjithshme të listimit vlejnë për të gjithë klasat e titujve dhe kërkojnë që Emetuesi aplikant pranë Bursës ALSE të plotësojë kushtet e mëposhtme:

  • Të jetë i regjistruar të paktën si Shoqëri me Pronësi të Kufizuar (SHPK) vetëm në rastin e emetimit të dëftesave tregtare ose si Shoqëri Aksionare (SHA) me ofertë private për emetimin e të gjithë Titujtve të tjerë në mënyrë që të kuotohet në Tregun Hyrës;
  • Të jetë i regjistruar si Shoqëri Aksionare (SHA) me ofertë publike në mënyrë që të kuotohet si në Tregun Standard ashtu edhe në Tregun Kryesor;
  • Të plotësojë kërkesat në lidhje me publikimin e prospektit apo të dokumenteve të tjera të ngjashme me të;
  • Titujt që janë subjekt i aplikimit për listim duhet të jenë lirisht të pagueshme dhe të transferueshme;
  • Të ketë procedura të përshtatshme për klerimin dhe shlyerjen e transaksioneve në lidhje me këto Tituj.

Për informacion më të detajuar në lidhje me Hapat dhe Kriteret e Listimit në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE  klikoni këtu

Kriteret e Përgjithshme