LIGJET

Objekti i Ligjit:

Objekti i këtij ligji është rregullimi i tregjeve të kapitalit, mënyrës dhe kushteve për ofrimin, blerjen dhe shitjen e instrumenteve financiare në Republikën e Shqipërisë, si dhe përcaktimi i procedurave për rregullimin dhe mbikëqyrjen e tregjeve të instrumenteve financiare….
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 01/09/2020

Materiali i plotë

Objekti i Ligjit:

Ky ligj përcakton llojet e titujve, rregullon mënyrën dhe kushtet për emetimin e titujve,
tregtimin dhe regjistrimin, identifikimin…
Shfuqizuar me hyrjen në fuqi në datë 01.09.2020 të ligjit nr. 62/2020 “Për Tregjet e Kapitalit”. Megjithatë, sipas Nenit 337 të ligjit nr. 62/2020, subjektet e licensuara sipas këtij ligji, kanë 18 muaj afat për t’u përshtatur me ligjin e ri.

Materiali i plotë

Objekti i Ligjit:

Ligji për Obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore ka si qëllim përmirësimin e bazës ligjore…
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 20/11/2009

Shfuqizuar me hyrjen në fuqi në datë 01.09.2020 të ligjit nr. 62/2020 “Për Tregjet e Kapitalit”. Megjithatë, sipas Nenit 337 të ligjit nr. 62/2020, subjektet e licensuara sipas këtij ligji, kanë 18 muaj afat për t’u përshtatur me ligjin e ri.

Materiali i plotë

Objekti i Ligjit

Ky ligj rregullon:

a) themelimin, regjistrimin dhe veprimtarinë e shoqërive administruese të fondeve, të shoqërive administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike dhe të shoqërive administruese të fondeve të investimeve alternative, në Republikën e Shqipërisë;….

Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 20/06/2020

Materiali i plotë

Objekti i Ligjit

Ky ligj përcakton rregullat, që lidhen me kushtet dhe procedurat për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike…

Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 02/04/2010
Materiali i plotë

LIGJET