Regjistrimi i Titujve (Format Elektronik)

Regjistrimi i Titujve lidhet me procesin e shndërrimit të çertifikatës, që tregon zotërimin e një titulli, nga forma fizike (pra letër) në formë elektronike. Ky proces njihet me termin “dematerializim” (book-entry) dhe realizohet vetëm nga ndërmjetës financiarë të specializuar dhe të licensuar nga rregullatorët që quhen “regjistrarë titujsh”.

Bazuar në Ligjin për Titujt nr. 9879 datë 21.02.2008 “Titujt e dematerializuar janë regjistrimet elektronike të një llogarie titujsh në sistemin kompjuterik të regjistratrit, me anë të të cilit emetuesi merr përsipër të përmbushë, kundrejt mbajtësit të të drejtave, detyrimet që përmbahen në titujt.”

Në Shqipëri, insitucioni i licensuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare dhe që kryen funksionet e regjistrimit të titujve të emetuar nga subjekte të ndryshme nga Qeveria, si dhe institucioni që kryen menaxhimin e shërbimeve të likuidimit dhe shlyerjes së transaksioneve të këtyre titujve është Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG.

Regjistrimi i titujve sjell reduktimin në zero të riskut që mbartin investitorët lidhur me vjedhjen, humbjen e çertifikatave të zotërimit të titujve të tyre ose të sigurimit të titujve të rremë.

Regjistrimi i Titujve (Format Elektronik)