Strategjia e borxhit :80% e nevojës në tregun e brendshëm, synohet eurobondi në USD

Qeveria synon që në tre vitet e ardhshme nevoja e saj për financim të plotësohet kryesisht në tregun e brendshëm dhe me tituj afatgjatë duke ulur kështu ekspozimin e stokut të përgjithshëm të borxhit publik ndaj luajtjeve të kursit të këmbimit. Po kështu një përqendrim më i lartë në tituj me afat 3 dhe 5 vjeçar do të lehtësojë barrën e pagesave afatshkurtra të qeverisë. Në strategjinë afatmesme të menaxhimit të borxhit qeveria tregon edhe kursin që do të ndjekë huamarrja e përgjithshme në vitet 2021-2023.

“Mbulimi i nevojave të përgjithshme për financim të qeverisjes qendrore, në terma bruto do të bazohet në rreth 80% tek burimet e brendshme. Mbështetja e gjerë e huamarrjes kryesisht në tregun e brendshëm do të ketë për qëllim të mbështesë zhvillimin e tregut vendas të titujve shtetërorë, duke zhvilluar më tej projektin market maker për obligacionet 3 dhe 5 vjeçare reference, dhe njëkohësisht të kufizojë implikimet e treguesve makroekonomikë që mund të shkaktohen nga rritja e borxhit në valutë përtej kufijve të përcaktuar në analizat e qëndrueshmërisë së borxhit.

Megjithatë, pavarësisht mbështetjes së gjerë në burimet e brendshme, ritmet e rritjes së borxhit të brendshëm do të synohen të jenë në përputhje me ritmet e rritjes reale të ekonomisë vendase, për të shmangur efektet negative në ekonomi që mund të burojnë nga mbi-konsumimi i burimeve të brendshme” thuhet në strategji.

Sa i takon huamarrjes nga burimet e huaja qeveria pranon se eurobondet e emetuara vit pas viti kanë qenë një instrument efikas por ekspozimi vetëm ndaj monedhës euro duhet të rishikohet dhe të shkohet drejt diversifikimit duke testuar në vazhdim eurobondin në dollar. Në periudhën afatmesme, huamarrja nëpërmjet burimeve të huaja në terma bruto do të plotësojë mesatarisht deri në 20% të nevojave të përgjithshme për hua të qeverisjes qendrore.

“Instrumentet kryesore të huamarrjes së huaj do të jenë huatë nga kreditorët me natyrë shumëpalëshe dhe dypalëshe, të cilat do të financojnë projektet ekzistuese dhe projektet e reja zhvillimore, si edhe huatë në formën e mbështetjes buxhetore të akorduara nga institucionet financiare ndërkombëtare në kuadër të mbështetjes së vendit nga situata e krijuar nga përhapja e pandemisë Covid 19 si dhe në kuadër të mbështetjes së vendit në reformat e ndërmarra. Gjithashtu, huamarrja nëpërmjet instrumentit të Eurobond-it, është një ndër alternativat e përshtatshme për sigurimin e financimit nga tregjet ndërkombëtare. Për të ulur ekspozimin në valutën EUR mund të konsiderohet në vitet e ardhshme një emetim i mundshëm në USD (emetimet në këtë monedhë kanë patur një kërkesë më të lartë në vitin 2020). Kjo do të diversifikonte portofolin e instrumenteve, do të ulte riskun e kursit të këmbimit, megjithatë kjo do jetë në funksion edhe të nevojave për likuiditet në valutë të qeverisë” thuhet në dokument.

Ky i fundit përcakton edhe katër strategjitë e mundshme të menaxhimit të borxhit duke mbajtur parasysh edhe risqet. Dy prej strategjive cilësohen si bazë të cilat kanë edhe më shumë mundësi të materializohen sipas rastit ndërsa dy të tjera janë alternative.

Borxhi publik vlerësohet të ketë arritur në 80 për qind të PBB në fund të vitit 2020 edhe pse ende mbetet për tu parë shifra zyrtare. Këtë konfirmim e bën vetë qeveria në dokumentin e broxhit duke shtuar se pandemia e COVID-19 dhe tërmeti shtuan barrën.