Sistemi Elektronik i Tregtimit në ALSE

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE ka në përdorim sistemin elektronik të përdorur nga Bursa e Lubjanës (LJSE) për pothuaj 2 dekada. Ky sistem elektronik i quajtur QuickTrade është një sistem i testuar dhe në përdorim në 9 bursa të tjera në mbarë botën (në Europë, Lindjen e Mesme, Amerikën e Veriut dhe Afrikë), 4 prej të cilave në rajonin e Ballkanit.

QuickTrade

Quick Trade është sistem tregtimi i bazuar në Windows për tregjet e kapitalit me madhësi të vogël e të mesme. Kërkesat e tijj modeste për hardware, implementimi i lehtë dhe ndërfaqja standarde FIX 4.4 e bëjnë atë një zgjedhje të sigurt për shumë shtete. Shpejtësia e përpunimit të urdhrave është 250 urdhra në sekondë në nje server standard të bazuar në Intel. Sistemi është i testuar dhe i optimizuar për deri në 100.000 transaksione në ditë.

Sistemi i Informacionit dhe Sistemi i Tregtimit në Bursë (QuickTrade) aktualisht është i instaluar dhe funksional në bursat e mëposhtme:

 • Bursa e Lubjanës (LJSE), Slloveni
 • Bursa e Maqedonisë (MSE), Maqedoni
 • Bursa e Sarajevës (SASE), Bosnje dhe Herzegovine
 • Bursa e Banja Lukës (BLBERZA), Bosnjë dhe Herzegovine
 • Bursa New Securities Exchange (NEX) Podgorica, Mali i Zi
 • Bursa Ndërkombëtare e Titujve e Bahamasit (BISX)
 • Bursa e Titujve e Damaskut (DSE), Siri
  Bursa e Angoles (BVDA), Angola
 • Bursa Rajonale e Afrikës Perëndimore (BRRM), Bregu i Fildishtë

QuickTrade ofron transaksione në dy fusha kryesore funksionale. Së pari, aftësia për të ekzekutuar veprimet e një transaksioni, të definuar si sistem tregtimi dhe, së dyti, shërbimet që përdorin shkëmbimin e informacionit me qëllim rritjen e kredibilitetit dhe konkurrencën e tregut (bursës) në sistemin financiar.

Funksionimi operacional ndahet në transaksionet e bursës, terminali i tregtimit dhe kontrolli i tregut.

Software (aplikacioni) QuickTrade menaxhon transaksionet e bursës për shumë tregje dhe instrumenta financiarë duke integruar të gjithë aktivitetin duke filluar nga tregtimi, kontrolli i tregut dhe mbikëqyrja, dhe deri tek administrimi i treminaleve të tregtimit. Është zemra e QuickTrade.

 • Aksione
 • Garanci/Të drejta parablerjeje
 • Instrumente me të Ardhura Fikse
 • Instrumente të tregut të Parasë
 • Fonde Investimi të Tregtueshme në Bursë (ETFs).
 • Tregu i Vazhduar i udhëhequr nga Urdhri
 • Ankandet me një Cmin të Fiksuar (një herë ose disa herë në ditë)
 • Marrëveshjet e Negociuara
 • Ankandet një me një (shitja e gjithë ofertë së titujve tek blerësi më i mirë)
 • Ankandet një me shumë (shitja e gjithë ofertë së titujve tek shumë investitorë; e përdorur shumë në procesin e privatizimit në disa vende)
 • Kufizimet Kohore (urdhër i hapur, urdhër ditor, urdhër i vlefshëm deri në një datë të caktuar)
 • Kufizimet në Ekzekutim (Të Gjithë ose Asnjë, Volumi Minimal, Ekzekuto ose Anulo të Gjithë Urdhrin etj.)
 • Kufizimet Statike (të llogaritura në mëngjes për të gjithë seancën ditore të tregtimit)
 • Ankandet e Luhatshme (kufizime të ri-llogaritura në mëngjes si dhe pas cdo ankandi të luhatshëm)

Terminali i tregtimit u ofron brokërve në mënyrë të përditësuar një përmbledhje apo informacion të detajuar të tregut, të statusit të urdhrave dhe mundësisë për të hedhur në sistem apo për të menaxhuar urdhra.

 • Pamje e Përgjithshme e Tregut
 • Informacion mbi aktivitetin e detajuar të një letre me vlerë (titulli) të vecantë
 • Indekset dhe përmbledhje mbi aktivitetin e tregtimit në tituj
 • Informacion mbi Thellësinë e Tregut (p.sh., tregu sipas urdhrave dhe cmimeve)
 • Pamje të thjeshta dhe të detajuara të transaksioneve të ekzekutuara
 • Informacion mbi Statusin dhe Menaxhimin e Urdhrave
 • Menaxhimin e Marrëveshjeve të Negociuara.

Kontrolli i tregut dhe terminalet e mbikëqyrjes janë të ngjashëm me terminalet e tregtimit, përvec faktit që i ofrojnë bursës dhe rregullatorëve funksionet shtesë si vijon:

 • Skedulim manual ose automatik të statusit të tregjeve;
 • Menaxhim të simboleve të vecanta për titujt;
 • Anulim ose de-aktivizim të urdhrave;
 • Menaxhim të brokërve;
 • Publikim të mesazheve për tregun ose për brokerët;
 • Anulim transaksioni ose ri-hedhje në sistem të një urdhri;
 • Rishikim pas në kohë (historik) të aktiviteteve të tregut; dhe
 • Kërkim të detajuar nëpërmjet databazës së të dhënave të tregtimit.

Sistemi Elektronik i Tregtimit