Shoqëritë Komisionere dhe Këshilltarët e Investimeve

Kjo rregullore përcakton dokumentacionin shoqërues të kërkesës dhe kriteret për licencim për veprimtari të tregtimit…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 23/12/2008

Materiali i plotë

Kjo rregullore përcakton përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes të librit të porosive të cilat duhen të mbahen nga…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 11/09/2008

Materiali i plotë

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i mënyrës së balancimit të aseteve likuide me detyrimet me afat…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 28/05/2009

Materiali i plotë

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave në lidhje me përgatitjen dhe publikimin e analizave financiare…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 27/07/2009

Materiali i plotë

Kjo rregullore përcakton përmbajtjen e pasqyrave financiare dhe të raportit të veprimtarisë tregtare për shoqëritë…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 28/08/2009

Materiali i plotë

Objekti i këtij vendimi është njohja e veprimtarisë së agjentit të brokerit të licencuar të letrave me vlerë…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 30/03/2011

Materiali i plotë

Shoqëritë Komisionere dhe Këshilltarët e Investimeve