Shoqëritë Komisionere dhe Këshilltarët e Investimeve

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i formës së kërkesës, paketës së dokumentacionit të nevojshëm, procedurës dhe afateve për…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 29/12/2020

Materiali i plotë

Kjo rregullore përcakton përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes të librit të porosive të cilat duhen të mbahen nga…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 11/09/2008

Materiali i plotë

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i mënyrës së balancimit të aseteve likuide me detyrimet me afat…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 28/05/2009

Materiali i plotë

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave në lidhje me përgatitjen dhe publikimin e analizave financiare…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 27/07/2009

Materiali i plotë

Kjo rregullore përcakton përmbajtjen e pasqyrave financiare dhe të raportit të veprimtarisë tregtare për shoqëritë…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 28/08/2009

Materiali i plotë

Objekti i këtij vendimi është njohja e veprimtarisë së agjentit të brokerit të licencuar të letrave me vlerë…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 30/03/2011

Materiali i plotë

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurës së certifikimit të aftësisë dhe përshtatshmërisë së punonjësve me funksione kyçe të shoqërisë komisionere dhe bankës që ofron shërbime investimi në tituj, si dhe kualifikimeve që duhet të zotërojnë punonjësit me funksione kyçe të shoqërisë komisionere dhe personelit kyç të bankës që ofron shërbime investimi në tituj, në përputhje me pozicionin dhe përgjegjësitë e vendit të punës.

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 29/12/2020

Materiali i plotë

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i mënyrës së vlerësimit të përshtatshmërisë së klientit duke përdorur formate standarde të pyetësorit të përshtatshmërisë, nëpërmjet të cilave shoqëria komisionere/banka që ofron shërbime investimesh siguron informacionin e nevojshëm për të vlerësuar përshtatshmërinë e klientit me instrumentin financiar apo shërbimin e investimit të ofruar/kërkuar.

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 29/12/2020

Materiali i plotë

Shoqëritë Komisionere dhe Këshilltarët e Investimeve