Të mërkurën Ministria e Financave zhvilloi ankandin e radhës të emetimit të obligacioneve 10 vjeçare.

Ankandi konfirmuan një interes të konsiderueshëm të investitorëve, por edhe qëndrueshmërinë e normave të interesit pavarësisht presioneve në rritje inflacioniste.

Kuponi ose norma fikse e interesit të obligacioneve rezultoi në nivelin 5.1%, me një rritje të lehtë nga niveli 5% i ankandit të mëparshëm të zhvilluar gjatë vitit 2021 dhe që ishte njëkohësisht edhe kuponi indikativ i ankandit. Nga 5 miliardë lekë që ishte shuma e shpallur për financim nga qeveria, në ankand u paraqitën kërkesa totale për një shumë prej pothuajse 7 miliardë lekësh. Në fund, Ministria e Financave vendosi të pranojë një shumë më të madhe se ajo e shpallur, për një shumë totale prej gati 5.5 miliardë lekësh. Vendimi për të emetuar një vlerë obligacionesh edhe më të lartë se parashikimi dhe për të pranuar më shumë kërkesa mund të ketë ndikuar në një rritje të lehtë të kuponit, por, nga ana tjetër, tregon se Ministria e Financave e ka gjykuar të kënaqshëm çmimin e kërkuar nga tregu për këto instrumente.

Pritshmëritë për një rritje graduale të normave të interesit, duke filluar nga viti 2022, janë një shtysë e rëndësishme drejt instrumenteve me afat të gjatë maturimi, për të shfrytëzuar kushtet ende të favorshme të tregut. Një qasje të ngjashme Ministria e Financave ka ndjekur shpesh në vitet e fundit në ankandet e instrumenteve afatgjata, duke financuar shuma më të larta se ato të shpallur paraprakisht. Instrumentet afatgjatë, me maturim mbi një vit, vitin e kaluar përbënin rreth 65% të stokut të borxhit të brendshëm të qeverisë qendrore, nga 51% që zinin në vitin 2013.

Obligacionet 10 vjeçare ngelen një nga instrumentet për fitimprurëse të investimit financiar në monedhën vendase dhe kjo e shpjegon pjesëmarrjen relativisht të lartë në ankand, pot ë kemi parasysh horizontin kohor mjaft afatgjatë të investimit. Kthimet e lartë në këto ankande tërheqin jo vetëm investitorët institucionalë, por edhe individët që kërkojnë kthime më të larta nga kursimet e tyre, në kushtet kur normat e interesit janë pranë niveleve më të ulëta historike. Për 9muajt e parë të vitit të kaluar individët investuan në obligacione 6.1 miliardë lekë ose rreth 50 milionë euro. Krahasuar me një vit më parë, vlera e investimeve të individëve në obligacione është rritur me 54%. Obligacionet përbëjnë rreth 47% të investimeve totale të individëve në tregun primar të letrave të borxhit qeveritar.

Ruajtja e niveleve të qëndrueshme të normave të interesit edhe për instrumentet afatgjata është një tregues i mëtejshëm se tregu financiar nuk percepton alarm nga nivelet në rritje të inflacionit. Edhe ankandet e instrumenteve me afate më të shkurtra maturimi në këtë periudhë kanë provuar një ecuri të qëndrueshme të yield-eve./E.Shehu

Burimi: Revista Monitor

Gjatë datës 19.01.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 1 titull;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishte në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 150 njesi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK ishte 15,024,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 19.01.2022 klikoni këtu

Gjatë datës 17.01.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 8 njesi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK ishte 776,480 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 17.01.2022 klikoni këtu

Gjatë datës 11.01.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 83 njesi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK ishte 9,416,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 11.01.2022 klikoni këtu

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE ka kënaqësinë t’ju njoftojë mbi publikimin e Raportit Statistikor 3-mujor për periudhën Tetor – Dhjetor 2021 (T4-2021).

Për informacion më të detajuar rreth raportit, ju lutem klikoni këtu

Gjatë datës 06.01.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 2550 njesi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK ishte 200,992,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 06.01.2022 klikoni këtu

Rezerva valutore e Bankës së Shqipërisë preku një rekord të ri në fund të muajit nëntor 2021.

Statistikat tregojnë se rezerva arriti shumën e pothuajse pesë miliardë eurove, niveli më i lartë i shënuar ndonjëherë. Vetëm gjatë muajit nëntor, rezerva valutore u zmadhua me gati 780 milionë euro.

Ndikimin kryesor e ka dhënë Eurobondi prej 650 milionë eurosh i emetuar në muajin nëntor në Bursën e Londrës. Eurobondi ishte faktor kryesor në rritjen me pothuajse 19% të rezervës valutore në një muaj. Megjithatë, efekti i Eurobondit pritet të jetë i përkohshëm, sepse, sipas informacionit të Bankës së Shqipërisë, pjesa dërrmuese e fondeve do të përdoren për shlyerjen e detyrimeve të borxhit të jashtëm të maturuar.

Një rritje e ngjashme e lartë e rezervës valutore erdhi edhe në qershor 2020, sërish si rezultat i Eurobondit të emetuar në atë kohë.

Me përjashtim të faktorëve me ndikim jo të zakonshëm, siç është emetimi i Eurobondeve, zmadhimi i rezervës valutore bëhet kryesisht nëpërmjet ankandeve të blerjes së valutës në tregun vendas. Mbështetur në të dhënat e mbledhura nga “Monitor” vitin e kaluar Banka e Shqipërisë bleu rreth 117 milionë euro në tregun e brendshëm valutor. Por, madhësia e rezervës valutore ndikohet edhe nga ecuria e vlerës së tregut të instrumenteve në të cilat është investuar pjesërisht rezerva valutore, si, për shembull, obligacionet apo metalet e çmuara (kryesisht ari).

Në pjesën dërrmuese, rezerva valutore mbahet në depozita dhe obligacione që në fund të nëntorit 2021 përbënin mbi 90% të vlerës së rezervës valutore. Pjesa e mbetur konsiston kryesisht në të drejta tërheqjeje (SDR) në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në rezerva të arit.

Sipas valutave, struktura e rezervës valutore dominohet nga euroja, që përbën më shumë se 65% të vlerës totale të saj. Në vitet e fundit, Banka e Shqipërisë ka diversifikuar më tej përbërjen e rezervës sipas valutave të ndryshme. Që nga viti 2020, banka qendrore ka përfshirë në rezervën valutore edhe monedhën kineze dhe atë australiane, përveç euros, dollarit amerikan dhe jenit japonez. Duke qenë se në vitet e fundit kthimet nga investimet në euro kanë qenë në nivele shumë të ulëta ose negative, diversifikimi i rezervës sipas valutave ka qenë i nevojshëm edhe për të përmirësuar kthimet nga investimi.

Qëllimi kryesor i rezervës valutore është mbulimi i nevojave emergjente që mund të ketë ekonomia për valutë të huaj. Por, ajo mund të përdoret edhe si instrument rregullues në raste të çregullimit të kursit të këmbimit ose në funksion të objektivave ligjorë të Bankës së Shqipërisë, për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe stabilitetit financiar. Madhësia e rezervës valutore vlerësohet mëse e mjaftueshme në raport me objektivat kryesorë të saj, një nga të cilët është mbulimi i katër muajve importe. Për 11 muajt e vitit 2021, vlera mesatare mujore e importeve ishte rreth 535 milionë euro. Vlera e rezervës valutore në fund të muajit nëntor do të ishte e mjaftueshme për të mbuluar rreth 9.3 muaj importe./E.Shehu

Burimi: Revista Monitor

Gjatë datës 29.12.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 6 transaksion në 6 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK, Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK dhe Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 2000 njesi Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK, 1570 njesi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK dhe 130 njesi Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK ishte 200,992,000 LEK , ne Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK ishte 162,637,000 LEK dhe ne Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK ishte 13,491,200 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 29.12.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 23.12.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 60 njesi Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK ishte 6,044,400 LEK ;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 23.12.2021 klikoni këtu

Lëvizje te postimet