Struktura Organizative


Bursa Shqiptare e Titujve ALSE sh.a. është shoqëri aksionere e organizuar me dy nivele administrimi (Këshilli Mbikëqyrës dhe Drejtori Ekzekutiv). Stafi i ALSE përbëhet nga 5 specialistë të organizuar në sektorët e mëposhtëm:

 

  • Sektori i Listimit dhe Anëtarësimit
  • Sektori i Tregtimit, Klerimit dhe Shlyerjes së Titujve
  • Sektori i Mbikëqyrjes dhe Menaxhimit të Riskut
  • Sektori Mbështetës (Financë, IT)

Struktura Organizative