Tregjet në ALSE

Tregtimi i titujve në ALSE organizohet në segmente dhe nën-segmente që e grupojnë tregtimin sipas kritereve të caktuara, për të bërë funksionimin e tregut më efikas.

Tregtimi në segmente bëhet duke i grupuar titujt sipas kritereve sasiore dhe cilësore, ndërsa tregtimi në nën-segmente bëhet sipas llojit të instrumenteve financiare (titujve).

Tregjet në ALSE