Organet Drejtuese

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE sh.a. është një shoqëri aksionere me dy nivele administrimi e krijuar në bazë të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” (i ndryshuar). Organet e saj drejtuese janë:

Këshilli Mbikqyrës

Prof. Dr. Hysen CELA
Kryetar
Doktor ne fushen e Ekonomise (2002); Profesor i asociuar (2011); Profesor (2015); Kontabilist i Miratuar (KM); Auditues Ligjor (AL); Auditues i Brendeshem (AB)…
LEXONI MË SHUMË →
Prof. Asoc. Dr. Elvin MEKA
Anëtar
Ka punuar për institucione si: Banka e Shqipërisë (Departamenti i Emisionit, Divizioni i Operacioneve Monetare), Departamenti i Bursës së Tiranës)…
LEXONI MË SHUMË →
Zj. Aida NASKA (LALA)
Anëtare
Zj. Aida Naska (Lala), është person me njohuri të thella në fushën e menaxhimit financiar për shkak të shkollimit dhe pervojes ne sistemin bankar…
LEXONI MË SHUMË →
Zj. Brikena HOXHA
Anëtare
Zj. Hoxha ka experiencë të gjerë në të drejtën publike dhe private në ShBA ku ka punuar si avokate në studio ligjore prestigjioze për ceshtje gjyqësore…
LEXONI MË SHUMË →
Znj. Ines MUÇOSTEPA
Anëtare
Znj. Ines Muçostepa është Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë që prej 1 korrikut të vitit 2015…
LEXONI MË SHUMË →

Organet Drejtuese