Organet Drejtuese

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE sh.a. është një shoqëri aksionere me dy nivele administrimi e krijuar në bazë të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” (i ndryshuar). Organet e saj drejtuese janë:

Këshilli Mbikqyrës

Prof. Dr. Hysen CELA
Kryetar
Doktor ne fushen e Ekonomise (2002); Profesor i asociuar (2011); Profesor (2015); Kontabilist i Miratuar (KM); Auditues Ligjor (AL); Auditues i Brendeshem (AB)…
LEXONI MË SHUMË →
Prof. Asoc. Dr. Elvin MEKA
Anëtar
Ka punuar për institucione si: Banka e Shqipërisë (Departamenti i Emisionit, Divizioni i Operacioneve Monetare), Departamenti i Bursës së Tiranës)…
LEXONI MË SHUMË →
Znj. Ines MUÇOSTEPA
Anëtare
Znj. Ines Muçostepa është Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë që prej 1 korrikut të vitit 2015…
LEXONI MË SHUMË →

Organet Drejtuese