Organet Drejtuese

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE sh.a. është një shoqëri aksionere me dy nivele administrimi e krijuar në bazë të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” (i ndryshuar). Organet e saj drejtuese janë:

Këshilli Mbikqyrës dhe Drejtori Ekzekutiv

Prof. Dr. Hysen CELA
(Kryetar, i pavarur)
Doktor ne fushen e Ekonomise (2002); Profesor i asociuar (2011); Profesor (2015); Kontabilist i Miratuar (KM); Auditues Ligjor (AL); Auditues i Brendeshem (AB)…
LEXONI MË SHUMË →
Z. Artan GJERGJI
Drejtori Ekzekutiv
Z. Artan Gjergji është person me njohuri të thella në fushën e menaxhimit financiar për shkak të shkollimit të tij për bursa dhe tregje kapitali…
LEXONI MË SHUMË →
Prof. Asoc. Dr. Elvin MEKA
(anëtar, përfaqësues i aksionerëve)
Ka punuar për institucione si: Banka e Shqipërisë (Departamenti i Emisionit, Divizioni i Operacioneve Monetare), Departamenti i Bursës së Tiranës)…
LEXONI MË SHUMË →
Zj. Aida NASKA (LALA)
(anëtare, përfaqësuese e aksionerëve)
Zj. Aida Naska (Lala), është person me njohuri të thella në fushën e menaxhimit financiar për shkak të shkollimit dhe pervojes ne sistemin bankar…
LEXONI MË SHUMË →
Zj. Brikena HOXHA
(anëtare, përfaqësuese e aksionerëve)
Zj. Hoxha ka experiencë të gjerë në të drejtën publike dhe private në ShBA ku ka punuar si avokate në studio ligjore prestigjioze për ceshtje gjyqësore…
LEXONI MË SHUMË →
Znj. Ines MUÇOSTEPA
Kryetare e Bashkmit të Dhomave të Tregtisë (anëtare e pavarur)
Znj. Ines Muçostepa është Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë që prej 1 korrikut të vitit 2015…
LEXONI MË SHUMË →

Organet Drejtuese