Kujdestarët e Letrave me Vlerë

Ndryshuar me vendimin e Bordit nr.79, datë 28.08.2009. Kjo Rregullore ka për qëllim përcaktimin e kushteve të kryerjes së…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 26/03/2009

Materiali i plotë

Kjo rregullore përcakton: a) afatet kohore, kushtet dhe procedurat për autorizimin e kujdestarëve të obligacioneve të shoqërive…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 07/12/2010

Materiali i plotë

Kujdestarët e Letrave me Vlerë