Tregtimi në Mbyllje

Me përjashtim të disa lloj Titujsh të caktuar nga ALSE, në fund të një Dite Tregtimi do të lejohet një periudhe e shkurtër prej pesëmbëdhjetë (15) minutash, gjatë së cilës mund të regjistrohen urdhra për ekzekutim me çmimin e fundit të tregtuar.

Tregtimi në Mbyllje