Para-Tregtimit

Një seancë hapjeje (faza e para-hapjes) prej njëqind e njëzet (120) minutash do të mbahet në fillim të çdo Dite Tregtimi para fillimit të tregtimit të vazhdueshëm, sipas mënyrës së përcaktuar në një ose më shumë Njoftime të ALSE.

Në fazën e para-hapjes, menaxhimi i urdhrave në Librin Qendror të Urdhrave (COB) është i mundur, por ekzekutimi i tregtimit nuk është i mundur.

Para-Tregtimit