Shërbimi i Anëtarësimit

Titujt në bursën ALSE do të tregtohen vetëm nga anëtarët e bursës, të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të liçensohen si të tillë paraprakisht nga AMF dhe pranohen nga ALSE për të ekzekutuar transaksione në sistem. Bursa ALSE u mundëson anëtarëve të saj aksesimin në sistemin e tregtimit të bursës ETS, nëpërmjet të cilit këta anëtarë do të hedhin urdhra për llogari të tyre apo të klientëve të tyre si dhe do të ekzekutojnë transaksione në tituj.

ANËTARËSIMI