Yield-et e bonove me maturim 12-mujor shënuan një rritje të lehtë për herë të parë që nga fillimi i muajit maj.

Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se bonot me maturim 12-mujor u shitën në ankandin e kësaj jave me një yield mesatar të ponderuar prej 1.51%, nga 1.45% që kishte qenë ky tregues në ankandin e mëparshëm. Ministria e Financave financoi të gjithë shumën e planifikuar prej 8.2 miliardë lekësh, ndërsa kërkesat në ankand arritën vlerën totale prej 9.7 miliardë lekësh. Pjesa e pranuar e ofertave konkurruese zbriti në 72.4%, nga 90.2% që kishte qenë në ankandin e mëparshëm.

Edhe në ankandin e bonove me maturim tremujor javën e kaluar yield-i mesatar i ponderuar shënoi një rritje shumë të lehtë në 0.99%, nga 0.96% në ankandin e mëparshëm.

Megjithë rritjen e lehtë, yield-et ngelen sërish pranë niveleve më të ulët të dy viteve të fundit.

Niveli i ulët i yield-eve tregon se mekanizmi i transmetimit të ploitikës monetare pas pandemisë në përgjithësi ka funksionuar mirë. Interesat e titujve qeveritarë janë benchmark kryesor që përdoret edhe në përcaktimin e interesave të huave afatgjatë në lekë edhe për sektorin privat. Kjo është një premisë që edhe normat e interesit të kredisë për sektorin privat të qëndrojnë të ulëta, edhe duke pasur parasysh që kostot e rrezikut duken të kontrolluara dhe raporti i kredive me probleme është në rënie të lehtë.

Banka e Shqipërisë që prej fillimit të pandemisë po injekton sasi të mëdha likuiditeti në treg ka favorizuar ruajtjen e normave të ulëta të interesit në tregjet financiare. Që prej marsit të vitit të kaluar, ajo e ka ulur normën bazë të interesit në nivelin më të ulët historik prej 0.5%, si edhe ka ndryshuar formën e zhvillimit të ankandeve të REPO-ve, duke ofruar akses në likuiditet me çmim fiks dhe sasi të pakufizuar për bankat tregtare.

Në fund të muajit prill, agregati monetar M2, që përfaqëson ofertën monetare në lekë arriti pothuajse 876 miliardë lekë, në rritje vjetore me 10%. Banka e Shqipërisë ka bërë të ditur se kjo formë e injektimit të likuiditetit do të vazhdojë të aplikohet të paktën deri në fund të tremujorit të tretë 2021, duke bërë që edhe orientimet për të ardhmen të ndihmojnë ruajtjen e normave shumë të ulëta të interesit.

Sipas Bankës së Shqipërisë, ruajtja e stimulit monetar është e domosdoshme për të mbështetur rimëkëmbjen e ekonomisë nga efektet e rënda të krizës që solli pandemia.

Sektori bankar, që është edhe financuesi kryesor i borxhit të brendshëm të qeverisë deri tani nuk ka vuajtur pasoja shqetësuese nga kriza. Pas pandemisë, depozitat janë rritur me ritme edhe më të larta, duke mbështetur rritjen e sektorit bankar dhe duke ofruar burime shtesë për të investuar në krijimin e aseteve të reja financiare, përfshirë këtu blerjen e instrumenteve të borxhit të qeverisë. Në fund të muajit, rritja vjetore e depozitave ishte afërsisht 8%.

Burimi: Revista MONITOR

Interesi i investitorëve për obligacionet e qeverisë shqiptare ngelet i lartë, në kërkim të përfitimeve sa më të larta në periudhën kur normat e interesit janë në nivele më të ulëta se kurrë më parë.

Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, në rihapjen e ankandit të obligacioneve 7 vjeçare që u zhvillua ditën e hënë u paraqitën kërkesa për të blerë me një vlerë totale prej afro 5.6 miliardë lekësh, nga 4.5 miliardë lekë që ishte shuma e shpallur për financim.

Në fund, Ministria e Financave vendosi të pranojë një shumë më të lartë se ajo e shpallur, për afro 4.9 miliardë lekë. Duke qenë rihapje, kuponi i obligacioneve ishte i njëjtë me atë të ankandit fillestar të zhvilluar në muajin mars, në nivelin 4.25%. Ku kupon është lehtësisht më i ulët krahasuar me nivelin 4.38% të ankandit të mëparshëm, që ishte mbajtur në shtator 2020. Megjithatë, një kthim vjetor në këto nivele duket se është tërheqës për të gjitha kategoritë e investitorëve.

Për individët që nuk kanë qëllim t’i përdorin në një afat të shpejtë kursimet e tyre këto yield-e janë ndjeshëm më të larta krahasuar me ato që ofrojnë depozitat bankare. Sipas të dhënave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF), për tremujorin e parë të këtij viti blerjet e obligacioneve në tregun primar nga individët arritën në 2.73 miliardë lekë ose rreth 22 milionë euro. Statistikat tregojnë se investimet e individëve në këto instrumente u rritën me 25.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Mbështetur në të dhënat e Ministrisë së Financave, individët, në mënyrë direkte apo nëpërmjet bankave, mbanin rreth 17% të stokut të borxhit të brendshëm publik në fund të muajit mars 2021. Në vlerë, kjo përkthehet në afërsisht 110 miliardë lekë.

Ndër blerësit më të interesuar të obligacioneve afatgjata janë edhe fondet e pensioneve dhe të investimit në lekë. Në mungesë të alternativave të tjera të investimit financiar në monedhën vendase, këto fonde orientohen kryesisht drejt obligacioneve me afate të gjata maturimi, me qëllim rritjen e kthimit për anëtarët e tyre. Obligacionet janë instrumenti kryesor në portofolin e fondeve të investimit në lekë, me një përqindje kundrejt totalit të aktiveve në intervalin mes 60% dhe 86%, në varësi të fondit.

Edhe për vetë bankat një normë e tillë kthimi janë mjaft të kënaqshme, duke llogaritur shkallën më të ulët të rrezikut krahasuar me kreditimin e subjekteve private. Të dhënat e paaudituara nga Shoqata Shqiptare e Bankave tregojnë se në fund të marsit 2021 portofoli i letrave me vlerë të bankave arriti vlerën e 594 miliardë lekëve, në rritje vjetore me 16%. Besohet se obligacionet e qeverisë shqiptare, përfshi këtu edhe ato në euro, kanë peshën kryesore në këtë portofol.

Investimi në obligacione ka gjithashtu avantazhin që këto instrumente janë të tregtueshme dhe zotëruesit e tyre mund t’i shesin, në momentin që kanë nevojë për likuiditetet e investuara në to. Megjithëse tregu dytësor në Shqipëri nuk është shumë i zhvilluar, sërish ai ofron mundësinë e tregtimit të këtyre instrumenteve, me kundërpalë kryesisht bankat tregtare.

Burimi: Revista Monitor

Scan, nëpërmjet Scan Intelligence Unit dhe Idra Research and Consulting  ka nxjerrë në treg, për herë të parë një prudukt inovator; Barometrin Ekonomik dhe Indeksin e Besimit Konsumator Scan. Ky publikim i referohet tremujorit të parë të këtij viti, dhe është i pari në serinë e tij. Çdo tremujor do të kemi një publikim të ri të kësaj serie.

Barometri ekonomik vjen me Indeksin e Besimit Konsumator Scan si produktin e saj kryesor, i bazuar në një metodologji të përdorur gjerësisht për indekse të kësaj natyre, ku niveli i 50 pikëve ndan rritjen nga kontraktimi. Ky indeks vjen si një instrument i ri në treg për të matur mbarëvajtjen e ekonomisë, nëpërmjet një prej segmenteve më të ndjeshme të saj; familjarët/konsumatorin. Veç këtij indeksi, barometri përfshin edhe një sërë fenomenesh të tjera, si: emigracioni, niveli i kënaqësisë së jetesës, privimi material, etj.

Studimi vjen për publikun në formën e një ankete, me një bazë kampionimi prej 1 mijë individësh, të shpërndarë në të gjithë Republikën si dhe me një përfaqësim gjinor, arsimor dhe moshor, homogjen. Metodat e aplikuara të intervistimit janë ato online dhe telefonatat, në një raport 70% me 30%. Raportin e plotë mund ta shkarkoni nëpërmjet webfaqes së SCAN, ndërkohë që gjetjet e raportit do të mund t`i ndiqni si nëpërmjet faqes së Scan, asaj të Scan Intelligence Unit, por edhe nëpërmjet ekranit tonë, edhe në ditët në vijim. Për linkun klikoni këtu!

Roel Korkuti / SCAN

Pas rënies së fortë në muajin prill, yield-et e bonove të thesarit me maturim 12 mujor u rritën lehtë në ankandin e parë të majit.

Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, në ankandin e të martës, bonot me maturim 12 mujor u emetuan me një yield mesatar të ponderuar prej 1.7%, nga 1.63% që kishte qenë në ankandin e mëparshëm. Kërkesa e investitorëve financiarë ishte sërish e lartë, me një shumë totale të paraqitur në ankand prej 14.1 miliardë lekësh, nga 9.2 miliardë lekë që ishte shuma e shpallur për financim nga Ministria e Financave. Megjithatë, prorata e ofertave konkurruese u rrit ndjeshëm në 79%, nga vetëm 23% që kishte qenë në ankandin e mëparshëm.

Në ankandin e datës 20 prill, yield-i mesatar i ponderuar pati zbritur nga 2.04% në 1.63%, i ndikuar me shumë të ngjarë nga një pjesëmarrës i rëndësishëm në ankand, ndoshta një nga bankat tregtare. Ankandi i parë i majit ka sjellë një normalizim të yield-eve, por megjithatë në thelb ato ngelen në nivele relativisht të ulëta. Bonot me maturim 12-mujor janë instrumenti me frekuencën më të madhe të emetimeve dhe ngelen instrumenti më indikativ në ecurinë e tendencave të tregut për titujt e borxhit.

Yield-et ngelen ndërkohë të ulëta edhe në bonot me me afat më të shkurtër maturimi. Në ankandin e të martës, yield-i i bonove me maturim 6-mujor ra në 1.25%, nga 1.75% që kishte qenë në ankandin e mëparshëm, që ishte mbajtur në fillim të muajit mars. Kërkesat totale arritën në 3.1 miliardë lekë, nga 1 miliardë lekë që kishte qenë shuma e shpallur për financim nga Ministria e Financave.

Shëndeti i mirë i sektorit financiar dhe gjendja likuide e tregut janë faktorë përcaktues në ruajtjen e normave të ulëta të interesit në tregun primar të instrumenteve të qeverisë shqiptare.

Që nga marsi i vitit 2020, Banka e Shqipërisë e thelloi më shumë se kurrë politikën monetare lehtësuese, duke ulur normën bazë të interesit në 0.5% dhe duke iu garantuar bankave akses të pakufizuar në likuiditet. Kjo solli një zgjerim të ofertës së parasë në ekonomi dhe likuiditet të lartë në tregun financiar. Yield-et e letrave të borxhit të qeverisë qëndruan pranë niveleve më të ulëta historike dhe kjo tendencë vazhdon të mbizotërojë edhe sot. Niveli i ulët i yield-eve dëshmon një funksionim të mirë të mekanizmit të transmetimit. Në mbledhjen e fundit, të muajit mars, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka konfirmuar orientimin se politika monetare do të vijojë të mbetet akomoduese gjatë gjithë horizontit kohor afatmesëm, në funksionin të rikuperimit të qëndrueshëm të aktivitetit ekonomik dhe të kthimit të inflacionit në objektiv.

Burimi: Revista Monitor

Tirana Bank njofton emetimin e obligacioneve korporative afatgjata në vlerën 5 milionë Euro. Këto obligacione kanë një afat 7 vjeçar me një normë fikse interesi prej 3,30% në vit, të pagueshme çdo gjashtë muaj. Fondet e realizuara nga emetimi i obligacioneve do të rrisin kapitalin shtesë të Bankës, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe miratimeve nga autoritetet rregullatore.
Drejtuesja e Departamentit të Financës të Tirana Bank, Znj. Elvira Kapoli deklaroi:

“Me kënaqësi njoftojmë emetimin me sukses, për herë të parë, të obligacioneve korporative të Bankës sonë. Ky emetim u prit shumë mirë nga komuniteti i investitorëve dhe u finalizua me kushte të favorshme, duke konfirmuar situatën e konsoliduar financiare të Bankës sonë dhe besnikërinë e klientëve tanë. Vizioni ynë është që të rrisim mbështetjen financiare për klientët tanë dhe për ekonominë lokale, si dhe të implementojmë strategjinë tonë të rritjes së qëndrueshme të aktivitetit.”

Ky obligacion përfaqëson një nga emetimet më të mëdha, në kuadër të një transaksioni të vetëm, të këtij lloj instrumenti në tregun lokal, i nënshkruar plotësisht nga klientë individë dhe klientë premium. Kërkesa ishte më e madhe krahasuar me ofertën fillestare të këtij obligacioni, që konfirmon nivelin e lartë të besimit të investitorëve tek Tirana Bank dhe Grupi Balfin për të ndërmarrë investime afatgjata, madje edhe në këto kohë plot sfida.

Burimi: Marrë me shkurtime nga Revista Monitor

Shërbimi i borxhit këtë vit u vu nën presion prej stokut të lartë dhe rritjes së interesave në tregun e brendshëm për instrumentet afatshkurtra.

Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave në tremujorin e parë të vitit normat e interesit u rriten për bonot e thesarit te të gjitha maturimeve dhe obligacioneve dy dhe tre vjeçare në raport me të njëjtën periudhe të një viti më parë.

Rritja më e madhe e normës së interesit u vu re në obligacionet dyvjeçare, të cilat u maturuan gjatë tremujorit të parë të vitit 2021 me një interes mesatarisht 0.37 pikë përqindje më e lartë se e njëjta periudhe e një viti më parë.

Rritja ishte e ngjashme edhe për obligacionet tre vjeçare. Gjatë janar-mars 2021 ato u emetuan me një normë interesi mesatare 3.04 për qind, e cila ishte 0.36 pikë përqindje më lartë se e njëjta periudhë e një viti më parë.

Bonot e thesarit 12 mujore u emetuan me një normë interesi 0.18 pikë përqindje më të lartë se e njëjta periudhe e vitit 2020 dhe ato me maturim 6 mujor me një normë interesi 0.34 pikë përqindje më të lartë se tremujori i parë 2020. Rritja ishte më e lehtë për maturimin tremujor me vetëm 1.16 pikë përqindje. Ky instrument nisi riemetimin gjatë vitit të kaluar pas disa vitesh mospërdorimi, për shkak të nevojave që gjeneroi për likuiditet kriza pandemike.

Rritja e interesave në tregun e brendshëm këtë vit u nxit nga financimi i deficitit buxhetor me të brendshëm.

Financimi i deficitit nga burimet e brendshme ishte në vlerën e 17 miliardë lekëve nga vetëm 10 miliardë lekë që ishte financimi në vitin 2020.

Efektet negative të rritjes së borxhit vitet e fundit u amortizuan nga interesat e ulëta dhe nga kursi favorizues i këmbimit. Në se këto dy elementë shfaqin ndryshime me tendence rritje kostot e shërbimit të borxhit do të ishin një “termet” për financat shqiptare.

Borxhi publik i vendit pësoi një rritje jo të zakonte në tremujorin e parë të vitit 2021. Sipas të dhënave të zyrtare stoku i borxhit publik u rrit ne janar-mars me 45,7 miliardë lekë ose rreth 372 milionë euro. Kjo ishte rritja më e fortë për një periudhe kaq të shkurtër dhe është rreth 41 për qind të gjithë borxhit të ri që qeveria mori gjatë vitit pandemik 2020.

Të dhëna më të detajuara tregojnë se, rritja e borxhit në këtë periudhe është stimuluar nga dy kredia të mëdha. Njëra me vlerë 90 milionë euro nga Komisioni Europian për zbutjen e pasojave të rënda ekonomiko-sociale që krijoi pandemia Covid -19 dhe tjetra kredi prej 82 milionë euro e IBRD për mbështetjen e turizmit dhe infrastrukturës./ B.Hoxha

Burimi: Revista Monitor

Yield-et e bonove 12 mujore pësuan një rënie të fortë në ankandin e të martës.

Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se yield-i mesatar i ponderuar zbriti në 1.63%, nga 2.04% që kishte qenë në ankandin e mëparshëm, të zhvilluar në fund të muajit mars.

Rënia me rreth 20% e rendimentit të bonove 12 mujore nga njëri ankand në tjetrin është një zhvillim i pazakontë. Kjo dëshmon likuiditetin e lartë të lirë në tregun financiar dhe kërkesën e madhe nga investitorët për të investuar në letrat me vlerë të qeverisë. Nga 9.7 miliardë lekë që ishte shuma e shpallur për financim nga Ministria e Financave, kërkesat totale të paraqitura në ankand kishin vlerën e 14.5 miliardë lekëve. Prorata ose e pjesa e pranuar e kërkesave konkurruese në ankand ishte vetëm 23.14%. Nga 31 kërkesat konkurruese në ankand u pranuan vetëm 8, çka tregon se ulja e fortë e yield-eve mund të jenë ndikuar nga disa aktorë të mëdhenj të tregut, me shumë të ngjarë banka.

Kërkesa e lartë e tregut për letrat e borxhit të qeverisë u konfirmua sërish këtë javë edhe në rihapjen e ankandit të obligacioneve 10 vjeçare, që ishte zhvilluar në muajin janar. Nga 4.6 miliardë lekë obligacione të nxjerra në shitje, në ankand u paraqitën kërkesa totale për një vlerë afro 8.9 miliardë lekësh.

Që nga marsi i vitit të kaluar, Banka e Shqipërisë e thelloi më shumë se kurrë politikën monetare lehtësuese, duke ulur normën bazë të interesit në 0.5% dhe duke iu garantuar bankave akses të pakufizuar në likuiditet. Kjo solli një zgjerim të ofertës së parasë në ekonomi dhe likuiditet të lartë në tregun financiar. Yield-et e letrave të borxhit të qeverisë qëndruan pranë niveleve më të ulëta historike dhe kjo tendencë vazhdon të mbizotërojë edhe sot.

Edhe pas mbledhjes së fundit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë konfirmoi orientimin se politika monetare do të vijojë të mbetet akomoduese gjatë gjithë horizontit kohor afatmesëm, në funksionin të rikuperimit të qëndrueshëm të aktivitetit ekonomik dhe të kthimit të inflacionit në objektiv. Nga ana tjetër, gjatë tremujorit të dytë volumi total i huamarrjes së brendshme së qeverisë pritet të ulet me rreth 7% krahasuar me tremujorin e parë të vitit. Kjo mund të thellojë më shumë hendekun mes kërkesës dhe ofertës, duke favorizuar ruajtjen e normave të ulëta të interesit ose edhe një rënie të mëtejshme, të lehtë, të tyre.

Në kuptimin e qëllimit të politikës monetare, niveli i ulët i yield-eve dëshmon një funksionim të mirë të mekanizmit të transmetimit. Interesat e titujve qeveritarë janë benchmark kryesor që përdoret edhe në përcaktimin e interesave të huave afatgjatë në lekë edhe për sektorin privat. Kjo është një premisë që edhe normat e interesit të kredisë për sektorin privat të qëndrojnë të ulëta, edhe duke pasur parasysh që kostot e rrezikut duken të kontrolluara dhe raporti i kredive me probleme është i qëndrueshëm./ E.Shehu

Burimi: Revista Monitor

Banka Evropiane e Investimeve ka në plan të shfrytëzojë fuqinë e bllokut për të shitur bono, duke rritur potencialisht përdorimin e teknologjisë dixhitale si një mjet për tregun e borxhit të rajonit.

Krahu i investimeve i Bashkimit Evropian punësoi Goldman Sachs Group Inc., Banco Santander SA dhe Societe Generale AG për të eksploruar një të ashtuquajtur ‘lidhje dixhitale në euro’, e cila do të regjistrohej dhe zgjidhej duke përdorur blockchain, sipas informacionit që disponon Bloomberg nga burime brenda BEI.

Takimet e investitorëve për shitjen fillestare, që do ‘inagurojë’ procesin, do të fillojnë më 15 prill dhe do të vazhdojnë për disa javë.

BEI ka qenë shpesh pjesë e inovacionit në tregjet e kapitalit të borxhit të Evropës, duke qenë ndër të parët që ka emetuar borxhin e krahasuar me një normë të re euro afatshkurtër të quajtur ESTR.

Masa vjen pasi Presidentja e Bankës Qendrore Evropiane Christine Lagarde tha se institucioni që ajo drejton mund të nisë një monedhë dixhitale rreth mesit të kësaj dekade./Bloomberg News

Burimi: Revista Monitor

Ministria e Financave e Shqipërisë shiti 3 miliardë lekë (29 milion dollarë / 24.4 milion euro) Obligacione Thesari tre vjecare në një ankand në 12 Prill 2021, të dhënat këto të marra nga banka qendrore e vendit.

Kuponi për emetimin e Obligacionit të Theasarit u percaktua në 2.80%, i pandryshuar krahasuar me ankandin e mëparshëm të letrave me vlerë tre vjecare të qeverisë të mbajtur në shkurt, sipas shifrave të botuara nga Ministria e Financave.

Ky emetim i ri i letrave me vlerë të Qeverisë do të maturohet në 23 Shkurt 2024.

Detajet si më poshte:

Data e Ankandit 12 Prill 19 Shkurt
Shuma e ofruar (miliarde lek) 3 4
Shuma e shitur (miliarde lek) 3 4
Totali i ofertave (miliarde lek) 5.6 4.49
Raporti i Mbulimit te Shumes se Ofruar 1.87 1.12
Yeldi maksimal i kërkuar 3.34% 3.30%
Yeldi minimal i kërkuar 2.79% 2.70%
Kuponi 2.80% 2.80%

Burimi: SeeNews

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, dhe Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, kanë zhvilluar një  takim virtual me Anna Bjerde, Zv Presidente e Bankës Botërore për Rajonin e Europës dhe Azisë Qendrore.

Sipas njoftimit gjatë këtij takimi Ministrja Denaj, ka bërë një përmbledhje të  gjithë masave të marra nga Qeveria për përballimin e  dy krizave që kaloi ekonomia shqiptare, si tërmeti i 2019 dhe pandemia e Covid-19.

“Anna Bjerde shprehu mbështetjen e Bankës Botërore ndaj përpjekjeve të Shqipërisë për ekonomi gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme dhe jetesë më të mirë për të gjithë”, shkruhet në njoftim.

Referuar informacionit të publikuar nga Ministria e Financave të dy palët ndanë opinionin e përbashkët  mbi mbështetjen për iniciativat e ekonomisë blu, si dhe më gjerë për programin e Bankës Botërore në vend.

Burimi: SCAN

Lëvizje te postimet