Scan, nëpërmjet Scan Intelligence Unit dhe Idra Research and Consulting  ka nxjerrë në treg, për herë të parë një prudukt inovator; Barometrin Ekonomik dhe Indeksin e Besimit Konsumator Scan. Ky publikim i referohet tremujorit të parë të këtij viti, dhe është i pari në serinë e tij. Çdo tremujor do të kemi një publikim të ri të kësaj serie.

Barometri ekonomik vjen me Indeksin e Besimit Konsumator Scan si produktin e saj kryesor, i bazuar në një metodologji të përdorur gjerësisht për indekse të kësaj natyre, ku niveli i 50 pikëve ndan rritjen nga kontraktimi. Ky indeks vjen si një instrument i ri në treg për të matur mbarëvajtjen e ekonomisë, nëpërmjet një prej segmenteve më të ndjeshme të saj; familjarët/konsumatorin. Veç këtij indeksi, barometri përfshin edhe një sërë fenomenesh të tjera, si: emigracioni, niveli i kënaqësisë së jetesës, privimi material, etj.

Studimi vjen për publikun në formën e një ankete, me një bazë kampionimi prej 1 mijë individësh, të shpërndarë në të gjithë Republikën si dhe me një përfaqësim gjinor, arsimor dhe moshor, homogjen. Metodat e aplikuara të intervistimit janë ato online dhe telefonatat, në një raport 70% me 30%. Raportin e plotë mund ta shkarkoni nëpërmjet webfaqes së SCAN, ndërkohë që gjetjet e raportit do të mund t`i ndiqni si nëpërmjet faqes së Scan, asaj të Scan Intelligence Unit, por edhe nëpërmjet ekranit tonë, edhe në ditët në vijim. Për linkun klikoni këtu!

Roel Korkuti / SCAN

Pas rënies së fortë në muajin prill, yield-et e bonove të thesarit me maturim 12 mujor u rritën lehtë në ankandin e parë të majit.

Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, në ankandin e të martës, bonot me maturim 12 mujor u emetuan me një yield mesatar të ponderuar prej 1.7%, nga 1.63% që kishte qenë në ankandin e mëparshëm. Kërkesa e investitorëve financiarë ishte sërish e lartë, me një shumë totale të paraqitur në ankand prej 14.1 miliardë lekësh, nga 9.2 miliardë lekë që ishte shuma e shpallur për financim nga Ministria e Financave. Megjithatë, prorata e ofertave konkurruese u rrit ndjeshëm në 79%, nga vetëm 23% që kishte qenë në ankandin e mëparshëm.

Në ankandin e datës 20 prill, yield-i mesatar i ponderuar pati zbritur nga 2.04% në 1.63%, i ndikuar me shumë të ngjarë nga një pjesëmarrës i rëndësishëm në ankand, ndoshta një nga bankat tregtare. Ankandi i parë i majit ka sjellë një normalizim të yield-eve, por megjithatë në thelb ato ngelen në nivele relativisht të ulëta. Bonot me maturim 12-mujor janë instrumenti me frekuencën më të madhe të emetimeve dhe ngelen instrumenti më indikativ në ecurinë e tendencave të tregut për titujt e borxhit.

Yield-et ngelen ndërkohë të ulëta edhe në bonot me me afat më të shkurtër maturimi. Në ankandin e të martës, yield-i i bonove me maturim 6-mujor ra në 1.25%, nga 1.75% që kishte qenë në ankandin e mëparshëm, që ishte mbajtur në fillim të muajit mars. Kërkesat totale arritën në 3.1 miliardë lekë, nga 1 miliardë lekë që kishte qenë shuma e shpallur për financim nga Ministria e Financave.

Shëndeti i mirë i sektorit financiar dhe gjendja likuide e tregut janë faktorë përcaktues në ruajtjen e normave të ulëta të interesit në tregun primar të instrumenteve të qeverisë shqiptare.

Që nga marsi i vitit 2020, Banka e Shqipërisë e thelloi më shumë se kurrë politikën monetare lehtësuese, duke ulur normën bazë të interesit në 0.5% dhe duke iu garantuar bankave akses të pakufizuar në likuiditet. Kjo solli një zgjerim të ofertës së parasë në ekonomi dhe likuiditet të lartë në tregun financiar. Yield-et e letrave të borxhit të qeverisë qëndruan pranë niveleve më të ulëta historike dhe kjo tendencë vazhdon të mbizotërojë edhe sot. Niveli i ulët i yield-eve dëshmon një funksionim të mirë të mekanizmit të transmetimit. Në mbledhjen e fundit, të muajit mars, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka konfirmuar orientimin se politika monetare do të vijojë të mbetet akomoduese gjatë gjithë horizontit kohor afatmesëm, në funksionin të rikuperimit të qëndrueshëm të aktivitetit ekonomik dhe të kthimit të inflacionit në objektiv.

Burimi: Revista Monitor

Tirana Bank njofton emetimin e obligacioneve korporative afatgjata në vlerën 5 milionë Euro. Këto obligacione kanë një afat 7 vjeçar me një normë fikse interesi prej 3,30% në vit, të pagueshme çdo gjashtë muaj. Fondet e realizuara nga emetimi i obligacioneve do të rrisin kapitalin shtesë të Bankës, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe miratimeve nga autoritetet rregullatore.
Drejtuesja e Departamentit të Financës të Tirana Bank, Znj. Elvira Kapoli deklaroi:

“Me kënaqësi njoftojmë emetimin me sukses, për herë të parë, të obligacioneve korporative të Bankës sonë. Ky emetim u prit shumë mirë nga komuniteti i investitorëve dhe u finalizua me kushte të favorshme, duke konfirmuar situatën e konsoliduar financiare të Bankës sonë dhe besnikërinë e klientëve tanë. Vizioni ynë është që të rrisim mbështetjen financiare për klientët tanë dhe për ekonominë lokale, si dhe të implementojmë strategjinë tonë të rritjes së qëndrueshme të aktivitetit.”

Ky obligacion përfaqëson një nga emetimet më të mëdha, në kuadër të një transaksioni të vetëm, të këtij lloj instrumenti në tregun lokal, i nënshkruar plotësisht nga klientë individë dhe klientë premium. Kërkesa ishte më e madhe krahasuar me ofertën fillestare të këtij obligacioni, që konfirmon nivelin e lartë të besimit të investitorëve tek Tirana Bank dhe Grupi Balfin për të ndërmarrë investime afatgjata, madje edhe në këto kohë plot sfida.

Burimi: Marrë me shkurtime nga Revista Monitor

Shërbimi i borxhit këtë vit u vu nën presion prej stokut të lartë dhe rritjes së interesave në tregun e brendshëm për instrumentet afatshkurtra.

Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave në tremujorin e parë të vitit normat e interesit u rriten për bonot e thesarit te të gjitha maturimeve dhe obligacioneve dy dhe tre vjeçare në raport me të njëjtën periudhe të një viti më parë.

Rritja më e madhe e normës së interesit u vu re në obligacionet dyvjeçare, të cilat u maturuan gjatë tremujorit të parë të vitit 2021 me një interes mesatarisht 0.37 pikë përqindje më e lartë se e njëjta periudhe e një viti më parë.

Rritja ishte e ngjashme edhe për obligacionet tre vjeçare. Gjatë janar-mars 2021 ato u emetuan me një normë interesi mesatare 3.04 për qind, e cila ishte 0.36 pikë përqindje më lartë se e njëjta periudhë e një viti më parë.

Bonot e thesarit 12 mujore u emetuan me një normë interesi 0.18 pikë përqindje më të lartë se e njëjta periudhe e vitit 2020 dhe ato me maturim 6 mujor me një normë interesi 0.34 pikë përqindje më të lartë se tremujori i parë 2020. Rritja ishte më e lehtë për maturimin tremujor me vetëm 1.16 pikë përqindje. Ky instrument nisi riemetimin gjatë vitit të kaluar pas disa vitesh mospërdorimi, për shkak të nevojave që gjeneroi për likuiditet kriza pandemike.

Rritja e interesave në tregun e brendshëm këtë vit u nxit nga financimi i deficitit buxhetor me të brendshëm.

Financimi i deficitit nga burimet e brendshme ishte në vlerën e 17 miliardë lekëve nga vetëm 10 miliardë lekë që ishte financimi në vitin 2020.

Efektet negative të rritjes së borxhit vitet e fundit u amortizuan nga interesat e ulëta dhe nga kursi favorizues i këmbimit. Në se këto dy elementë shfaqin ndryshime me tendence rritje kostot e shërbimit të borxhit do të ishin një “termet” për financat shqiptare.

Borxhi publik i vendit pësoi një rritje jo të zakonte në tremujorin e parë të vitit 2021. Sipas të dhënave të zyrtare stoku i borxhit publik u rrit ne janar-mars me 45,7 miliardë lekë ose rreth 372 milionë euro. Kjo ishte rritja më e fortë për një periudhe kaq të shkurtër dhe është rreth 41 për qind të gjithë borxhit të ri që qeveria mori gjatë vitit pandemik 2020.

Të dhëna më të detajuara tregojnë se, rritja e borxhit në këtë periudhe është stimuluar nga dy kredia të mëdha. Njëra me vlerë 90 milionë euro nga Komisioni Europian për zbutjen e pasojave të rënda ekonomiko-sociale që krijoi pandemia Covid -19 dhe tjetra kredi prej 82 milionë euro e IBRD për mbështetjen e turizmit dhe infrastrukturës./ B.Hoxha

Burimi: Revista Monitor

Yield-et e bonove 12 mujore pësuan një rënie të fortë në ankandin e të martës.

Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se yield-i mesatar i ponderuar zbriti në 1.63%, nga 2.04% që kishte qenë në ankandin e mëparshëm, të zhvilluar në fund të muajit mars.

Rënia me rreth 20% e rendimentit të bonove 12 mujore nga njëri ankand në tjetrin është një zhvillim i pazakontë. Kjo dëshmon likuiditetin e lartë të lirë në tregun financiar dhe kërkesën e madhe nga investitorët për të investuar në letrat me vlerë të qeverisë. Nga 9.7 miliardë lekë që ishte shuma e shpallur për financim nga Ministria e Financave, kërkesat totale të paraqitura në ankand kishin vlerën e 14.5 miliardë lekëve. Prorata ose e pjesa e pranuar e kërkesave konkurruese në ankand ishte vetëm 23.14%. Nga 31 kërkesat konkurruese në ankand u pranuan vetëm 8, çka tregon se ulja e fortë e yield-eve mund të jenë ndikuar nga disa aktorë të mëdhenj të tregut, me shumë të ngjarë banka.

Kërkesa e lartë e tregut për letrat e borxhit të qeverisë u konfirmua sërish këtë javë edhe në rihapjen e ankandit të obligacioneve 10 vjeçare, që ishte zhvilluar në muajin janar. Nga 4.6 miliardë lekë obligacione të nxjerra në shitje, në ankand u paraqitën kërkesa totale për një vlerë afro 8.9 miliardë lekësh.

Që nga marsi i vitit të kaluar, Banka e Shqipërisë e thelloi më shumë se kurrë politikën monetare lehtësuese, duke ulur normën bazë të interesit në 0.5% dhe duke iu garantuar bankave akses të pakufizuar në likuiditet. Kjo solli një zgjerim të ofertës së parasë në ekonomi dhe likuiditet të lartë në tregun financiar. Yield-et e letrave të borxhit të qeverisë qëndruan pranë niveleve më të ulëta historike dhe kjo tendencë vazhdon të mbizotërojë edhe sot.

Edhe pas mbledhjes së fundit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë konfirmoi orientimin se politika monetare do të vijojë të mbetet akomoduese gjatë gjithë horizontit kohor afatmesëm, në funksionin të rikuperimit të qëndrueshëm të aktivitetit ekonomik dhe të kthimit të inflacionit në objektiv. Nga ana tjetër, gjatë tremujorit të dytë volumi total i huamarrjes së brendshme së qeverisë pritet të ulet me rreth 7% krahasuar me tremujorin e parë të vitit. Kjo mund të thellojë më shumë hendekun mes kërkesës dhe ofertës, duke favorizuar ruajtjen e normave të ulëta të interesit ose edhe një rënie të mëtejshme, të lehtë, të tyre.

Në kuptimin e qëllimit të politikës monetare, niveli i ulët i yield-eve dëshmon një funksionim të mirë të mekanizmit të transmetimit. Interesat e titujve qeveritarë janë benchmark kryesor që përdoret edhe në përcaktimin e interesave të huave afatgjatë në lekë edhe për sektorin privat. Kjo është një premisë që edhe normat e interesit të kredisë për sektorin privat të qëndrojnë të ulëta, edhe duke pasur parasysh që kostot e rrezikut duken të kontrolluara dhe raporti i kredive me probleme është i qëndrueshëm./ E.Shehu

Burimi: Revista Monitor

Banka Evropiane e Investimeve ka në plan të shfrytëzojë fuqinë e bllokut për të shitur bono, duke rritur potencialisht përdorimin e teknologjisë dixhitale si një mjet për tregun e borxhit të rajonit.

Krahu i investimeve i Bashkimit Evropian punësoi Goldman Sachs Group Inc., Banco Santander SA dhe Societe Generale AG për të eksploruar një të ashtuquajtur ‘lidhje dixhitale në euro’, e cila do të regjistrohej dhe zgjidhej duke përdorur blockchain, sipas informacionit që disponon Bloomberg nga burime brenda BEI.

Takimet e investitorëve për shitjen fillestare, që do ‘inagurojë’ procesin, do të fillojnë më 15 prill dhe do të vazhdojnë për disa javë.

BEI ka qenë shpesh pjesë e inovacionit në tregjet e kapitalit të borxhit të Evropës, duke qenë ndër të parët që ka emetuar borxhin e krahasuar me një normë të re euro afatshkurtër të quajtur ESTR.

Masa vjen pasi Presidentja e Bankës Qendrore Evropiane Christine Lagarde tha se institucioni që ajo drejton mund të nisë një monedhë dixhitale rreth mesit të kësaj dekade./Bloomberg News

Burimi: Revista Monitor

Ministria e Financave e Shqipërisë shiti 3 miliardë lekë (29 milion dollarë / 24.4 milion euro) Obligacione Thesari tre vjecare në një ankand në 12 Prill 2021, të dhënat këto të marra nga banka qendrore e vendit.

Kuponi për emetimin e Obligacionit të Theasarit u percaktua në 2.80%, i pandryshuar krahasuar me ankandin e mëparshëm të letrave me vlerë tre vjecare të qeverisë të mbajtur në shkurt, sipas shifrave të botuara nga Ministria e Financave.

Ky emetim i ri i letrave me vlerë të Qeverisë do të maturohet në 23 Shkurt 2024.

Detajet si më poshte:

Data e Ankandit 12 Prill 19 Shkurt
Shuma e ofruar (miliarde lek) 3 4
Shuma e shitur (miliarde lek) 3 4
Totali i ofertave (miliarde lek) 5.6 4.49
Raporti i Mbulimit te Shumes se Ofruar 1.87 1.12
Yeldi maksimal i kërkuar 3.34% 3.30%
Yeldi minimal i kërkuar 2.79% 2.70%
Kuponi 2.80% 2.80%

Burimi: SeeNews

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, dhe Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, kanë zhvilluar një  takim virtual me Anna Bjerde, Zv Presidente e Bankës Botërore për Rajonin e Europës dhe Azisë Qendrore.

Sipas njoftimit gjatë këtij takimi Ministrja Denaj, ka bërë një përmbledhje të  gjithë masave të marra nga Qeveria për përballimin e  dy krizave që kaloi ekonomia shqiptare, si tërmeti i 2019 dhe pandemia e Covid-19.

“Anna Bjerde shprehu mbështetjen e Bankës Botërore ndaj përpjekjeve të Shqipërisë për ekonomi gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme dhe jetesë më të mirë për të gjithë”, shkruhet në njoftim.

Referuar informacionit të publikuar nga Ministria e Financave të dy palët ndanë opinionin e përbashkët  mbi mbështetjen për iniciativat e ekonomisë blu, si dhe më gjerë për programin e Bankës Botërore në vend.

Burimi: SCAN

Rënia e normave të interesit në tregun primar të letrave të borxhit të qeverisë vijoi të mërkurën edhe në ankandin e obligacioneve dyvjeçare.

Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, obligacionet me maturim dyvjeçar u shitën në ankand me një normë interesi fiks apo kupon prej 2.58%, në rënie nga niveli 2.65% i shënuar në ankandin e muajit të kaluar.

Kërkesa e tregut për këto instrumente ngelet e lartë, me një shumë totale kërkesash të paraqitura në ankand prej afro 8.8 miliardë lekësh, nga 6.9 miliardë lekë obligacione të nxjerra në shitje nga Ministria e Financave.

Kërkesa e lartë për të investuar në letrat e borxhit të qeverisë këtë vit po mbështetet nga gjendja mjaft likuide e tregut financiar, sidomos në monedhën vendase. Agregati monetar M2, që shpreh ofertën monetare në lekë arriti në fund të muajit shkurt vlerën e afro 862 miliardë lekëve. Krahasuar me një vit më parë, ky agregat është rritur me rreth 100 miliardë lekë apo afërsisht 13%. Një zgjerim i tillë i ofertës monetare është favorizuar nga politikat monetare më stimuluese se kurrë të bankës së Shqipërisë, që ka ulur normat bazë në nivelet minimale historike dhe prej një viti po iu siguron furnizim të pakufizuar me likuiditet bankave tregtare.

Likuiditeti i lartë në lekë po favorizon njëkohësisht edhe më shumë kreditim në monedhën vendase. Leku tashmë është monedha dominuese në portofolin e kredisë për ekonominë. Për dy muajt e parë të këtij viti, statistikat treguan se 57% e kredisë së re ishte në lekë.

Individët janë gjithashtu një segment gjithnjë e më i interesuar për të blerë obligacionet e qeverisë shqiptare. Të dhënat nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) tregojnë se blerjet e obligacioneve në tregun primar nga individët u rritën me 51% gjatë vitit 2020. Rritja e kërkesës për blerë obligacione nga individët është nxitur sidomos nga normat më të mia të interesit krahasuar me depozitat bankare.

Premisë tjetër për ruajtjen e nivelit të ulët të yield-eve është edhe ulja e huamarrjes së qeverisë në tregun e brendshëm. Sipas kalendarit të huamarrjes të Ministrisë së Financave, gjatë tremujorit të dytë volumi total i huamarrjes së brendshme pritet të ulet me rreth 7% krahasuar me tremujorin e parë të vitit. Shuma e huamarrjes paraqitet gjithashtu më e ulët edhe në krahasim me tremujorin e dytë të vitit 2020, kur qeveria pati financiar në tregun e brendshëm borxh rreth 111 miliardë lekë./ E.Shehu

Burimi: Revista Monitor

Ministria e Financave njofton se më 08 prill 2021 do të mbahet ankandi i pestë i letrave me vlerë për vitin 2021.

Në këtë ankand, do të emetohen obligacione me maturitet 3 vjeçar në shumën prej 25 milionë euro.

“Investimi në Obligacione është investim i sigurt, i garantuar me Ligjin për Borxhin Publik, ku interesi i përcaktuar nga tregu ju garantohet për të gjithë kohëzgjatjen (3 vite) dhe është tërësisht i liruar nga tatimi”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Financave.

Ministria thotë se për detaje rreth pjesëmarrjes në ankande për blerjen e letrave me vlerë duhet të kontaktohet ndonjërën nga bankat komerciale që operojnë në Kosovë.

Burimi: Revista Monitor

Lëvizje te postimet