Shpërndarja e Interesave

Obligacioni është një formë kredie që blerësi i tij i jep emetuesit. Në të njëjtën mënyrë si kredia, obligacioni paguan interes (në formën e kuponave) periodikisht dhe në datën e maturimit rikthen principalin (kryegjëja e investuar nga blerësi). Datat në të cilat mbajtësit e obligacioneve marrin pagesat e kuponave (interesin) quhet data e pagesës së interesit. Zakonisht pagesa e kuponave të obligacioneve kryhet çdo 6 muaj.

Shpërndarja e Interesave