Banka e Shqipërisë

Banka e Shqipërisë është enti rregullator dhe mbikëqyrës i sistemit bankar duke qenë institucioni që licenson, monitoron dhe mbikëqyr bankat e nivelit të dytë si dhe një grup të caktuar institucionesh financiare jo-banka. Duke qenë se bankat e nivelit të dytë janë operatorë të rëndësishëm në industrinë e titujve (kryesisht në tregun e titujve të borxhit të Qeverisë), BSH konsiderohet si një institucion rregullator kyc në industrinë e titujve, në aspektin e lejimit të bankave për të ushtruar aktivitetin në këtë industri si dhe për të mbikëqyrur ekspozimin e tyre në investimet e portofolit.

Banka e Shqipërisë