Nën-Segmentet e Tregut në ALSE

Në bazë të llojit të instrumenteve të tregtuara në secilin prej Tregjeve, në atë Hyrës, Standard dhe Kryesor, Tregu ALSE përbëhet nga nënsegmentet e mëposhtme:

(i)     Tregu i kapitalit;
(ii)    Tregu i obligacioneve dhe i instrumenteve të tjera të borxhit publik/privat;
(iii)   Tregu i fondit të investimeve të mbyllura;
(iv)   Tregu i fondit të investimeve të hapura;
(v)    Tregu i Titujve të tjerë të transferueshëm

Nën-Segmentet e Tregut në ALSE