Anëtarët dhe Veprimet e Tyre

Ky material sqaron për Anëtarët e Bursës ALSE (Banka dhe Firma Brokerimi) metodën e përllogaritjes së interesit të akumuluar të Obligacioneve në Tregun me Pakicë dhe në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE.

Metoda e llogaritjes së interesit të Obligacioneve

Anëtarët dhe Veprimet e Tyre