Tregu Hyrës

Tregu Hyrës është një segment i tregut ALSE, ku tregtohen ata tituj që përmbushin kushtet për listim, siç përcaktohet në Seksionin 6.6 të Rregullores së ALSE, ndërkohë që dhe Aplikanti për listim përmbush detyrimet sipas Ligjeve Kombëtare.

Tregu Hyrës