Menaxhimi i Portofolit

Menaxhimi i portofolit nënkupton menaxhimin në mënyrë profesionale të titujve ose aseteve të tjera nga institucione të specializuara në këtë fushë bazuar në qasjen e investitorëve ndaj riskut (sa e duan apo sa e shmangin atë). Menaxhimi i portofolit përfshin një gamë shërbimesh të specializuara që kanë si funksion të menaxhojnë titujt e individëve ose kompanive si: aksione, obligacione, ose asete të tjera si pasuri të patundshme.

Menaxhimi i Portofolit