Aksionet

Në ALSE tregtohen të gjithë aksionet e shoqërive aksionere të regjistruara në Republikën e Shqipërisë dhe të pranuara për listim në listën zyrtare të ALSE. Gjithashtu, në përputhje me legjislacionin shqiptar për titujt, është e mundur të tregtohen edhe GDR (Global Depositary Receipts) të aksioneve të shoqërive të themeluara në vende të tjera.
Në ALSE mund të tregtohen titujt e emetuara nga shoqëritë aksionere nëpërmjet ofertës private dhe ofertës publike.

Aksionet