Komisionet e Listimit

wdt_ID Shpjegimi E CB IF O
1 Tarifa për Dorëzimin e Aplikimit 7000 7000 7000 7000
2 Komisione dhe Tarifat e Listimit
3 Tarifë Fillestare Listimit 280,000 280,000 280,000 140,000
4 Komision Vjetor i pjesmarrjes në tregëtim 0.05% 0.05% 0.70% 0.40%
5 Komision për Rritjen e Kapitalit (% mbi kapitalin e rritur) 0.05% 0.05%
6 Tarifë mbi Emetimin fillestar (kodifikimi i titullit) 70,000 70,000 49,000 49,000
7 Tarifë mbi ndryshimin e emrit të kompanisë/(kodifikim i titullit) 14,000 14,000 14,000 14,000
8 Tarifë Vjetore për Tregun Hyrës 150,000 150,000 150,000 150,000
9 Tarifat e Inspektimit
10 Kontrolli i Prospektusit dhe Dokumentave të Listimit 14,000 14,000 14,000 14,000
Shënim:
  • E (Equities) – Aksione
  • CB (Corporate Bonds) – Tituj Borxhi Privat
  • IF (Invenstment Funds) – Fonde Investimi
  • O (Others) – Të Tjera
Tarifat janë të shprehura në Lek dhe pa TVSH

Komisionet e Listimit