Dokumentet për Listim

Në momentin e aplikimit, për aq sa është e mundur, pranë ALSE duhet të paraqitet dokumentacioni i mëposhtëm:

(i)   Formulari i Aplikimit i nënshkruar siç duhet nga Emetuesi;
(ii)  Dokumentet e specifikuara në Formularin e Aplikimit, duke përfshirë por pa u kufizuar me dokumentacionin që sipas kërkesave të ALSE vërteton se:

  • pozicioni ligjor dhe organizimi i Emetuesit janë në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi
  • administrimi i veprimeve korporative dhe pagesa e dividendëve (nëse ka) janë të siguruara (ka një kontratë e nënshkruar me një kujdestar dhe/ose një Institucion Klerimi dhe Shlyerjeje); dhe
  • disponohen procedura të përshtatshme për klerimin dhe shlyerjen e transaksioneve lidhur me Titujt përkatës (ka një kontratë të nënshkruar me një Institucion Klerimi dhe Shlyerjeje).

(i) një kopje të prospektit (kur kërkohet nga Ligjet Kombëtare) ose një dokument ekuivalent për publikimin e informacionit të plotë të lëshuar nga Emetuesi lidhur me aplikimin për listim dhe çdo version draft të këtij prospekti (ose dokument ekuivalent për publikimin e informacionit);
(ii) një kopje të vendimit nga organi ose organet përkatëse të Emetuesit që përmbajnë rezoluta të cilat autorizojnë aplikimin për pranim në listim dhe emetimin e Titujve (për aq sa është e mundur);

Ky dokumentacion i jepet ALSE vetëm nën përgjegjësinë e Aplikantit dhe për t’i mundësuar ALSE që të kontrollojë nëse Aplikanti i përmbush kërkesat rregullative për listim. ALSE nuk do të mbajë përgjegjësi për informacionin e rremë ose të paplotë që jepet nga Aplikanti (ose nga Emetuesi, pasi Titujt të jenë pranuar në listim) lidhur me pranimin në listim të titujve.

ALSE mund të specifikojë me anë të një Njoftimi dokumentet e tjera që duhet të paraqiten lidhur me klasa të caktuara titujsh.

I gjithë dokumentacioni i nevojshëm për listim duhet të jetë në gjuhën shqipe dhe nëse nevojitet, do të përkthehet nga një përkthyes i autorizuar, me përjashtim të rasteve kur ALSE vendos të pranojë dokumente në një tjetër gjuhë të huaj. Nëse adresa e regjistruar e Emetuesit ndodhet jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (EEA), ALSE mund të kërkojë që pasqyrat financiare të Emetuesit të ri-deklarohen sipas Parimeve Përgjithësisht të Pranuara të Kontabilitetit (GAAP) ose Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (IFRS) të zbatueshme në juridiksionin në të cilin ALSE ka adresën e regjistruar dhe që ky rideklarim të kontrollohet nga një auditues i njohur prej saj.

Për informacion më të detajuar në lidhje me Hapat dhe Kriteret e Listimit në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE  klikoni këtu

Dokumentet për Listim