Vlera e obligacioneve të emetuara me ofertë private nga kompanitë shqiptare arriti në rreth 7.5 miliardë lekë në fund të vitit të kaluar. Mbështetur në të dhënat e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, vlera e këtyre instrumenteve është sa rreth 0.3% e Prodhimit të Brendshëm Bruto. Rreth 53% e vlerës së obligacioneve të emetuara është në lekë, 38% në euro dhe 3% në dollarë amerikanë.

Ligjërisht, obligacionet me ofertë private mund të ofrohen te investitorë institucionalë dhe tek një numër prej deri 100 individësh. Vitin e kaluar, AMF miratoi pesë prospekte lidhur me emetimet e obligacioneve me ofertë private për katër emetues, nga të cilët dy banka dhe dy institucione mikrokredie.

Ndërkohë, në gjysmën e parë të këtij viti AMF ka miratuar edhe katër prospekte të tjera emetimesh, për një vlerë totale prej 11.5 milionë eurosh.

Prej vitit 2011, shoqëritë tregtare në Shqipëri kanë emetuar me sukses obligacione për më shumë se 110 milionë euro. Deri tani në tregun shqiptar të kapitaleve emetimi i obligacioneve është bërë me ofertë private, edhe për shkak të mungesës së një tregu të titujve. AMF nënvizon se, për shkak të natyrës së tyre, obligacionet me ofertë private nuk krijojnë likuiditet në treg.

Por, që prej shkurtit 2019, emetimi dhe tregtimi i tiujve të kompanive private mund të bëhet në Bursën Shqiptare të Titujve, ALSE. Oferta publike do t’i bënte këto instrumente të tregtueshme dhe likuide, duke krijuar mundësinë e shitjes së tyre në çdo kohë ose përdorimin e tyre si kolateral financiar për marrjen e huave.

Përdorimi i instrumenteve financiare të bursës ka nevojë për një shtysë fillestare dhe përvoja e vendeve të rajonit ka treguar se kjo shtysë duhet të vijë nga sektori publik.

Për fat të keq, në Shqipëri qeveria nuk ka ndërmarrë ende nisma konkrete për të aktivizuar tregun e kapitalit. Megjithatë, muajt e fundit Ministria e Financave dhe Ekonomisë po studion idenë që huamarrja e kompanve publike të bëhet përmes obligacioneve dhe jo më ekskluzivisht përmes kredive bankare.

Burimi: Paraja.net

Bordi i Mbikëqyrjes Publike (BMP), një institucion rregullator i pavarur që mbikëqyr aktivitetin e audituesve ligjorë dhe kontabilistëve të miratuar ka njoftuar se ka ndërmarrë masa administrative për 24 auditues ligjorë, përmes gjobave dhe pezullimeve të licencave, ndërkohë që janë gjobitur dhe subjektet juridike (shiko listën në fund).

Gjobat variojnë nga 50 mijë lekë në 400 mijë lekë, ndërsa ka pasur raste kur janë pezulluar përkohësisht licencat. Një nga shkeljet kryesore të gjetura përfshin raste kur një shoqëri, që duhet të auditohej nga të paktën dy auditorë, ishte audituar vetëm nga një duke e bërë të pavlefshëm ligjërisht raportin e audituesit dhe sjell pasoja për përdoruesit e brendshëm dhe të jashëm që mbështesin vendimarrjen në këto raporte.

Në vend ka gjithsej rreth 240 auditues ligjorë (ekspertë kontabël). Nga verifikimi në faqen e internetit të BMP rezulton se nga momenti i ngritjes së plotë të kapaciteteve të BMP-së deri më sot janë marrë masa për një numër të konsiderueshëm audituesish ligjorë, që përbëjnë rreth 10% të të gjithë audituesve ligjor që ushtrojnë profesionin në Republikën e Shqipërisë.

Bordi njoftoi se këto masa u ndërmorën në kuadër të reformës së ndërmarrë prej dy vitesh në lidhje me identifikimin e të gjitha anomalive dhe papajtueshmërive ligjore në ushtrimin e veprimtarisë së audituesve ligjorë, ndërmarrjen e hapave të nevojshëm të parashikuar sipas legjislacionit në fuqi për korrigjimin e situatës dhe krijimin e kushteve për përmirësimin e ushtrimit të profesionit në pajtueshmëri të plotë me kërkesat ligjore. Në këtë kuadër Bordi Mbikëqyrjes Publike nisi një proces investigimi lidhur me zbatimin e detyrimeve ligjore përgjatë angazhimeve në shërbimet e auditimit për të gjithë audituesit ligjor për të cilët është konstatuar se kanë indicie për papajtueshmëri ligjore. Papajtueshmëritë që janë objekt i investigimit lidhen me kërkesat ligjore për:

 • auditimin e shoqërive aksionare,
 • auditimin e shoqërive që raportojnë sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar,
 • publikimin e raportit të transparencës nga të gjithë audituesit ligjor që kanë audituar shoqëri me interes publik
 • rotacionin ligjor të audituesit ligjor në përputhje me afatet kohore të parashikuar nga legjislacioni në fuqi
 • dispozitat ligjore që prekin angazhimet e audituesve ligjor në auditimet e njësive me interes publik
 • marrëdhëniet e punësimit të audituesve, papajtueshmëritë në ushtrimin e profesionit dhe zbatimit të dispozitave për kushtet dhe kërkesat e ushtrimit të profesionit të audituesit ligjor
 • konfliktet e interesit
 • referencat orare
 • edukimin e vijueshëm profesional
 • Raportet e Auditimit, kërkesat për përmbajtjen dhe siglimin e raportit të audituesit
 • Zbatimin e detyrimeve ligjore që lidhen me çështje të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit
 • Verifikimin dokumentacionit të aksionarëve dhe personave të angazhuar në organet drejtuese të cilët nuk janë auditues ligjor.

Lidhur më këto procese Bordi Mbikëqyrjes Publike njofton se deri tani ka marrë një sërë masash administrative për audituesit ligjorë që kanë audituar këto shoqëri. Ligji parashikon që të gjitha shoqëritë aksionare dhe shoqërit që raportojnë sipas standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar duhet të auditohen nga së paku dy auditues ligjor jo vetëm si një kërkesë ligjore por edhe për të garantuar cilësi më të lartë auditimet e këtyre shoqërive. Pavarësisht detyrimeve ligjore për tu audituar nga dy auditues, Bordi Mbikëqyrjes Publike ka konstatuar një sërë papajtueshmërish, lidhur me zbatimin e këtyre dispozitave ku auditimet janë kryer vetëm nga një auditues i vetëm. Për këto raste ligji parashikon masa nga gjobë deri ne pezullim license për 5 vite si rrjedhojë e kryerjes së këtyre auditimeve në kushtet e papajtueshmërisë ligjore dhe papajtueshmërisë me procedurat dhe standardet e auditimit. “Sa më sipër ngrihen pikëpyetje mbi forimin profesional dhe zotërimin e njohurive të nevojshme mbi standardet profesionale dhe kërkesat ligjore të cilat duhet të plotësohen përgjatë edukimit të vijueshëm i cili është detyrim ligjor”, bën të ditur zyrtarisht Bordi.

Po verifikohen të gjithë kontabilistët e miratuar

Bordi njofton se një nga reformat, e cila është drejt përfundimit dhe pritet të ketë një ndikim të konsiderueshëm në përmirësimin e cilësisë së raportimit financiar dhe ofrimin e shërbimeve të kontabilitetit, lidhet me njohjen përfundimtare të  kontabilistëve të miratuar dhe organizatat profesionale që përmbushin kërkesat e kuadrit ligjor dhe akteve nënligjore për ushtrimin e veprimtarisë së tyre. Një listë përfundimtare e kontabilistëve të miratuar  që lejohet të ushtrojnë profesionin pritet të dalë përgjatë fundit të muajit Korrik 2020, njofton Bordi.

Vendimet administrative të BMP

http://www.bmp.al/vendime-administrative-2/?fbclid=IëAR1xy70AzWyH9gf6n0vqasjBr0_t1UzGcdrW6WDhNj_95YsVfsdcTv0dXes

 1. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë  Vendimin nr.18 datë 02.10.2018, për dhënien e masës disiplinore Gjobë në vlerën monetare 85.000 lekë për audituesin ligjor A.Ç/subjektin juridik në të cilin ushtron veprimtarinë.
 2. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.16 datë 13.05.2019, për pezullimin e përkohshëm të veprimtarisë së audituesit ligjor A.Ç deri në çastin e shlyerjes së masës disiplinore gjobë.
 3. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.35 datë 09.09.2019, për heqjen e pezullimit të përkohshëm të licensës së audituesit ligjor A.Ç/subjektit juridik në të cilin ushtron veprimtarinë,për shkak të përmbushjes së detyrimit të pagesës së gjobës referuar nenit 57/2 të ligjit nr. 10091/2009 dhe nenit 21 pika 1,të rregullores nr. 4/2018.
 4. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.46 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për audituesin ligjor E.F.
 5. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.47 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për audituesin ligjor E.M.
 6. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.50 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për audituesin ligjor M.M.
 7. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.51 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 85.000 lekë për audituesin ligjor N.G.
 8. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.53 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për audituesin ligjor H.D.
 9. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.54 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 110.000 lekë për subjektin juridik me auditues ligjor M.Gj.
 10. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.55 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për subjektin juridik me auditues ligjor E.B.
 11. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.56 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 110.000 lekë për subjektin juridik me auditues ligjor T.A.
 12. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.60 datë 08.11.2019, për dhënien e masës disiplinore “Pezullim i përkohshem i kufizuar,në kategorinë e shërbimit të auditimit dhe shërbimeve lidhur me të për një afat 6 muaj” për audituesin ligjor P.H.
 13. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.6 datë 20.02.2020, për Pezullim license për 12 muaj për audituesin ligjor E.O/subjektin juridik në të cilin ushtron veprimtarinë, bazuar në nenin nr. 55 pika d e Ligjit Nr. 10091,datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor ,organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar ” i ndryshuar.
 14. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.9 datë 20.02.2020, për shkarkimin e E.H nga detyra e anëtares së Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale (KPAP).
 15. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.16 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor A.Ç /subjektin juridik në të cilin ushtron veprimtarinë ,në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 16. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.17 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor E.B/subjektin juridik në të cilin ushtron veprimtarinë, në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 17. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.18 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 400.000 lekë për audituesin ligjor H.M/subjektin juridik në të cilin ushtron veprimtarinë, në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 18. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.19 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor H.B , në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 19. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.20 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor L.M , në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 20. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.22 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor L.M , në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”,i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 21. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.24 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 100.000 lekë për audituesin ligjor E.S , në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 22. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.25 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 400.000 lekë për audituesin ligjor Q.L/subjektin juridik në të cilin ushtron veprimtarinë , në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 23. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.26 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor R.S ,në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 24. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.27 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 100.000 lekë për audituesin ligjor L.H , në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.

Burimi: Revisa Monitor

Banka e Shqipërisë / Të gjitha të drejtat e rezervuara

TIRANE (Shqipëri), 26 qershor (SeeNews) – Të dhënat e bankës qendrore tregojnë se, Ministria e Financave e Shqipërisë do të ofrojë 8 miliardë lekë (72,2 milion dollarë / 64.3 milion euro) Bono Thesari 12 Mujore në një ankand në datën 30 qershor.

Sipas kalendarit të ankandeve të ardhshme të letrave me vlerë të qeverisë të publikuara nga banka qendrore, Bonot e Thesarit maturohen më 1 korrik 2021.

Bono Thesari në vlerën 2,07 miliardë lekë janë rezervuar në këtë ankand për blerje nga Banka Qendrore e Shqipërisë.

Ministria e Financave shiti letra me vlerë të borxhit të Qeverisë me vlerë 8.69 miliardë lekë në ankandin e fundit të Bonove të Thesarit 12 Mujore të mbajtur në 16 qershor.

Sipas rezultateve të ankandit të botuar nga Ministria e Financave, yeldi mesatar i ponderuar u ul në 1.93%, nga 2.04% në ankandin e mëparshëm të Bonove të Thesarit 12 Mujore të mbajtur më 2 qershor.

(1 euro = 124.500 lekë)

Burimi: SeeNews

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, z. Ervin Mete, zhvilloi sot një takim me drejtues të shoqërive administruese të fondeve të investimit, pensioneve private vullnetare dhe përfaqësues të tregut të kapitaleve. Në takim u diskutua mbi ecurinë e këtyre tregjeve, efektet e pandemisë COVID-19 dhe mundësitë për zhvillimin e mëtejshëm të tyre.

Në fjalën e tij, z. Mete vuri në dukje se në përgjithësi situata e pandemisë është menaxhuar mirë nga tregu, edhe pse në anën tjetër ajo nxori në pah nevojën për plane solide të vazhdimësisë së biznesit. Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me të gjithë aktorët për zhvillimin e tregjeve të kapitalit.

Është shumë e rëndësishme të punojmë për hartimin e një strategjie kombëtare për zhvillimin e tregjeve të kapitalit në Shqipëri, me pjesëmarrjen e Ministrisë së Financave, Bankës së Shqipërisë apo aktorëve të tjerë. Autoriteti është i gatshëm për ta avancuar këtë nismë, duke propozuar krijimin e një Komiteti për hartimin e strategjisë kombëtare, – u shpreh z. Mete.

Duke vlërësuar digjitalizimin si një element thelbësor, si në funksion të mbikëqyrjes, ashtu edhe në kuadër të rritjes së efiçencës dhe reduktimit të burokracive, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv kërkoi që ekspertiza e aktorëve të tregut në teknologjinë e informacionit të përdoret në funksion të zhvillimit dhe mirërregullimit të tregjeve.

Z. Mete shprehu gadishmërinë për t’u përfshirë në një proces konsultues me aktorët e tregut në funksion të hartimit të akteve nënligjore për plotësimin e kuadrit ligjor për sipërmarrjet e investimeve kolektive dhe tregjet e kapitalit.

Burimi : Autoriteti Mbikeqyrjes Financiare

Flet Anila Denaj, ministre e Financave dhe Ekonomisë

Ligji i ri për tregjet e kapitalit zgjeron mundësitë e investimit të investitorëve në platforma të tjera përveç Bursës, garanton mbrojtje më të mirë të investitorëve si dhe rregullon më mbikëqyrjen e tij, duke rritur kapacitetet e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, shprehet se parashikohen kërkesa më rigoroze në drejtim të standardeve që duhet të plotësojnë shoqëritë e investimit ashtu sikurse kritere strikte për mjaftueshmërinë e kapitalit. Denaj vlerëson se zgjerimi i mënyrës së tregtimit të instrumenteve të borxhit dhe të kapitalit, është një mundësi e mirë për zhvillimin e bizneseve Fintech.

Shqipëria ka tashmë një kuadër ligjor të rifreskuar sipas kërkesave të kohës dhe direktivave sa i takon tregut të kapitaleve. Cilat janë risitë që sjell ky ligj për Shqipërinë?

Ligji “Mbi Tregjet e Kapitalit” sjell risi në disa drejtime, si: në drejtim të licencimit të shoqërive të titujve, mbrojtjes së konsumatorit/investitorit, jep më tepër mundësi për zhvillimin e infrastrukturës së tregut, si dhe në drejtim të kompetencave të AMF.

Ky ligj parashikon kërkesa më rigoroze në drejtim të standardeve që duhet të plotësojnë firmat e investimit, si dhe kërkesa më rigoroze lidhur me mjaftueshmërinë e kapitalit. Me qëllim mbrojtjen e integritetit të tregut, ligji parashikon kërkesa për transparencën e emetuesve dhe për shoqëritë e listuara në bursë. Krahas kërkesave për kapital fillestar të kompanive që operojnë në fushën e investimeve, janë shtuar edhe kërkesat për përshtatshmëri dhe aftësitë e drejtuesve dhe të stafit që punon në këto shoqëri, si dhe sanksionet në rast abuzimi me tregun.

Ligji i ri jep më tepër mundësi për zhvillimin e infrastrukturës së tregut ku krahas Bursës, parashikon edhe tregtimin nëpërmjet platformave online, si ato të Tregtimit shumëpalëshe ashtu edhe Platformat e Organizuara të Tregtimit, si edhe Internalizuesit Sistematik. Ligji parashikon krijimin e depozitarit qendror të titujve ose regjistrarit. Risitë e tjera në këtë ligj lidhen gjithashtu me kompetencat më të plota të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, ashtu edhe me mbrojtjen e investitorit, ku për herë të parë, futet koncepti i Fondit të Kompensimit të Investitorëve.

Si synohet të stimulohet zhvillimi i tregut të kapitaleve në vend që, le të themi, ende mbetet në nivele embrionike?

Krijimi i një tregu kapitalesh funksional, është shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të një vendi. Ai është një burim financimi për kompanitë me kapital privat dhe ato me kapital shtetëror si dhe një mënyrë e mirë për të tërhequr investimet e huaja në vend.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë po punon së bashku me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare dhe bizneset private me qëllim, hartimin e një plani lidhur me masat e nevojshme ligjore dhe mbështetëse që duhen ndërmarrë me qëllim të bërjes funksionale të Bursës.

Nga ana tjetër, ligji i ri, veç operimit në Bursë, parasheh edhe platforma të tjera tregtimi online, siç janë
Platformat Shumëpalëshe të Tregtimit dhe Platformat e Organizuara të Tregtimit

Zgjerimi i mënyrës së tregtimit të instrumenteve të borxhit dhe të kapitalit, është një mundësi e mirë për zhvillimin e bizneseve Fintech.

Ne ftojmë të gjitha bizneset e interesuara për këto lloje aktivitetesh që të investojnë në këtë drejtim, në mënyrë që edhe Shqipëria më në fund të ketë një treg kapitalesh funksional.

Ftesa

Ne ftojmë të gjitha bizneset e interesuara për këto lloje aktivitetesh që të investojnë në këtë drejtim, në mënyrë që edhe Shqipëria më në fund të ketë një treg kapitalesh funksional

Si garantohet në këtë ligj mbrojtja e investitorit, qoftë persona juridikë qofte ata individë?

Një vend të posaçëm në ligj zë edhe mbrojtja e investitorit. Në tërësinë e tij, ky ligj përshkohet nga kjo frymë, duke garantuar një trajtim më të drejte të klientëve, kategorizim të investitorëve sipas njohurive të tyre në fushën e investimeve në mënyrë qe ata të lejohen të investojnë, pra të marrin një rrezik përsipër në përpjesëtim me njohuritë që kanë për investimin.

Sipas nenit 319 të këtij ligji, “Autoriteti mund të marrë një ose më shumë prej masave të mëposhtme, kur shoqëria e titujve që mban, ose së cilës i janë besuar paratë, ose aktivet e klientëve në rrjedhën e veprimtarisë së saj tregtare, bie ndesh me ndonjë dispozitë të këtij ligji, të akteve nënligjore ose të urdhrave të nxjerra në zbatim të këtij ligji dhe kur Autoriteti çmon se rrezikohen, ose ka të ngjarë të rrezikohen, interesat e investitorëve, klientëve të shoqërisë së titujve ose të zotëruesve të kuotave të sipërmarrjeve të investimeve kolektive:

a) mund të urdhërojë shoqërinë e titujve të mos tregtojë më paratë ose aktivet e investitorëve ose klientëve, në atë mënyrë që e konsideron të përshtatshme Autoriteti ose të transferojë paratë ose pasuritë e investitorëve ose klientëve të tillë, apo dokumentet ose evidencat elektronike në lidhje me këto para, ose pasuri tek një person tjetër i përcaktuar në njoftim nga Autoriteti;

b) mund t’i ndalojë shoqërisë së titujve kryerjen e transaksioneve, kërkimin e shërbimeve nga të tretë ose t’i kërkojë shoqërisë së titujve të ushtrojë veprimtarinë tregtare në mënyrën që mund të përcaktojë Autoriteti; ose

c) t’i kërkojë shoqërisë së titujve të mbajë pasuri në territorin e Republikës së Shqipërisë, në një vendndodhje që e përcakton Autoriteti.

Në interes të mbrojtjes së klientëve, Autoriteti mund të japë urdhër për ngrirjen e aktiveve të çdo personi që bie ndesh me ndonjë dispozitë të këtij ligji apo të akteve nënligjore ose urdhrave, të cilat cenojnë të drejtën e investitorit.

Për herë të parë, përfshihet Fondi i Kompensimit të Investitorëve. Në Kapitullin e X, Skema e kompensimit të investitorëve, nga neni 353-357, bëhet fjalë për krijimin e këtyre skemave, emërimin e komitetit të kompensimit, kërkesat për kompensim, si dhe pagesat e kompensimit.
Mund të themi se nga pikëpamja e kuadrit ligjor, mbrojtjes së investitorit i është kushtuar një kujdes i posaçëm në këtë ligj.

Si parashikohet të përshtaten kapacitetet mbikëqyrëse të rregullatorit në funksion të zgjerimit të këtij tregu, futjes së hallkave të reja funksionale të tij, si dhe elemente të tjerë përbërës?

Vetë procesi i hartimit të këtij ligji, i cili është bërë me asistencën e Bankës Botërore, ka qenë një proces trajnimi për stafin e AMF, të cilët kanë treguar një nivel të lartë përgatitje në hartimin e ligjit.
Nga ana tjetër, Ministria e Financave ka miratuar në planet e saj, vazhdimin e asistencës kundrejt Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, në drejtim të ndërtimit të kapaciteteve të nevojshme.

Megjithatë, si i thonë fjalës, noti mësohet në det, prandaj një Treg Funksional i Kapitaleve, zbatimi në praktikë i të gjitha elementeve të këtij ligji, do të jetë mësuesi më i mirë si për Autoritetin ashtu edhe për firmat e investimit apo edhe vetë investitorët.

Burimi: Monitor

Monedha e përbashkët ka shënuar një rritje të lehtë vazhdueshme në tregun e brendshëm gjatë dy javëve të fundit. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, një euro u këmbye sot me 124.3 lekë, me një mbiçmim prej 0.3 lekësh që nga fillimi i këtij muaji.

Aktorët e tregut pohojnë se arsyeja lidhet me interesin e lartë që bankat vendase kishin për të marrë pjesë në emetimin e eurobondit shqiptar prej 650 milionë eurosh, që u finalizua me sukses dy ditë më parë. Nuk ka ende një informacion zyrtar se sa ka qenë pjesa e këtij borxhi, që u ble nga bankat vendase. Burime pohojnë se bankat vendase mund të kenë blerë rreth 25% të totalit të eurobondit.

Për të siguruar fondet në valutë, bankat kanë qenë kryesisht në pozicion blerës, në mënyrë që të kishin valutë gjendje për eurobondin (duke mos çuar dot euro jashtë, pasi ende avionët nuk lëvizin ende, një mënyrë është të bëhen marrëveshje këmbimi, duke blerë euro, të cilat shkojnë në bankën korrespondente nga shitësi i tyre, ndërsa banka ia dërkon korrespondentit në momentin që blen eurobondin).

Kursi mesatar i këmbimit të euros deri tani gjatë këtij viti ka qenë 123.6 lekë, nga 123 lekë që ishte mesatarja e një viti më parë. Monedha e përbashkët shfaqi shenja të forta forcimi pas bllokimit të ekonomisë nga Covid-19 nga mesi i marsit, pasi ndalimi i lëvizjeve kufizoi hyrjen e valutës, çka bëri që euro të kërcente deri në 131 lekë. Më pas kursi u stabilizuar në nivelin e 123-124 lekëve. Ndonëse transporti vijon të mbetet i mbyllur, tregu ka arritur një lloj ekuilibri, duke qarkulluar valutën që ndodhet në vend, pasi dhe volumi i këmbimeve nuk është shumë i lartë.

 

Eurobondi

Shqipëria emetoi pak ditë më parë eurobondin prej 650 mln euro. Eurobondi u emetua në një momnet mjaft të favorshëm, pasi likuiditeti dhe si rrjedhojë kërkesa në tregjet ishte mjaft e lartë, duke i kaluar 3 miliardë, apo mbi 4.8 herë mbi shumën e kërkuar. Interes shfaqën rreth 190 investitorëve nga Europa dhe SHBA.

Kuponi për Eurobondin ka rezultuar 3.5 % ndërsa norma e interesit 3.625%

Burimi: Monitor

Shqipëria ka dalë në tregjet ndërkombëtare me eurobondin 650 milionë euro, me një normë interesi në 3.62%. Eurobondi i kaluar, ai i vitit 2018, prej 500 milionë eurosh kishte një normë interesi relativisht më të ulët, në 3.55%. Sipas të dhënave që ofron platforma reuters, ky borxh nuk është emetuar akoma, dhe kjo gjë do të ndodhë sipas planifikimit më 16 qershor.

Eurobondi  ndërkohë është i listuar për momentin vetëm në Irish Stock Exchange, pra bursën Irlandeze. Maturimi është 7-vjeçar dhe pritet të skadojë më 16 qershor të vitit 2027. Sa i përket nënshrkuesve të borxhit, ata rezultojnë të jenë: Citigroup, JP Morgan, Raiffeisen International dhe Banca e Investimeve Sanpaolo (IMI SPA).

Nënshkruesit e borxhit janë institucionet financiare të cilët marrin përsipër të blejnë borxhin e pashitur për ta rishitur më pas.

Roel Korkuti / SCAN

Shqipëria pritet të dalë në tregun ndërkombëtar përmes emetimit të një Eurobondi të ri brenda muajit Qershor.  Eurobondi është parashikuar të arrijë një vlerë prej 650 milionë euro dhe me maturim 7 deri 10 vite dhe do të shërbejë për të shlyer  eurobondin e marrë në vitin 2015 si dhe për të plotësuar nevojat për financim për vitin 2020.

Për ti hapur rrugë këtij procesi, qeveria ka depozituar në për diskutim me procedurë të përshpejtuar në komisonet parlamentare, një projektligj që synon  miratimin e përjashtimeve nga tatimi mbi të ardhurat, tatimi mbi vlerën e shtuar dhe çdo tatim tjetër në Republikën e Shqipërisë për çdo transaksion dhe për të gjitha veprimtaritë që lidhen me emetimin, mbajtjen, ruajtjen dhe tregtimin e eurobondit, duke përfshirë në këtë përjashtim mbajtësit e titujve eurobond, si dhe menaxherët bashkëdrejtues.

Po ashtu, parashikohet që marrëveshjet që do të lidhen nga ministri i Financave dhe Ekonomisë për emetimin e instrumentit “Eurobond” në formën thelbësisht sipas teksteve që i bashkëlidhen projektligjit, lejohen ndër të tjera parashikimet për heqjen dorë nga imuniteti.  Projektligji përmban gjithashtu një nen të tretë, sipas të cilit procesi do të ndiqet deri në daljen e eurobondit në tregjet ndërkombëtare nga ministri i Financave dhe Ekonomisë dhe ministri i Shtetit për Rindërtimin.

Megjithëse qeveria synon që të arrijë të marrë hua me interesa më të favorshme se eurobondi i vitit të kaluar, sipas relacionit, duket se tregjet financiare janë ndikuar shumë nga situata e COVID-19, gjë që vërehet dukshëm në rënien e ndjeshme të indekseve sa i takon tregjeve të kapitalit apo në rritjen e normave të interesit sa i takon instrumenteve të borxhit. Çka do të thotë se normat e interesit që mund të përfitohen janë të paktën +2 % më të larta.

Elisabeta Dosku / SCAN

Lëvizje te postimet