Flet Anila Denaj, ministre e Financave dhe Ekonomisë

Ligji i ri për tregjet e kapitalit zgjeron mundësitë e investimit të investitorëve në platforma të tjera përveç Bursës, garanton mbrojtje më të mirë të investitorëve si dhe rregullon më mbikëqyrjen e tij, duke rritur kapacitetet e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, shprehet se parashikohen kërkesa më rigoroze në drejtim të standardeve që duhet të plotësojnë shoqëritë e investimit ashtu sikurse kritere strikte për mjaftueshmërinë e kapitalit. Denaj vlerëson se zgjerimi i mënyrës së tregtimit të instrumenteve të borxhit dhe të kapitalit, është një mundësi e mirë për zhvillimin e bizneseve Fintech.

Shqipëria ka tashmë një kuadër ligjor të rifreskuar sipas kërkesave të kohës dhe direktivave sa i takon tregut të kapitaleve. Cilat janë risitë që sjell ky ligj për Shqipërinë?

Ligji “Mbi Tregjet e Kapitalit” sjell risi në disa drejtime, si: në drejtim të licencimit të shoqërive të titujve, mbrojtjes së konsumatorit/investitorit, jep më tepër mundësi për zhvillimin e infrastrukturës së tregut, si dhe në drejtim të kompetencave të AMF.

Ky ligj parashikon kërkesa më rigoroze në drejtim të standardeve që duhet të plotësojnë firmat e investimit, si dhe kërkesa më rigoroze lidhur me mjaftueshmërinë e kapitalit. Me qëllim mbrojtjen e integritetit të tregut, ligji parashikon kërkesa për transparencën e emetuesve dhe për shoqëritë e listuara në bursë. Krahas kërkesave për kapital fillestar të kompanive që operojnë në fushën e investimeve, janë shtuar edhe kërkesat për përshtatshmëri dhe aftësitë e drejtuesve dhe të stafit që punon në këto shoqëri, si dhe sanksionet në rast abuzimi me tregun.

Ligji i ri jep më tepër mundësi për zhvillimin e infrastrukturës së tregut ku krahas Bursës, parashikon edhe tregtimin nëpërmjet platformave online, si ato të Tregtimit shumëpalëshe ashtu edhe Platformat e Organizuara të Tregtimit, si edhe Internalizuesit Sistematik. Ligji parashikon krijimin e depozitarit qendror të titujve ose regjistrarit. Risitë e tjera në këtë ligj lidhen gjithashtu me kompetencat më të plota të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, ashtu edhe me mbrojtjen e investitorit, ku për herë të parë, futet koncepti i Fondit të Kompensimit të Investitorëve.

Si synohet të stimulohet zhvillimi i tregut të kapitaleve në vend që, le të themi, ende mbetet në nivele embrionike?

Krijimi i një tregu kapitalesh funksional, është shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të një vendi. Ai është një burim financimi për kompanitë me kapital privat dhe ato me kapital shtetëror si dhe një mënyrë e mirë për të tërhequr investimet e huaja në vend.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë po punon së bashku me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare dhe bizneset private me qëllim, hartimin e një plani lidhur me masat e nevojshme ligjore dhe mbështetëse që duhen ndërmarrë me qëllim të bërjes funksionale të Bursës.

Nga ana tjetër, ligji i ri, veç operimit në Bursë, parasheh edhe platforma të tjera tregtimi online, siç janë
Platformat Shumëpalëshe të Tregtimit dhe Platformat e Organizuara të Tregtimit

Zgjerimi i mënyrës së tregtimit të instrumenteve të borxhit dhe të kapitalit, është një mundësi e mirë për zhvillimin e bizneseve Fintech.

Ne ftojmë të gjitha bizneset e interesuara për këto lloje aktivitetesh që të investojnë në këtë drejtim, në mënyrë që edhe Shqipëria më në fund të ketë një treg kapitalesh funksional.

Ftesa

Ne ftojmë të gjitha bizneset e interesuara për këto lloje aktivitetesh që të investojnë në këtë drejtim, në mënyrë që edhe Shqipëria më në fund të ketë një treg kapitalesh funksional

Si garantohet në këtë ligj mbrojtja e investitorit, qoftë persona juridikë qofte ata individë?

Një vend të posaçëm në ligj zë edhe mbrojtja e investitorit. Në tërësinë e tij, ky ligj përshkohet nga kjo frymë, duke garantuar një trajtim më të drejte të klientëve, kategorizim të investitorëve sipas njohurive të tyre në fushën e investimeve në mënyrë qe ata të lejohen të investojnë, pra të marrin një rrezik përsipër në përpjesëtim me njohuritë që kanë për investimin.

Sipas nenit 319 të këtij ligji, “Autoriteti mund të marrë një ose më shumë prej masave të mëposhtme, kur shoqëria e titujve që mban, ose së cilës i janë besuar paratë, ose aktivet e klientëve në rrjedhën e veprimtarisë së saj tregtare, bie ndesh me ndonjë dispozitë të këtij ligji, të akteve nënligjore ose të urdhrave të nxjerra në zbatim të këtij ligji dhe kur Autoriteti çmon se rrezikohen, ose ka të ngjarë të rrezikohen, interesat e investitorëve, klientëve të shoqërisë së titujve ose të zotëruesve të kuotave të sipërmarrjeve të investimeve kolektive:

a) mund të urdhërojë shoqërinë e titujve të mos tregtojë më paratë ose aktivet e investitorëve ose klientëve, në atë mënyrë që e konsideron të përshtatshme Autoriteti ose të transferojë paratë ose pasuritë e investitorëve ose klientëve të tillë, apo dokumentet ose evidencat elektronike në lidhje me këto para, ose pasuri tek një person tjetër i përcaktuar në njoftim nga Autoriteti;

b) mund t’i ndalojë shoqërisë së titujve kryerjen e transaksioneve, kërkimin e shërbimeve nga të tretë ose t’i kërkojë shoqërisë së titujve të ushtrojë veprimtarinë tregtare në mënyrën që mund të përcaktojë Autoriteti; ose

c) t’i kërkojë shoqërisë së titujve të mbajë pasuri në territorin e Republikës së Shqipërisë, në një vendndodhje që e përcakton Autoriteti.

Në interes të mbrojtjes së klientëve, Autoriteti mund të japë urdhër për ngrirjen e aktiveve të çdo personi që bie ndesh me ndonjë dispozitë të këtij ligji apo të akteve nënligjore ose urdhrave, të cilat cenojnë të drejtën e investitorit.

Për herë të parë, përfshihet Fondi i Kompensimit të Investitorëve. Në Kapitullin e X, Skema e kompensimit të investitorëve, nga neni 353-357, bëhet fjalë për krijimin e këtyre skemave, emërimin e komitetit të kompensimit, kërkesat për kompensim, si dhe pagesat e kompensimit.
Mund të themi se nga pikëpamja e kuadrit ligjor, mbrojtjes së investitorit i është kushtuar një kujdes i posaçëm në këtë ligj.

Si parashikohet të përshtaten kapacitetet mbikëqyrëse të rregullatorit në funksion të zgjerimit të këtij tregu, futjes së hallkave të reja funksionale të tij, si dhe elemente të tjerë përbërës?

Vetë procesi i hartimit të këtij ligji, i cili është bërë me asistencën e Bankës Botërore, ka qenë një proces trajnimi për stafin e AMF, të cilët kanë treguar një nivel të lartë përgatitje në hartimin e ligjit.
Nga ana tjetër, Ministria e Financave ka miratuar në planet e saj, vazhdimin e asistencës kundrejt Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, në drejtim të ndërtimit të kapaciteteve të nevojshme.

Megjithatë, si i thonë fjalës, noti mësohet në det, prandaj një Treg Funksional i Kapitaleve, zbatimi në praktikë i të gjitha elementeve të këtij ligji, do të jetë mësuesi më i mirë si për Autoritetin ashtu edhe për firmat e investimit apo edhe vetë investitorët.

Burimi: Monitor

Monedha e përbashkët ka shënuar një rritje të lehtë vazhdueshme në tregun e brendshëm gjatë dy javëve të fundit. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, një euro u këmbye sot me 124.3 lekë, me një mbiçmim prej 0.3 lekësh që nga fillimi i këtij muaji.

Aktorët e tregut pohojnë se arsyeja lidhet me interesin e lartë që bankat vendase kishin për të marrë pjesë në emetimin e eurobondit shqiptar prej 650 milionë eurosh, që u finalizua me sukses dy ditë më parë. Nuk ka ende një informacion zyrtar se sa ka qenë pjesa e këtij borxhi, që u ble nga bankat vendase. Burime pohojnë se bankat vendase mund të kenë blerë rreth 25% të totalit të eurobondit.

Për të siguruar fondet në valutë, bankat kanë qenë kryesisht në pozicion blerës, në mënyrë që të kishin valutë gjendje për eurobondin (duke mos çuar dot euro jashtë, pasi ende avionët nuk lëvizin ende, një mënyrë është të bëhen marrëveshje këmbimi, duke blerë euro, të cilat shkojnë në bankën korrespondente nga shitësi i tyre, ndërsa banka ia dërkon korrespondentit në momentin që blen eurobondin).

Kursi mesatar i këmbimit të euros deri tani gjatë këtij viti ka qenë 123.6 lekë, nga 123 lekë që ishte mesatarja e një viti më parë. Monedha e përbashkët shfaqi shenja të forta forcimi pas bllokimit të ekonomisë nga Covid-19 nga mesi i marsit, pasi ndalimi i lëvizjeve kufizoi hyrjen e valutës, çka bëri që euro të kërcente deri në 131 lekë. Më pas kursi u stabilizuar në nivelin e 123-124 lekëve. Ndonëse transporti vijon të mbetet i mbyllur, tregu ka arritur një lloj ekuilibri, duke qarkulluar valutën që ndodhet në vend, pasi dhe volumi i këmbimeve nuk është shumë i lartë.

 

Eurobondi

Shqipëria emetoi pak ditë më parë eurobondin prej 650 mln euro. Eurobondi u emetua në një momnet mjaft të favorshëm, pasi likuiditeti dhe si rrjedhojë kërkesa në tregjet ishte mjaft e lartë, duke i kaluar 3 miliardë, apo mbi 4.8 herë mbi shumën e kërkuar. Interes shfaqën rreth 190 investitorëve nga Europa dhe SHBA.

Kuponi për Eurobondin ka rezultuar 3.5 % ndërsa norma e interesit 3.625%

Burimi: Monitor

Shqipëria ka dalë në tregjet ndërkombëtare me eurobondin 650 milionë euro, me një normë interesi në 3.62%. Eurobondi i kaluar, ai i vitit 2018, prej 500 milionë eurosh kishte një normë interesi relativisht më të ulët, në 3.55%. Sipas të dhënave që ofron platforma reuters, ky borxh nuk është emetuar akoma, dhe kjo gjë do të ndodhë sipas planifikimit më 16 qershor.

Eurobondi  ndërkohë është i listuar për momentin vetëm në Irish Stock Exchange, pra bursën Irlandeze. Maturimi është 7-vjeçar dhe pritet të skadojë më 16 qershor të vitit 2027. Sa i përket nënshrkuesve të borxhit, ata rezultojnë të jenë: Citigroup, JP Morgan, Raiffeisen International dhe Banca e Investimeve Sanpaolo (IMI SPA).

Nënshkruesit e borxhit janë institucionet financiare të cilët marrin përsipër të blejnë borxhin e pashitur për ta rishitur më pas.

Roel Korkuti / SCAN

Shqipëria pritet të dalë në tregun ndërkombëtar përmes emetimit të një Eurobondi të ri brenda muajit Qershor.  Eurobondi është parashikuar të arrijë një vlerë prej 650 milionë euro dhe me maturim 7 deri 10 vite dhe do të shërbejë për të shlyer  eurobondin e marrë në vitin 2015 si dhe për të plotësuar nevojat për financim për vitin 2020.

Për ti hapur rrugë këtij procesi, qeveria ka depozituar në për diskutim me procedurë të përshpejtuar në komisonet parlamentare, një projektligj që synon  miratimin e përjashtimeve nga tatimi mbi të ardhurat, tatimi mbi vlerën e shtuar dhe çdo tatim tjetër në Republikën e Shqipërisë për çdo transaksion dhe për të gjitha veprimtaritë që lidhen me emetimin, mbajtjen, ruajtjen dhe tregtimin e eurobondit, duke përfshirë në këtë përjashtim mbajtësit e titujve eurobond, si dhe menaxherët bashkëdrejtues.

Po ashtu, parashikohet që marrëveshjet që do të lidhen nga ministri i Financave dhe Ekonomisë për emetimin e instrumentit “Eurobond” në formën thelbësisht sipas teksteve që i bashkëlidhen projektligjit, lejohen ndër të tjera parashikimet për heqjen dorë nga imuniteti.  Projektligji përmban gjithashtu një nen të tretë, sipas të cilit procesi do të ndiqet deri në daljen e eurobondit në tregjet ndërkombëtare nga ministri i Financave dhe Ekonomisë dhe ministri i Shtetit për Rindërtimin.

Megjithëse qeveria synon që të arrijë të marrë hua me interesa më të favorshme se eurobondi i vitit të kaluar, sipas relacionit, duket se tregjet financiare janë ndikuar shumë nga situata e COVID-19, gjë që vërehet dukshëm në rënien e ndjeshme të indekseve sa i takon tregjeve të kapitalit apo në rritjen e normave të interesit sa i takon instrumenteve të borxhit. Çka do të thotë se normat e interesit që mund të përfitohen janë të paktën +2 % më të larta.

Elisabeta Dosku / SCAN

Shkup (Maqedonia e Veriut), Maj 28 – Maqedonia e Veirut ka emetuar më 27 Maj nje Eurobond 6 vjecar  në vlerën  700 milion euro ($ 770.9 milion), u shpreh Ministria e Financave.

Eurobondi mban interes ne normen e 3.67%, norma e dyte më e ulet pas normës 2,75% të Eurobondit të emetuar ne 2018, u shpreh në nje deklaratë Ministria e Financës të Mërkurën.

Niveli i kërkesës së investitorëve për Eurobondin e ri, i shtati i emetuar nga madhësia, ishte  pesë herë me i madh se shuma e emetuar.

Maqedonia e Veriut do t’i përdorë fondet e marra nga emetimi i Eurobondit të ri, sëbashku me kreditë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN), Banka Botërore dhe Bashkimi Europian, për të mbuluar plotësisht nëvojat financial të këtij viti, u shpres Ministria e Financës.

Qeveria pret që ta mbyllë vitin 2020 me nje deficit buxhetor rreth 6.8% e GDP. Pagesat e borxhit të shtetit që maturohet këtë vit janë në shumën e 705 milion euro, u shpreh Ministria e Financave.

Burimi: SeeNews

Ervin Mete është zyrtarisht drejtor i përgjithshëm ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare. Kuvendi i Shqipërisë votoi sot kandidaturën e paraqitur nga Këshilli i Ministrave, duke i dhënë fund një periudhme prej më shumë se tre muajsh kur AMF kishte ngelur pa drejtues ekzekutiv.

Afatet ligjore për qëndrimin në detyrë të ish-drejtorit Ervin Koçi përfunduan në 23 mars, ndërsa posti i zëvendësdrejtorit ekzekutiv është vakant prej gati një viti e gjysmë. Ervin Mete deri më sot mbante detyrën e kryetarit të Bordit Drejtues, pozicion joekzekutiv dhe me kohë të pjesshme. Ai do të jetë i pari jurist që në drejtimin e AMF-së, që nga themelimi i këtij institucioni.

Para emërimit si drejtor ekzekutiv, Mete u shkarkua në njëtën seancë nga detyra e kryetarit të Bordit, sepse ligji nuk lejon që dy funksionet të mbahen nga i njëjti person. Si rrjedhojë, Bordi Drejtues i AMF praktikisht ngelet me të njëjtët anëtarë dhe me një numër të cunguar, vetëm tre. Tashmë posti i Kryetarit të Bordit dhe i zëvendësdrejtorit ekzekutiv janë vakantë. Neglizhenca në emërimin e anëtarëve të organeve drejtuese të institucioneve të pavarura ka marrë përmasa shqetësuese vitet e fundit.

Në fund të vitit 2018, puna e Bankës së Shqipërisë u bllokua për gati dy muaj, sepse Këshilli Mbikëqyrës nuk kishte numrin e mjaftueshëm të anëtarëve për të marrë vendime.

Ndërkohë, pasi shkarkoi në fund të muajit dhjetor anëtarin e këshillit Mbikëqyrës, Arben Malaj, Kuvendi vetëm më datë 28 maj shpalli vendin vakant dhe nisi procedurat për zëvendësimin e tij. Vetë Bordi i AMF-së nuk është i plotë që nga fillimi i vitit të kaluar, megjithatë së paku ka pasur kuorum të mjaftueshëm për të marrë vendime.

Burimi: paraja.net

SOFJE (Bullgari), 21 maj (SeeNews) – Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) tha të enjten se një raport i ri i porositur nga huadhënësi bën thirrje për reforma thelbësore të tregjeve të borxhit të kapitalit në tetë vende në Europën Qendrore dhe Juglindore.

Raporti shqyrton tregjet në Bosnje dhe Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Malit te Zi, Maqedonine e Veriut, Rumani, Serbi dhe Republiken Sllovake përmes modeleve të standardizuara duke gjykuar efektivitetin e kostos dhe efikasitetin e emetimeve të obligacioneve, tha BERZH në një deklaratë.

Ndër tregjet e hulumtuara, Rumania u rendit e para për sa i përket efektivitetit të kostos, ndërsa Bullgaria performoi më së miri në drejtim të efikasitetit të emetimit.

Raporti bën disa sugjerime për përmirësimin e tregjeve lokale të borxhit, duke përfshirë vendosjen e limiteve maksimale per komisionet e pershkallezuara, stimujt e taksave për investime në letrat me vlerë të borxhit, dhe shembujve të prospektit që mund të përdoren si udhezues.

Raporti gjithashtu rekomandon kufizimin e përdorimit të sistemeve të kushtueshme te tregtimit dhe u bën thirrje organeve qeveritare të administrimit të borxhit ose bankave qendrore të marrin në konsideratë sigurimin e konsistencës së vazhdueshme dhe shperndarjes se informacionit në treg për të lehtësuar nje pjesëmarrje me te madhe te investitorit me pakicë.

Konsulenca ne Mbreterine e Bashkuar Investor Connected shkroi raportin bazuar ne te dhenat e vitit 2018.

Burimi: SeeNews

Në seancën e sotme plenare, Parlamenti i Shqipërisë miratoi ligjin mbi “Tregjet financiare të mbështetura në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë” osë e thënë ndryshe, tregjet që operojnë përmes teknologjisë ‘blockchain’.
E konsideruar si shpikja me e madhe teknologjike pas internetit, blockchain është implementuar për herë të parë pas krizës financiare në vitin 2008. Blockchain-i fillestar u krijua si një mënyrë pagesash alternative për të shmangur përdorimin e institucioneve tradicionale financiare, që asokohe prej papërgjegjshmërisë së tyre, e kishin çuar të gjithë botën drejt kolapsit financiar.

Cfarë është ‘blockchain’?

Teknologjia Blockchain vjen si rezultat i bashkimit të parimeve të hershme të kriptografisë dhe bashkëpunimit kolektiv në zgjidhjen e algoritmeve.
Në thelb, ‘blockchain’ është një regjistër i shpërndarë i cili mund të inspektohet nga të gjithë, por nuk mund të kontrollohet nga askush, duke mundësuar kështu transaksione ekonomike të besueshme që verifikohen nga bashkëpunimi masiv i përdoruesve dhe jo nga ndonjë autoritet publik ose privat.
Për ta bërë më të kuptueshme këtë teknologji, po marrim një krahasim mes mënyrës së operimit të pagesave me kartë krediti dhe pagesave në ‘blockchain’.
Kur një person paguan për nje picë përmes kartës së kreditit, procesi duket i thjeshtë: personi kalon kartën në aparatin lexues, shtyp pinin, merr picën dhe në fund të muajit i vjen një faturë prej 500 lekësh për produktin në fjalë.
Megjithatë, prapaskena e kësaj pagese është shumë më e ndërlikuar. Kur personi kalon kartën e kreditit, piceria i bën kërkesë bankës së klientit për të aprovuar transaksionin. Pasi banka e aprovon, piceria i bën kërkesë bankës së saj për të depozituar 500 lekë në llogarinë e saj ndërsa vetë banka i bën kërkesë procesuesit VISA ose Mastercard për të transferuar 500 lekëshin. Pastaj VISA/Mastercard ia kërkon atë bankës së klientit. Në fund, banka e klientit aprovon kërkesën the i transferon VISA 500 lekë minus tarifën e shkëmbimit (2%), ose e thënë ndryshe 490 lekë. VISA i transferon bankës ku ka llogarinë piceria 490 lekë minus një komision prej 0.1, e thënë ndryshe 489 lekë, ndërsa kjo e fundit i kalon picerisë në llogarinë e saj 489 lekë. Pra në fund të transaksionit, piceria merr 489 lekë ndërsa blerësi faturohet për 500 lëkë. Kostoja e ndërmjetësve në këtë shembull transaksioni fare të vogël është 11 lekë.
Nëse i njëjti transaksion do të kryhej përmes teknologjisë blockchain, blerësi do ti kalonte shumën e përcaktuar nga portofoli i tij digjital në portofolin e shitësit në mënyrë direkte. Verifikimi dhe aprovimi i këtij transaksioni do të kryhej automatikisht përmes fuqisë kompjuterike të të gjithë përdoruesve të blokchain dhe më pas do të publikohej në një regjistër të sigurt dhe të pandryshueshëm. Në fund të procesit, shitësi B do të merrte të gjithë shumën e përcaktuar pa përfshirë asnjë palë të tretë në këtë transaksion.

Një tjetër inovacion që mund të implementohet përmes teknologjisë blockchain, është ai i përdorimit të kontratave smart. Kontratat smart janë kontrata digjitale që përmbajnë një set rregullash e kushtesh, të cilat vënë në lëvizje reagime të paracaktuara dhe që vetëzbatohen automatikisht në rast të përmbushjes së kushteve të përcaktuara në to. Për ta bërë më të kuptueshme, kontratat smart mund të konsiderohen si pasardhësit e automateve për blerjen e pijeve si coca-cola etj, ku personi fuste nje monedhë, shtypte numrin e pijes dhe sistemi automatikisht e procesonte atë.
Përdorimi i kontratave të zgjuara (smart) kanë një potencial të jashtëzakonshëm në uljen e kostove të transaksioneve ekonomike, duke zëvendësuar ndërmjetësuesit tradicionalë të transaksioneve, si: noterët ose sistemet e pagesave me programe të automatizuara.
Këto janë disa nga aspektet e kësaj teknologjie që mendohet se mund të ndryshojnë rrënjësisht sektorin financiar në vecanti dhe atë të shërbimeve në përgjithësi.

Mundësitë e reja që ofron kjo teknologji në Shqipëri

Disa nga sektorët që mbartin potencialin më të madh të aplikueshmërisë së kësaj teknologjie në Shqipëri janë si më poshtë :
Fillimisht, sektori i remitancave, një treg masiv me një fluks prej rreth 2 miliardë eurosh në vit, është i pari që pritet të preket pozitivisht nga ky zhvillim i ri. Përmes teknologjisë blockchain komisionet marramendese të bankave ose kompanive të trasnfertave të parave, të cilat shkojne deri në 10% të shumës, mund të reduktohen masivisht duke shkuar deri në 0.1% të shumës së dërguar.
Së dyti, financimi i sipërmarrjeve te vogla dhe të mesme përmes ICO-ve (metoda digjitale të grumbullimit te fondeve, të përafërta me ofertat publike në bursa) i lejon shoqëritë tregtare shqiptare të kenë akses në më shumë mundësi për të grumbulluar kapital duke diversifikuar kështu metodat e financimit të projekteve, duke mos ngelur thjesht në mëshirë të kredive bankare.
Përtej shërbimeve financiare, kjo teknologji ofron mundësi të jashtëzakonshme edhe për ofrimin e shërbimeve shtetërore të sakta dhe të sigurta.
Kjo teknologji mund të implementohet në përmirësimin e sistemit të administrimit të pasurive të paluajtshme duke mundësuar kështu që cdo person të jetë i qartë dhe i sigurt që një pronë e caktuar i përket vetëm atij dhe se zyrtari në hipoteke nuk mund të ndryshojë certifikatën e pronësisë me një të rënë të lapsit.
Më tej, teknologjia blockchain mund të përdoret edhe për të ofruar një regjistër zgjedhor të saktë, të besueshëm dhe të pandryshueshëm si dhe votim dhe numërim të sigurt votash.
Shërbime të tjera qeveritare që mund të përfitojnë nga kjo teknologji janë sistemet e doganave, sistemet e menaxhimit të fatkeqësive natyrore etj…
Gjatë pandemisë së COVID-19 ,shumë shtete dhe organizata ndërkombëtare i kanë kthyer sytë pikërisht tek kjo teknologji blockchain për të ngritur sisteme gjurmimi të sigurta duke respektuar gjithashtu të drejtën e privatësisë së individëve si dhe për të monituruar zinxhirin e shpërndarjes dhe furnizimit të pajisjeve mjekësore.
Teksa blockchain sjell potenciale të jashtëzakonshme për të transformuar ekonomitë botërore, sikurse interneti në fillimet e tij, edhe kjo teknologji ka ngritur një sërë dyshimesh lidhur me anonimitetin që ajo ofron në një treg të parregulluar. Në mungesë të rregullave të qarta për identifikimin dhe raportimin e transaksioneve, përdorimi i kësaj monedhe mund të ndihmojë subjektet kriminale për të kryer transferta parash në mënyrë anonime. Ndaj dhe rregullimi i këtij sektori nga qeveria shqiptare duke përcaktuar kushte dhe kritere për operimin në këto lloj tregjesh shihet si një hap i mirëpritur për të parandaluar llojet e aktiviteteve të mësipërme.

Blockchain: Flluskë apo Revolucion?

Vetëm koha do të mund të tregojë nëse blockchain do të arrijë ndonjëherë të zevendësojë ndërmjetësuesit tradicionalë me sisteme të pakontrolluara nga askush. Risku për të nxjerrë jashtë loje ndërmjetësues historikë si institucione financiare ose autoritete publike kanë bërë që këto të fundit ta shohin me skepticizëm këtë industri si dhe ta frenojnë përhapjen e saj.
Nga ana tjetër, operimi përmes skemave mashtruese në tregje të parregulluara ka ngritur gjithashtu hije dyshimi rreth besueshmërisë ndaj kësaj tekonologjie.
Ndonëse monedhat si Bitcoin, Ethereum etj mund të mos mbijetojnë gjatë duke marrë parasysh volatilitetin e tyre dhe riskun që mbartin, teknologjia që i mundëson ato (blokchain) ka potencialin të ngulitet në mënyrë të përhershme në sistemet financiare dhe qeverisëse.

Burimi: Gazeta Tema

Credins Bank dhe Fibank do të kryejnë një emetim të ri të obligacioneve me ofertë private. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka njoftuar se në mbledhjen e ardhshme të Bordit Drejtues do të shqyrtojë prospektin e ofertës së obligacioneve afatgjatë të dy bankave të mësipërme.

Credins Bank kryen rregullisht prej më shumë se shtatë vitesh emetim të obligacioneve me ofertë private, të konvertueshme në aksione të zakonshme të bankës. Qëllimi kryesor është përdorimi i tyre si kapital rregullator i nivelit të dytë. Mbështetur në informacionin e pasqyrave financiare të Credins Bank, në 31 mars 2020 borxhi i varur i bankës kishte vlerën e rreth 6.9 miliardë lekëve.

Vitin e kaluar, edhe Fibank realizoi për herë të parë emetimin e obligacioneve me ofertë private, për një vlerë totale prej dy milionë eurosh. Në rastin e Fibank, huamarrja përmes obligacioneve nuk lidhet shumë me nevojat për kapital rregullator, sesa me synimet për zgjerim të aktivitetit të bankës. Sipas të dhënave të raportuara në muajin mars, Fibank ka një raport të mjaftueshmërisë së kapitalit në nivelin 16.71%, ndërsa është gjerësisht sipër kërkesave rregullatore edhe me kapitalin e nivelit të parë.

Një tjetër bankë që nisi emetimin e obligacioneve me ofertë private këtë vit ishte edhe Union Bank. Ashtu si në rastin e Credins, emetimi i Union Bank kishte si qëllim kryesor shtimin e kapitalit rregullator.

Në të gjitha rastet, shitja e obligacioneve është bërë me ofertë private, te investitorë të përzgjedhur nga vetë emetuesi. Megjithatë, rritja e numrit të institucioneve financiare që po adoptojnë përdorimin e instrumenteve të borxhit mund të vlerësohet si një zgjerim i premisave për të pasur një treg funksional kapitali në Shqipëri. Prej këtij viti, bursa ALSE është e gatshme të tregtojë edhe titujt e kompanive private.

Burimi: Paraja.net

Investimi në bursën ALSE, i parave të qytetarëve shqiptare që aktualisht janë depozita në bankat tregtare, do t’i jepte hov zhvillimit ekonomik në vend. Deputeti socialist Ervin Bushati, gjatë fjalës së tij në parlament lidhur me projektligjin “Për tregjet e kapitalit, theksoi se tashme është një instrument funksional që mund të çojë përpara financat e Shqipërisë dhe të rrisë perfomancën ekonomike.

Deputeti scoialist, propozon që kompanitë publike, si OSHEE, OST, UKT, etj, të jenë të parat që të kuotohen në bursë, pasi kështu do të përmirësoheshin ndjeshëm shërbimet që ofrojnë.

Pak ditë më parë, grupet e interesit kanë kërkuar nga qeveria që të ndërmarrë një iniciativë ligjore konkrete që të bëjë të mundur kuotimin e institucioneve publike në bursën ALSE.

Burimi: SCAN

Lëvizje te postimet