Kuvendi miratoi sot me datë 14.05.2020 në seancë plenare projektligjin “Për Tregjet e Kapitalit”. Projektligji përmirëson kuadrin aktual ligjor dhe i përgjigjet dinamikës së zhvillimit të tregjeve të kapitalit në vend. Ai synon nxitjen e zhvillimit dhe integritetit të tregjeve të kapitalit, rritjen e transparencës dhe mbrojtjen e investitorit përmes vendosjes së standardeve më të larta. Hartimi i ligjit të ri u realizua me mbështetjen e ekspertëve të Bankës Botërore, si pjesë e Projektit “Forcimi i kapaciteteve mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare: Fokusi tek zhvillimi i tregut të kapitaleve”.

Projektligji është në përputhje me:

  • Direktivën për Tregjet e Instrumenteve Financiare (MIFID II) si dhe rregullore të tjera të Bashkimit Evropian në fushën e tregjeve të kapitalit;
  • Parimet e Organizatës Ndërkombëtare të Komisioneve të Letrave me Vlerë (IOSCO) dhe me udhëzimet e Autoritetit Evropian të Letrave me Vlerë dhe Tregjeve (ESMA).

Objektivat kryesore të projektligjit janë:

  • Mbrojtja e interesave të investitorëve, nëpërmjet vendosjes së standardeve më të larta apo klasifikimit të tyre në investitorë profesionistë, investitorë të kualifikuar, palë e pranueshme apo investitorë jo profesionistë;
  •  Vendosja e kërkesave më strikte për licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e shoqërive komisionere dhe operatorëve të tjerë të tregut të kapitaleve;
  • Nxitja e investimeve të huaja përmes afrimit të shoqërive të huaja komisionere për të vepruar në tregun vendas të kapitaleve;
  •  Vendosja e rregullave për mirëfunksionimin e tregut, përfshirë dhe Bursën;
  • Njohja dhe rregullimi i veprimtarisë së platformave të tjera të tregtimit, duke nxitur njëkohësisht konkurrueshmërinë ndërmjet tyre;
  • Krijimi dhe rregullimi i veprimtarisë së institucioneve me rëndësi në infrastrukturën e tregut, siç janë Depozitari Qendror i Titujve apo Shtëpia e Klerimit;
  • Nxitja e integritetit të tregut nëpërmjet rritjes së kërkesave për transparencë për emetuesit dhe shoqëritë e listuara, si dhe për operatorët dhe institucionet e tregut.

Ligji i ri parashikon edhe rritjen e kompetencave të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për të kryer hetime në funksion të forcimit të kuadrit mbikëqyrës dhe rregullator të tij.

Burimi: Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare

Tregu financiar po i përgjigjet mirë kërkesës së qeverisë për financim edhe në ankandet e para të muajit maj. Këtë javë qeveria realizoi me sukses ankandin e emetimit të bonove 12 mujore, për një shumë prej 10.7 miliardë lekësh, ndërkohë që kërkesat në ankand arritën shumën e 13.5 miliardë lekëve.

Yield-i mesatar ponderuar u rrit lehtë në 2.25%, nga 2.16% që kishte qenë në ankandin e mëparshëm. Në fund të muajit mars, Banka e Shqipërisë uli normën bazë të interesit në minimumin e ri historik prej 0.5%, ndërsa mori përsipër furnizimin e pakufizuar të likuiditetit për të mbuluar nevojat afatshkurtra të bankave.

Burimi: Banka e Shqipërisë

Pavarësisht nga kjo, normat e interesit në tregun e borxhit të qeverisë janë rritur, çka lidhet me shtimin e ndjeshëm të kërkesë së qeverisë shqiptare për financim, por edhe me rritjen e petceptimit të rrezikut, pas shpërthimit të krizës së Covid-19.

Rritja e interesave duket e kontrolluar dhe e justifikueshme nga rrethanat, megjithatë Banka e Shqipërisë është e vetëdijshme se shtrëngimi i ofertës për financim dhe rritja e çmimit të parasë është një rrezik real, siç deklaroi dje Guvernatori Sejko.

Në këto kushte, Këshilli Mbikëqyrës parajmëroi se lehtësimi monetar mund të vazhdojë më tej, duke përfshirë edhe skenarin e përdorimit të herë të parë të instrumenteve jokonvencionale. Kjo nënkupton një program të blerjes së titujve qeveritarë në tregun dytësor, sipas modelit të ndjekur vitet e fundit nga Banka Qendrore Europiane.

Burimi: Paraja.net

Paralajmërim për aktivitetin e FXShqip.com dhe IQOption.al

Autoriteti i Mbikëqyrjes  Financiare (AMF) tërheq vemendjen e investitorit shqiptar mbi faqen e internetit https://www.fxshqip.com ku ofrohen këshilla dhe informacione jo vetëm për tregun forex, por për të gjitha fushat e tregjeve financiare. Gjithashtu, FXShqip pretendon të ofrojë menaxhim të portofolove të investitorit. Paralajmërojmë të gjithë investitorët, se FXShqip nuk është e licencuar, regjistruar apo e njohur nga Autoriteti i Mbikëqyrjes  Financiare.

Mbështetur në Ligjin nr. 9879 datë 21.2.2008 “Për Titujt”, asnjë shoqëri nuk mund të ofrojë apo promovojë shërbime të lidhura me investime në tituj, si këshillime, konsultime apo menaxhim portofoli brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, pa u licencuar, apo regjistruar më parë nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

Për më tepër, FXShqip nëpërmjet faqes së saj nuk e informon qartazi investitorin për lidhjen e saj me platformën e tregëtimit online të ofruar nga shoqëria e huaj e  brokerimit IQOption, me një gamë të gjerë produktesh financiare komplekse, jo të përshtatshme për cdo investitor dhe me rrezik të lartë, sic janë Kontratat për Diferencë (CFD) etj.

Në momentin që Ju regjistroheni për të hapur një llogari për të tregëtuar nëpërmjet faqes së internetit të FXShqip, ju automatikisht bëheni klientë të platformës online të tregëtimit www.iqoption.comNë këto kushte FXShqip, promovon produktet financiare të kësaj platforme duke vepruar si një agjent i paregjistruar/i panjohur nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

Gjithashtu, Ju paralajmërojmë se shoqëria e brokerimit IQOption,  e paautorizuar apo njohur për të ofruar produkte dhe shërbime në Republikën e Shqipërisë, disponon edhe një adresë interneti në gjuhën shqipe www.iqoption.ale dedikuar në mënyrë të paligjshme për investitorin shqiptar.

Sipas legjislacionit në fuqi, një shoqëri brokerimi e huaj mund të ofrojë shërbimet e saj në territorin e Republikës së Shqipërisë përmes një agjenti të njohur dhe të regjistruar nga AMF.

Publiku duhet të jetë i qartë se Autoriteti nuk mund të mbrojë interesat e të gjithë atyre, që investojnë në subjekte apo platforma të palicencuara/regjistruara/njohura nga AMF.

Gjithmonë duhet të verifikoni identitetin e shoqërisë që po ofron produktet financiare dhe duhet të konsultoheni me listën e subjekteve të licencuara, që ndodhet në rubrikën Regjistri i të Licencuarëve të faqes zyrtare të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare: www.amf.gov.al

AMF është duke bashkëpunuar me autoritetet e tjera ligjzbatuese për të ndaluar aktivitetin e shoqërive të palicencuara/të paregjistruara/të panjohura nga Autoriteti.

Burimi: Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare

Qeveria shqiptare siguroi 100 milionë euro borxh nga tregu i brendshëm nëpërmjet emetimit të obligacionit 2 vjeçar, në ankandin që u zhvillua sot, nga 120 milionë euro, që kishte kërkuar.

Bankat ofruan financim përtej kërkesë së qeverisë me një shumë prej 163,9 milionë euro, por për shkak të interesit të lartë të kërkuar qeveria ka pranuar të financohet më së paku 20 milionë euro më pak se kërkesa fillestare.

Shuma 100 milionë euro u mor kundrejt një kuponi indikativ 1,96 %, teksa qeveria synonte pagesën e interesit jo më shumë se 1,8%.

Oferta e bankave ka qenë për një interes gati 0,16% më të lartë se planifikimi i qeverisë. Për rrjedhojë nga shuma prej rreth 163,9 milionë eurosh që ofruan bankat qeveria pranoi vetëm 100 milionë euro.

Nga 37 kërkesa për të blerë obligacionin në euro u  pranuan gjithsej 32.

Burimet nga tregu pohojnë se qeveria ka nevojë të financohet se paku me 200 milionë euro, por zgjodhi të mos e emetojë të gjithë shumën menjëherë për të mos krijuar presion tek normat e interesit.

Ankandi u zhvillua për llogari të qeverisë shqiptare e cila këtë herë po e merr borxhin në euro, duke tentuar ta sigurojë atë nga institucionet financiare, apo dhe individë e të tjerë.

Kjo është hera e shtatë që Banka e Shqipërisë zhvillon ankand për shitjen e obligaciot në euro. Ankandi i fundit, po obligacion dy vjeçar me kupon fiks, ishte zhvilluar në 17 gusht të vitit 2017 dhe ishte për një shumë prej 45 milionë eurosh, me një kupon indikativ prej 0.7%.

Në të gjashtë obligacionet e mëparshme në valutë, shuma e shpallur ka variuar mes 25 dhe 50 milionë euro, duke e bërë ankandin e të hënës më të madhin në histori, sa i përket obligacioneve të emetuar në euro.

Ky ankand nuk ishte planifikuar në ankandet e radhës së Bankës së Shqipërisë, e cila i publikon ato sipas një kalendari të caktuar.

Ndërkohë, qeveria ka bërë të ditur nevojat e saj për valutë, por nuk ka specifikuar destinacionet se si do përdoret ky borxh, i cili po merret në një kohë që ekonomia dhe buxheti po kalojnë një situatë të vështirë për shkak të pezullimeve që synojnë frenimin e përhapjes së koronavirusit.

Gjithsesi, ekspertët paralajmërojnë se rritja e borxhit në valutë duhet bërë me kujdes, pasi mbulimi ka ardhur kryesisht nga tregu i brendshëm, që ka burime të kufizuara në këtë monedhë.

 

Burimi: Revista Monitor

 

Në një letër botuar të martën në gazetën Frankfurter Allgemeine Zeitung, disa presidentë rajonalë dhe kryetarë bashkish të Italisë i bëjnë thirrje Gjermanisë të tregojë solidaritet me Italinë. Ata i kujtojnë Gjermanisë se me Marrëveshjen e Londrës së vitit 1953, Gjermanisë iu falën borxhet e Luftës së Dytë Botërore, dhe në shtetet nënshkruese të deklaratës ka qenë edhe Italia.

Kjo thirrje nga Italia është e fundit në debatin e hapur në Bashkimin Evropian për mënyrën se si duhen mbështetur shtetet më të varfra të jugut të Evropës për të përballuar pasojat ekonomike e shëndetësore të virusit Corona.

Është fakt i pamohueshëm që Italia dhe Spanja po përjetojnë tragjedi përsa i përket numrit të të infektuarve dhe të vdekurve me Covid-19 brenda një kohe kaq të shkurtër. Dhe përsa u përket pasojave të pritshme në ekonomi, nga ndërprerja masive e jetës publike.  Deri tani në Itali ka rreth 111.000 të infektuar dhe mbi 13.000 të vdekur. Ndërsa në Spanjë ka mbi 110.000 të infektuar dhe mbi 10.000 të vdekur. Që këto shtete kanë nevojë për mbështetje evropiane, këtë nuk e kundërshton askush në BE.

Debati ka të bëjë me faktin se a duhet të hyjnë për këtë në borxh të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, apo mbështetja të jepet me forma të tjera. E thënë ndryshe: a duhet të mbështeten këto shtete me Euro-bonde, të quajtura në këtë rast Corona-bonde, me të cilat për borxhet që do të merrte p.sh. Italia do të hynin në borxh të gjitha shtetet e BE. Këtë e kërkojnë kryesisht vendet e “Klubit të Mesdheut”: Italia, Spanja, Franca, gjithsej nëntë shtete të BE.

Apo duhet të ndihmohen shtetet në nevojë me kredi shumë të favorshme tepër afatgjata nga ombrella e Euros, Mekanizmi Evropian i Stabilitetit, ESM. Me ESM-në shtetet mbajnë përgjegjësi vetëm për depozitat e tyre, jo për ato të tjerëve. Rrugën përmes ESM e mbështesin vendet më të pasura të Veriut të Evropës: Holanda, Gjermania, Austria e Finlanda.

Thirrjet për Corona-bonde nuk pushojnë

Kryeministri i Italisë, Giuseppe Conte nuk arriti t’i bindë të enjten e javës që shkoi për Corona-bondet homologët e tij të BE në një videokonferencë gjashtëorëshe. Megjithatë thirrjet për Corona-bonde nuk kanë pushuar. Në mënyrë të pazakontë Corona-bondet nuk janë tabu në këtë situatë edhe për një pjesë të ekonomistëve në Gjermani e në Holandë.

“Të fortët duhet t’i ndihmojnë të dobëtit”, shkruanin këto ditë ekonomistë të njohur gjermanë. Ndërsa shefi i Bankës Qendrore të Holandës u shpreh se po pësoi kolaps Jugu i BE, Veriu merr fund.

Kritikat për Veriun josolidar me Jugun e BE u ndez që në momentet e para të shpërthimit të epidemisë. Kjo sepse reagimet e para pas sulmit të virusit, gati në të gjitha shtetet e BE, qenë reagime të mbylljes në vetvete. Disa shtete, midis tyre Gjermania, ndaluan për shembull eksportin e veshjeve mbrojtëse mjekësore. Vështirësia për të parashikuar nevojat nacionale çoi në mbyllje.

Pak pas kësaj, ky qendrim u korrigjua. “Ne nuk i lëmë në baltë miqtë tanë italianë”, deklaroi në Berlin kancelarja Merkel. Eksporti i ndihmave mjekësore rinisi. Në spitalet gjermane ndërkohë mbërrijnë rregullisht shumë pacientë italianë e francezë, që kanë ecuri të rëndë të virusit.

Pse i kundërshton Veriu i Evropës Corona-Bondet?

Franca, si njëra nga vendet më të mëdha të BE (dhe vetë e prekur rëndë nga Covid-19) sipas së përditshmes “Le Monde” ka marrë rol organizues: për të tërhequr sa më shumë mbështetës edhe jo mesdhetarë për Corona-bondet: veç Luksemburgut, përpjekje po bëhen për të tërhequr edhe tri shtetet baltike. Kjo bëhet edhe për të larguar përshtypjen e përsëritur: Jugu përballë Veriut, që përsëritet çdo herë kur hapet diskutimi i Euro-bondeve.

Italia e Spanja kërkojnë që shtete si Gjermania t’i ndihmojnë tani jo ndryshe, por duke hyrë edhe ato në borxh me letra me vlerë me interesa fikse, pra me Corona-bonde. Në fund të fundit  përballë “rrezikut simetrik” nga virusi për të gjitha vendet, askush nuk mund t’i akuzojë italianët se ndodhen në krizë prej keqmenaxhimit të tyre.

Kjo është e vërtetë, por këtu ndërhyn konstrukti i papërfunduar i shtëpisë evropiane. Gjermania dhe shtete të tjera nuk kanë të drejtë të kontrollojnë mënyrën si do të përdoren paratë e Corona-bondeve. Sepse politika financiare e një shteti anëtar të BE është kompetencë nacionale. Dhe përbetimet që vijnë nga Jugu i Evropës se paratë e Corona-bondeve, një masë e një hershme, do të përdoren vetëm për pasojat e virusit, në Veri respektohen, por mbeten fjalë. Frika është se Italia preferon Corona-bonde pikërisht pasi kur me to për borxhet përgjigjen shumë shtete, Italia nuk do të “kryqëzohej” nga tregjet, po të mos e kthente dot më pjesën e saj.

E madhe duket më tej në Veriun e BE droja nga kundërreagimi në opinionin publik vendas: raste të tilla janë të mirëpritura për ekstremet politike të djathta. Më e zëshmja në kundërshtimin për Corona-bondet është Holanda. Por disa kritikë i thonë kryeministrit holandez Mark Rutte se me kundërshtimin e fortë ai bën lojën e gjermanëve.

Njëkohësisht, një situatë e jashtëzakonshme si pandemia botërore e virusit Corona mund të justifikonte edhe hapa të jashtëzakonshëm. Diskutimi për Corona-bondet në parim nuk është mbyllur, por gjasat për realizim duken të vogla.

Me një sërë masash të tjera, shtetet e Veriut të Evropës po nxitojnë t’u ofrojnë ndihmë Italisë,  Spanjës e shteteve të tjera jugore. Komisioni Evropian vuri dje në dispozicion 100 miliardë euro, që mund të merren kredi nga vende si Italia. Një rrugë tjetër për ta mbështetur Italinë dhe vende si ajo shihet miratimi në një vëllim shumë të madh të buxhetit të ri afatgjatë të BE. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen tha se buxheti i ardhshëm i BE duhet t’i ngjajë planit Marshall të amerikanëve pas Luftës së Dytë Botërore.

Në tryezë është gjithashtu dhe ndihma përmes ESM. ESM mund të financojë 410 miliardë euro kredi, duke i marrë ato me kushte të favorshme në tregjet botërore. ESM është treguar i gatshëm t’i vërë në dispozicion një kredi çdo vendi të Eurozonës, pa nevojë për aplikim nga shteti. Pra të japë fonde për masa të menjëhershme të lidhura me krizën.

Por kjo nuk preferohet nga italianët. Italianët e shohin si stigmatizues për ta Mekanizmin e Stabilitetit Evropian. Pasi kreditë që merr për t’ua përcjellë shteteve nevojtare mbrella e Euros, ESM, i shoqëron me kontrolle të thella të ekonomisë, si në rastin e Greqisë. Do të pasojë kërkesa për ristrukturimin e borxhit italian dhe kursime drastike, thonë politikanët italianë. Premtimet nga ESM se kërkesat ndaj italianëve në rastin konkret do të ishin shumë më të buta nuk dëgjohen në Itali.

Ndihmën për Italinë dhe shtetet më të goditura nga virusi Corona do ta diskutojnë në 7 prill ministrat e financave të BE. Ndërkohë pandemia e virusit vazhdon të shuajë në botë jetë njerëzish.

Burimi: DeutcheWelle (perkthyer nga SCAN)

Banka e Shqipërisë ka njoftuar se në ankandin e radhës do të emetojë një obligacion me vlerë 120 milionë euro, me afat maturimi 2 vjeçar. Obligacioni emetohet për llogari të qeverisë shqiptare e cila këtë herë po e merr borxhin në euro, duke tentuar ta sigurojë atë nga institucionet financiare, apo dhe indivdë e të tjerë. Ankandi është jashtë radhës dhe shuma e kërkuar përbën një rekord sa i përket obligacioneve në euro.

Ankandi është parashikuar që të mbahet në datën 6 prill dhe ka një kupon indikativ prej 1.8%.

Kjo është hera e shtatë që Banka e Shqipërisë emeton një obligacion në euro. Ankandi i fundit ishte zhvilluar në 17 gusht të vitit 2017 dhe ishte për një shumë prej 45 milionë eurosh, me një kupon indikativ prej 0.7%.

Në të gjashtë obligacionet e mëparshme në valutë, shuma e shpallur ka variuar mes 25 dhe 50 milionë euro, duke e bërë ankandin e të hënës më të madhin në histori, sa i përket obligacioneve të emetuar në euro.

Ky ankand nuk ishte planifikuar në ankandet e radhës së Bankës së Shqipërisë, e cila i publikon ato sipas një kalendari të caktuar.

Ndërkohë, qeveria ka bërë të ditur nevojat e saj për valutë, por nuk ka specifikuar destinacionet se si do përdoret ky borxh, i cili po merret në një kohë që ekonomia dhe buxheti po kalojnë një situatë të vështirë për shkak të pezullimeve që synojnë frenimin e përhapjes së koronavirusit.

Rezultatet e ankandeve të deritanishme të obligacioneve në euro

Burimi : Revista Monitor

Projektligji i hartuar nga Ministria e Financave për zhvillimin e tregjeve të kapitalit, është finalizuar pas thuajse një viti dhe depozituar në komisionet parlamentare për t’i hapur më tej rrugë miratimit të tij.

Sipas relacionit të projektligjit, qëllimi i është krijmi një kuadri tërësor rregullator e mbikëqyrës të tregjeve të kapitalit. Drafti synon rritjen e potencialit për zhvillimin e tregjeve të kapitalit, pasi rritet mundësia që emetuesit të gjejnë kapital dhe të financojnë ekonominë, rriten mundësitë për investitorët për fitime më të mira, për ndërmjetësit si dhe rritet rentabiliteti i infrastrukturës së tregjeve të kapitalit. Iniciativa për projektligjin e ri ndërmerret me qëllim që të nxiten e të zhvillohen tregjet e kapitalit, si edhe për një mbrojtje më të mirë të investitorëve.

Ky draft është hartuar edhe në kuadër të anëtarësimit në Bashkimin Europian. Dhe objektivi është që të krijojë mundësi financimi, të mundësojë emetimin e letrave me vlerë;  të kanalizohen kursimet nëpërmjet tregjeve më mirë të rregulluara të investimeve dhe të tërhiqen investitorët e huaj. Nga ana tjetër  vendosen rregulla strikte për të siguruar mbikëqyerjen për paratë e investuara, besueshmërinë dhe transparencën.

Projektligji vendos standarde në interesin më të mirë të investitorëve, duke mos lejuar trajtime preferenciale si dhe duke siguruar konfidencialitet mbi të dhënat e investitorit si dhe vendos rregulla mbi shmangien e manipulimit të tregut dhe praktikave të tjera të paligjshme të tregtimit, si dhe rregulla për krijimin e institucioneve të reja.

Burimi: Scan 

Anëtarësia e Federatës Europiane të Bursave (FESE), e përbërë nga Bursat në Europë, nuk janë imune nga efektet e shkaktuara nga përhapja e shpejtë e COVID-19 dhe impakti i tij në ambjentin ekonomik.

Bursat e rregulluara përmbushin një funksion social dhe ekonomik që duhet të mbijetojë edhe në kohë pasigurie. Bursat luajnë një rol kyç duke mundësuar informacion rreth çmimit, transparencës dhe likuiditetit. Ndalimi i tyre nga përmbushja e këtij roli do të kishte një ndikim të madh jo vetëm në ekonomi por edhe në shoqëri.

Këto funksione janë testuar  në të kaluarën, për shembull gjatë krizës financiare – kur burimet e tjera të likuiditetit shterruan – Bursat  vazhduan të operonin me sukses. Kjo situatë në ditët e sotme nuk është e ndryshme. Bursat duhet të vazhdojnë të jenë funksionale për të ruajtur besimin.

Parimet që udhëheqin anëtarët e FESE mbeten transparenca dhe objektiviteti, veçanërisht në këto kohë pasigurie.

Bursat Europiane do të dhe duhet të vazhdojnë të qëndrojnë hapur gjatë gjithë kohës për të mundësuar siguri, integritet dhe paanshmëri në mënyrë të qartë dhe transparente 

1 – Teknikisht dhe Operacionalisht: Tregjet vazhdojnë të funksionojnë në mënyrë të rregullt dhe transparente pavarësisht kushteve ekstreme të tregtimit të shkaktuara nga kriza e COVID-19. Kontrollet dhe ndërprerësit e cmimeve ose siç njihen si kufinjtë frenues (circuit breakers) aktual, funksionojnë normalisht dhe me fleksibilitetin e duhur për të mundësuar kërkesën në treg. Planet e Emergjencës janë aktivitzuar dhe do të sigurojnë që çdo gjë po funksionon siç duhet, sipas kontekstit të protokollit “duke punuar në disancë nga shtëpia”.

 2 – Funksionim i Rregullt i Tregjeve Financiare: Rrjedha e vazhdueshme e lajmeve rezulton në një rishikim të vazhdueshëm të vlerësimeve të letrave me vlerë (titujve) të investitorëve dhe po gjeneron nevojën për të ribalancuar me shumë portofolet në mënyrë dinamike. Pritet që kriza e tanishme do të vazhdojë të gjenerojë si qarkullim të lajmeve negative (psh: për vendimet mbyllëse), ashtu edhe qarkullimin e lajmeve pozitive (psh: ndikimin e planeve të të mbështetëse të qeverisë). Investitorët duhet të përshtaten me rrethanat ekonomike në ndryshim dhe kontrollet aktuale në platformat e tregtimit janë edhe më të rëndësishme në kushte të tilla paqëndrueshmërie të tregut me ndërprerësit e çmimeve 9circuit breakers), duke lejuar investitorët të marrin informacione të reja. Më në përgjithësi, monetarizimi i rrezikut duhet të mbetet transparent, i aksesueshëm dhe i besueshëm përgjatë gjithë klasave të aseteve, për të lejuar investitorët të vlerësojnë portofolet dhe të kryejnë investime të informuara dhe vendime mbrojtëse në këto kushte të paqëndrueshme.

 3- Kontraktualisht: Mbyllja e tregjeve do të shkaktonte të gjitha llojet e klauzolave kontraktuese pro-ciklike në një gamë shumë të gjerë të kontratave financiare, madje edhe në ato operacionale. Këto pasoja të mundshme dhe të hapura mund të gjenerojnë një numër të paparashikueshëm të dështimeve në shlyerjen e detyrimeve mes palëve. Kontratat derivative në veçanti, shihen si të besueshme me çmimet e referencës të më të qarta duke lejuar një proces skadimi dhe shlyerjeje të rregullt. Këto instrumente shpesh përdoren si mjete mbrojtëse për shumë tregje të lidhur me tregjet-mbi-banak (OTC), si për shembull tregjet e kreditit. Një mbyllje e këtyre tregjeve ka të ngjarë të ketë një ndikim material në funksionimin e një grupi të gjerë të tregjeve OTC, duke pasur parasysh heqjen e mjeteve kyç mbrojtëse që do ta bëjnë menaxhimin më të gjerë të rrezikut jashtëzakonisht sfidues.

 4 – Pasojat Rregullatore dhe Gjyqësore, si dhe Efektet tek Investitorët e Vegjël: Mbyllja e tregjeve do të shkaktonte zgjerimin masiv të të gjitha llojeve të marrëveshjeve dypalëshe jashtë platformave transparente të tregtimit (off-exchange) si dhe pa mbrojtjet që mbizoterojnë në platformat e tregtimit. Të gjithë investitorët do të ndikoheshin nga një situatë e tillë, por investitorët e vegjël do të goditeshin më keq nga një lëvizje e kordinuar dhe e dakordësuar midis investitorëve profesionistë, pasi ata do të ishin në gjendje të rregullonin vetëm pozicionet e tyre në gjatë rihapjes së çmimeve reference në platformat e tregtimit.

Mbyllja e tregjeve nuk do të ndryshonte shkakun themelor të paqëndrueshmërisë së tregut, do të largonte transparencën lidhur me përceptimin e situatës nga investitorëvet dhe do të zvogëlonte aksesimin e investitorëve në paratë e tyre; të gjitha këto mund të rrisin ekponencialisht ankthin aktual të tregut dhe të rezultojnë në një rënie negative në rezultatet e investitorëve.

Anëtarët e Federatës Europiane të Bursave (FESE)  mbeten të vëmendshëm ndaj zhvillimeve globale dhe Europiane dhe do të punojnë drejt mbajtjes së një hapësire të sigurtë, transparente dhe të drejtë të tregut në Europë në çdo kohë.

Për të shkarkuar materialin origjinal në gjuhen Angleze klikoni këtu

Treguesit e borxhit publik për vitin e shkuar tregojnë se stoku në total arriti 65.84% në fund të dhjetorit, me një rënie prej 2 pikë% në raport me fundin e vitit 2018. I kthyer në vlerë, borxhi publik ishte 1.11 trilionë lekë dhe pjesa më e madhe e këtij borxhi i takon atij të brendshëm 35.37%, ndërkohë që stoku i borxhit jashtë ishte 30.48%, raportoi Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Në vitin 2019, orientimi i qeverisë ka qenë drejt instrumenteve afatgjatë të borxhit si për sa u takon emetimeve në tregun e brendshëm, edhe atyre në tregun e jashtëm.

Në tregun e brendshëm, tek instrumentet afatshkurtër, vihet re se një rënie e mëtejshme e ankandeve në bono thesari 6-mujore ndërkohë që bonot 12-mujore kanë vijuar të mbeten pak a shumë në të njëjtat nivele. Tek instrumentet afatgjatë, në raport me vitin 2018, ka një rritje të dukshme të emetimeve në obligacione 10-vjeçare , atyre 5-vjeçare dhe 3-vjeçare, ndërsa në rënie në raport me një vit më parë janë obligacionet 2-vjeçare. Në instrumente afatgjatë, stoku i borxhit llogaritet 388 miliardë lekë, kurse një vit më parë ishte 370 miliardë lekë.

Parë në këndvështrimin e monedhës në të cilën është ky borxh i tregut të brendshëm rezulton që në lekë të jenë 582 miliardë lekë.

Tek mbajtësit e borxhit të brendshëm, të dhënat tregojnë se 62.22% i ka sektori bankar, me një rritje të pjesëmarrjes së tij në raport me vitin 2018 kur ishte mbajtës i 61.25% të borxhit. Individët kanë ulur praninë e tyre në përqindje, duke përfaqësues vetëm 13.41% të borxhit të brendshëm ndërkohë që një vit më parë, mbanin 15.15%. Në rritje ishin edhe institucionet financiare jobanka.

Në ndjekje të politikës monetare lehtësuese me një interes të normës bazë të lekut në një minimum historik 1%, trendi i interesave të letrave me vlerë ka qenë në rënie edhe në 2019-ën. Të dhënat e Ministrisë së Financave tregojnë se interesi për obligacionet 10-vjeçare ishte 5.39% kurse në vitin 2018 ishte 6.811%.

Norma më të ulëta ka pasur edhe për obligacionet 7-vjeçare, 5-vjeçare e kështu me radhë për secilin nga instrumentet.

Niveli i ulët i interesit shpjegon edhe rënien e interesit për të marrë pjesë në ankandet e letrave me vlerë të qeverisë.

Burimi: REVISTA MONITOR

Credins Bank ka miratuar emetimin e radhës të obligacioneve me ofertë private. Në fillim të muajit shkurt, Asambleja e Aksionerëve vendosi t’iu shesë investitorëve privatë të përzgjedhur nga banka obligacione me vlerë përkatësisht 350 milionë lekë, 1.5 milionë euro dhe 1 milionë dollarë amerikanë.

Obligacionet do të kenë maturim shtatëvjeçar dhe mund të konvertohen në aksione të zakonshme të Credins Bank.

Credins Bank e aplikon emetimin e borxhit të varur në formën e obligacioneve private prej afërsisht tetë vjetësh. Sipas pasqyrave financiare të bankës, në fund të muajit shtator 2019 totali i obligacioneve kishte vlerën e afërsisht 6.4 miliardë lekëve.

Megjithatë, një pjesë e mbajtësve të këtyre obligacioneve kanë zgjedhur t’i konvertojnë ato në aksione gjatë muajve në vazhdim, në kuadrin e rritjes së kapitalit të bankës që u miratua në tetor 2019.

Eksperienca e Credins Bank po ndiqet edhe nga banka të tjera. Vitin e kaluar, edhe Fibank miratoi emetim të obligacioneve me ofertë private në vlerën e dy milionë eurove, ndërsa në fillim të këtij viti, edhe Union Bank shiti dy milionë euro obligacione të këtij lloji.

Obligacionet janë instrumente borxhi që iu mundësojnë bankave më shumë stabilitet në kohë, sepse, ndryshe nga depozitat, ato nuk mund të shlyhen para maturimit. Megjithatë, në rastin e Credins Bank dhe Union Bank ato janë emetuar kryesisht me qëllimin për t’i përdorur si kapital rregullator.

Mbështetur në rregulloren e Bankës së Shqipërisë “Për kapitalin rregullator”, borxhi i varur njihet si kapital rregullator i nivelit të dytë. Ai mund të përdoret si pjesë e kapitalit rregullator për një vlerë deri në masën 33.3% të kapitalit të nivelit të parë.

Për blerësit, këto obligacione sigurojnë përfitime të kënaqshme në raport me normat aktuale të interesit në treg. Për shembull, në emetimin e radhës Credins Bank do të paguajë një kupon prej 5% për obligacionet në lekë, 3% për ato në euro dhe 3.5% për instrumentet në dollarë amerikanë.

Ndërkohë, Union Bank ka paguar një kupon prej 3.2% për obligacionet me maturim 3-vjeçar.

Deri më sot, këta tituj janë emetuar me ofertë private, çka do të thotë se ato i ofrohen klientëve të zgjedhur nga vetë emetuesi apo ndërmjetësi financiar. Por, rritja e numrit të kompanive që përdorin këto instrumente tregon se tregu financiar shqiptar po hedh hapat e para drejt zhvillimit të një tregu të kapitalit.

Hapja e bursës shqiptare të titujve ALSE për tregtimin e titujve të subjekteve private do të hapë mundësi të reja për emetimin dhe tregtimin e obligacioneve të shoqërive tregtare.

Burimi: PARAJA.NET

Lëvizje te postimet