Emetuesit e Letrave me Vlerë

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i mënyrës së dhënies dhe të përmbajtjes së informacionit…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 28/05/2009
Materiali i plotë

Kjo rregullore përcakton mënyrën e aplikimit për marrjen e miratimit të prospektit për emetimin e obligacioneve me ofertë private dhe publike, si dhe dokumentacionin përkatës.

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 28/05/2009
Materiali i plotë

Emetuesit e Letrave me Vlerë