Emetuesit e Letrave me Vlerë

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i formës së akt-ofertës për ofertat e obligacioneve që janë të përjashtuara nga përgatitja e prospektit të plotë, sipas nenit 244 të ligjit nr.62, datë 14.5.2020 “Për Tregjet e Kapitalit” dhe procedurës për regjistrimin e akt-ofertës për emetimin e obligacioneve.

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 06/12/2020
Materiali i plotë

Objekti i kësaj rregulloreje përcakton mënyrën e aplikimit për marrjen e miratimit të prospektit për emetimin e obligacioneve me ofertë private dhe publike, si dhe dokumentacionin përkatës.

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 31/01/2018
Materiali i plotë

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i mënyrës së dhënies dhe të përmbajtjes së informacionit…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 28/05/2009
Materiali i plotë

Emetuesit e Letrave me Vlerë