Tregu Standard

Tregu Standard është një segment i tregut ALSE, ku tregtohen ata tituj që plotësojnë – së bashku me plotësimin e kushteve për listimin në Tregun Hyrës – edhe kriteret shtesë për klasifikimin e tyre në Tregun Standard, siç përcaktohet nga Rregullorja e ALSE, ndërkohë që Emetuesit e tyre respektojnë detyrimin për publikimin e informacionit në përputhje me Ligjet Kombëtare, si dhe angazhohen për të përmbushur detyrimet shtesë të publikimit të informacionit sipas Rregullores së ALSE.

Tregu Standard