Instrumenta Financiarë të Listuar në ALSE

Aktualisht në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE janë të Listuar:

  • Bono Thesari të emetuara nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë
  • Obligacione Thesari të emetuara nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë

Instrumenta Financiarë të Listuar në ALSE