AKTE TË TJERA

Ky dokument mbështetet në praktikat më të mira përkatëse ndërkombëtare.
Kodi i Drejtimit të Brendshëm për Shoqëritë Tregtare është në përputhje me legjislacionin përkatës për shoqëritë tregtare dhe legjislacionin vendas në fuqi.

Hartuar me mbështetjen e ekspertëve ndërkombëtarë të IFC-së.

Materiali i plotë

AKTE TË TJERA