KALENDARI I TREGTIMIT

Ditët e Tregtimit

Ditët e Tregtimit në çdo vit të caktuar kalendarik shpallen nga ALSE në Njoftimin e publikuar jo më vonë se në Ditën e fundit të Tregtimit të vitit paraardhës.

Duke nisur nga data 26.04.2022 tregtmi i titujve të listuar në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE është i mundur çdo ditë pune (E Hënë – E Premte), në oraret zyrtare 10:00 – 14:00.

Ditët e Tregtimit