KALENDARI I TREGTIMIT

Ditët e Tregtimit

Ditët e Tregtimit në çdo vit të caktuar kalendarik shpallen nga ALSE në Njoftimin e publikuar jo më vonë se në Ditën e fundit të Tregtimit të vitit paraardhës.

ALSE do të jetë e hapur për tregtim dy ditë në javë, gjatë ditëve të punës. Tregtimi në ALSE kryhet çdo të martë dhe të enjte nga ora 10:00 deri në orën 14:00.

Ditët e Tregtimit