Bursa e Titujve dhe Tregjet e Tjera të Titujve

Qëllimi i kësaj rregulloreje është të parashikojë kushtet, kërkesat dhe proçedurat për licencimin e shoqërisë.

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 02/10/2008

Materiali i plotë

Objekt i kësaj rregulloreje, është përcaktimi i rregullave për funksionimin dhe mbikëqyrjen e tregut me pakicë të…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 26/03/2009

Materiali i plotë

Objekt i kësaj rregullore është përcaktimi i kushteve për organizimin dhe funksionimin e Platformës Shumëpalëshe…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 21/11/2012

Materiali i plotë

Objekt i kësaj rregulloreje, është përcaktimi i elementeve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që u ngarkohen subjekteve të mbikëqyrura nga Autoriteti, si dhe procedurat e arkëtimit dhe rakordimit të tyre

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 23/12/2014

Materiali i plotë

Bursa e Titujve dhe Tregjet e Tjera të Titujve