Institucionet e Klerimit dhe Shlyerjes

Të gjitha transaksionet që do të ekzekutohen në bursën ALSE do të klerohen dhe shlyhen nga institucionet përkatëse të specializuara dhe licensuara nga AMF që punojnë me bursën.

  • AFISAR
    Është sistemi i menaxhuar nga Banka e Shqipërisë për klerimin dhe shlyerjen e transaksioneve në titujt e borxhit të Qeverisë.
  • ALREG
    Institucion në proçes licensimi që do të realizojë klerimin dhe shlyerjen e transaksioneve në tituj jo-Qeveritar.

Institucionet e Klerimit dhe Shlyerjes