Shkup (Maqedonia e Veriut), Maj 28 – Maqedonia e Veirut ka emetuar më 27 Maj nje Eurobond 6 vjecar  në vlerën  700 milion euro ($ 770.9 milion), u shpreh Ministria e Financave.

Eurobondi mban interes ne normen e 3.67%, norma e dyte më e ulet pas normës 2,75% të Eurobondit të emetuar ne 2018, u shpreh në nje deklaratë Ministria e Financës të Mërkurën.

Niveli i kërkesës së investitorëve për Eurobondin e ri, i shtati i emetuar nga madhësia, ishte  pesë herë me i madh se shuma e emetuar.

Maqedonia e Veriut do t’i përdorë fondet e marra nga emetimi i Eurobondit të ri, sëbashku me kreditë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN), Banka Botërore dhe Bashkimi Europian, për të mbuluar plotësisht nëvojat financial të këtij viti, u shpres Ministria e Financës.

Qeveria pret që ta mbyllë vitin 2020 me nje deficit buxhetor rreth 6.8% e GDP. Pagesat e borxhit të shtetit që maturohet këtë vit janë në shumën e 705 milion euro, u shpreh Ministria e Financave.

Burimi: SeeNews

Gjatë datës 28.05.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 10 Vjecar;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 1000 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar;
 • Vlera e tregtimit në njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 115,580,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 28.05.2020 klikoni

këtu

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE po ndjek me vëmendje zhvillimet e fundit në vend dhe rajon përsa i përket ndikimit që ka në tregjet e kaptalit përhapja e virusit COVID-19 si dhe masat e marra nga Bursat homologet lidhur me vazhdimin e aktivitetit të tregtimit.

Nisur nga situata e pazakontë në vend, Bursa ALSE ka marrë masat e nevojshme për të mundësuar sigurinë e punonjësve të saj si dhe për të vazhduar njëkohësisht aktivitetin normal të tregtimit.

Proçeset e punës dhe infrastruktura e teknologjisë dhe informacionit (IT) i mundësojnë Bursës ALSE të përballojë situata krize të tilla duke operuar normalisht në distancë (remote access).

Për sa më sipër, njoftojmë publikun, investitorët si dhe operatorët e tregut, se Bursa Shqiptare e Titujve ALSE do vijojë aktivitetin e saj normal dhe pa ndërprerje njëlloj si më parë, duke ndjekur ngushtë zhvillimet ekonomiko-sociale ne vend si dhe vendimet e marra nga autoritetet publike dhe/ose rregullatore.

Anëtarësia e Federatës Europiane të Bursave (FESE), e përbërë nga Bursat në Europë, nuk janë imune nga efektet e shkaktuara nga përhapja e shpejtë e COVID-19 dhe impakti i tij në ambjentin ekonomik.

Bursat e rregulluara përmbushin një funksion social dhe ekonomik që duhet të mbijetojë edhe në kohë pasigurie. Bursat luajnë një rol kyç duke mundësuar informacion rreth çmimit, transparencës dhe likuiditetit. Ndalimi i tyre nga përmbushja e këtij roli do të kishte një ndikim të madh jo vetëm në ekonomi por edhe në shoqëri.

Këto funksione janë testuar  në të kaluarën, për shembull gjatë krizës financiare – kur burimet e tjera të likuiditetit shterruan – Bursat  vazhduan të operonin me sukses. Kjo situatë në ditët e sotme nuk është e ndryshme. Bursat duhet të vazhdojnë të jenë funksionale për të ruajtur besimin.

Parimet që udhëheqin anëtarët e FESE mbeten transparenca dhe objektiviteti, veçanërisht në këto kohë pasigurie.

Bursat Europiane do të dhe duhet të vazhdojnë të qëndrojnë hapur gjatë gjithë kohës për të mundësuar siguri, integritet dhe paanshmëri në mënyrë të qartë dhe transparente 

1 – Teknikisht dhe Operacionalisht: Tregjet vazhdojnë të funksionojnë në mënyrë të rregullt dhe transparente pavarësisht kushteve ekstreme të tregtimit të shkaktuara nga kriza e COVID-19. Kontrollet dhe ndërprerësit e cmimeve ose siç njihen si kufinjtë frenues (circuit breakers) aktual, funksionojnë normalisht dhe me fleksibilitetin e duhur për të mundësuar kërkesën në treg. Planet e Emergjencës janë aktivitzuar dhe do të sigurojnë që çdo gjë po funksionon siç duhet, sipas kontekstit të protokollit “duke punuar në disancë nga shtëpia”.

 2 – Funksionim i Rregullt i Tregjeve Financiare: Rrjedha e vazhdueshme e lajmeve rezulton në një rishikim të vazhdueshëm të vlerësimeve të letrave me vlerë (titujve) të investitorëve dhe po gjeneron nevojën për të ribalancuar me shumë portofolet në mënyrë dinamike. Pritet që kriza e tanishme do të vazhdojë të gjenerojë si qarkullim të lajmeve negative (psh: për vendimet mbyllëse), ashtu edhe qarkullimin e lajmeve pozitive (psh: ndikimin e planeve të të mbështetëse të qeverisë). Investitorët duhet të përshtaten me rrethanat ekonomike në ndryshim dhe kontrollet aktuale në platformat e tregtimit janë edhe më të rëndësishme në kushte të tilla paqëndrueshmërie të tregut me ndërprerësit e çmimeve 9circuit breakers), duke lejuar investitorët të marrin informacione të reja. Më në përgjithësi, monetarizimi i rrezikut duhet të mbetet transparent, i aksesueshëm dhe i besueshëm përgjatë gjithë klasave të aseteve, për të lejuar investitorët të vlerësojnë portofolet dhe të kryejnë investime të informuara dhe vendime mbrojtëse në këto kushte të paqëndrueshme.

 3- Kontraktualisht: Mbyllja e tregjeve do të shkaktonte të gjitha llojet e klauzolave kontraktuese pro-ciklike në një gamë shumë të gjerë të kontratave financiare, madje edhe në ato operacionale. Këto pasoja të mundshme dhe të hapura mund të gjenerojnë një numër të paparashikueshëm të dështimeve në shlyerjen e detyrimeve mes palëve. Kontratat derivative në veçanti, shihen si të besueshme me çmimet e referencës të më të qarta duke lejuar një proces skadimi dhe shlyerjeje të rregullt. Këto instrumente shpesh përdoren si mjete mbrojtëse për shumë tregje të lidhur me tregjet-mbi-banak (OTC), si për shembull tregjet e kreditit. Një mbyllje e këtyre tregjeve ka të ngjarë të ketë një ndikim material në funksionimin e një grupi të gjerë të tregjeve OTC, duke pasur parasysh heqjen e mjeteve kyç mbrojtëse që do ta bëjnë menaxhimin më të gjerë të rrezikut jashtëzakonisht sfidues.

 4 – Pasojat Rregullatore dhe Gjyqësore, si dhe Efektet tek Investitorët e Vegjël: Mbyllja e tregjeve do të shkaktonte zgjerimin masiv të të gjitha llojeve të marrëveshjeve dypalëshe jashtë platformave transparente të tregtimit (off-exchange) si dhe pa mbrojtjet që mbizoterojnë në platformat e tregtimit. Të gjithë investitorët do të ndikoheshin nga një situatë e tillë, por investitorët e vegjël do të goditeshin më keq nga një lëvizje e kordinuar dhe e dakordësuar midis investitorëve profesionistë, pasi ata do të ishin në gjendje të rregullonin vetëm pozicionet e tyre në gjatë rihapjes së çmimeve reference në platformat e tregtimit.

Mbyllja e tregjeve nuk do të ndryshonte shkakun themelor të paqëndrueshmërisë së tregut, do të largonte transparencën lidhur me përceptimin e situatës nga investitorëvet dhe do të zvogëlonte aksesimin e investitorëve në paratë e tyre; të gjitha këto mund të rrisin ekponencialisht ankthin aktual të tregut dhe të rezultojnë në një rënie negative në rezultatet e investitorëve.

Anëtarët e Federatës Europiane të Bursave (FESE)  mbeten të vëmendshëm ndaj zhvillimeve globale dhe Europiane dhe do të punojnë drejt mbajtjes së një hapësire të sigurtë, transparente dhe të drejtë të tregut në Europë në çdo kohë.

Për të shkarkuar materialin origjinal në gjuhen Angleze klikoni këtu

Gjatë ditës së tregtimit të datës 02.08.2018 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 

 • U ekzekutua gjithsej 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua gjatë orareve zyrtare të tregtimit (on-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Bono Thesari 12 Mujore;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 2000 Bono Thesari;
 • Vlera totale e tregtimit në Bono Thesari ishte 19,902,000 LEK,

 

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 02.08.2018 klikoni këtu.

Gjatë datës 01.08.2018 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE u raportuan këto të dhëna:

 • U raportua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange)
 • Transaksioni i raportuar jashtë orarit zyrtar të tregtimit (off-exchange) u krye jashtë burse në datë 30.07.2018 dhe u raportua në Sistemin ETS të Bursës ALSE më datë 01.08.2018
 • Transaksioni i ekzekutuar jashtë burse ishte në Obligacion Thesari 10 Vjeçar
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 30 Obligacione Thesari me një vlerë totale tregtimi në 3,031,200 LEK

 

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të raportimet e tregtimit të datës 01.08.2018 klikoni këtu.