Gjatë datës 16.11.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Bono Thesari 12 Mujore në LEK dhe Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 180 njësi Bono Thesari 12 Mujore në LEK dhe 40 njësi Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 1,767,420 LEK dhe në Obligacion Thesari 2 Vjecar ishte 3,991,600 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 16.11.2020 klikoni këtu

Gjatë datës 10.11.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 7 Vjeçare në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 10 njësi Obligacion Thesari 7 Vjeçare në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 7 Vjeçare në ishte 975,700 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 10.11.2020 klikoni

këtu

Gjatë datës 09.11.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK dhe Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 8 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK dhe 4 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 932,320 LEK dhe në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 422,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 09.11.2020 klikoni këtu

Bazuar në vendimin nr. 167 të datës 23.10.2020 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare si dhe vendimit nr. 46 datë 29.10.2020 të miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës i Bursës ALSE, Triumf Grup i është hequr anëtarësia si Shoqëri Komisionere dhe e drejta e operimit si Broker në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE.

Duke filluar nga data 30.10.2020, Bursa ALSE ka tre anëtarë. Për më shumë info rreth anëtarëve të Bursës klikoni këtu.

Gjatë datës 29.10.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 5 Vjeçare në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 7 njësi Obligacion Thesari 5 Vjeçare në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjeçare në ishte 695,730 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 29.10.2020 klikoni

këtu

Gjatë datës 28.10.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 10 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 1,185,500 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 28.10.2020 klikoni këtu

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE njofton publikun se bazuar në vendimin e datës 23.10.2020 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për heqjen e licencës së shoqërisë komisionere “Triumf Grup”, kësaj të fundit i është pezulluar aksesimi në sistemin elektronik të tregtimit ETS deri në një vendim final të Këshillit Mbikëqyrës të Bursës ALSE.

Shoqëria Komisionere “Triumf Grup” është anëtare për tregtimin e titujve të Qeverisë (GSM) në Bursën ALSE që nga data 30.01.2019

Gjatë datës 22.10.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 4 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 50 njësi Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 497,320 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 22.10.2020 klikoni këtu

Gjatë datës 20.10.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 7 Vjeçare në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 1000 njësi Obligacion Thesari 7 Vjeçare në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 7 Vjeçare në ishte 105,240,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 20.10.2020 klikoni

këtu

Lëvizje te postimet