Gjatë datës 10.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Bono Thesari 12 Mujore dhe në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 300 njësi Bono Thesari 12 Mujore dhe 75 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 2,945,400 LEK dhe në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 8,676,750 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 10.03.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 05.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 3 transaksione në 3 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 15 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 1,563,450 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 05.03.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 04.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 6 transaksione në 6 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK, Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK, Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK, Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 50 njësi Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK, 350 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK, 500 njësi Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK, 200 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 2 Vjecar ishte 4,983,500 LEK, në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 36,365,000 LEK, në Obligacion Thesari 7 Vjecar ishte 52,878,000 LEK, në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 23,080,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 04.03.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 26.02.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 46 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 4,498,380 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 26.02.2021 klikoni këtu

Sot më datën 24.02.2021 u organizua takimi i radhës i Rrjetit Shqiptar për Edukimin Financiar (ANFE). Ky organizëm është krijuar mbi baza vullnetare dhe është një projekt i filluar në vitin 2018 dhe mbështetur nga Bursa Shqiptare e Titujve ALSE dhe një grup i gjërë organizatash përfaqësuese të sektorëve të ndryshëm të tregut financiar si sektori bankar, sektori i mikrofinancës, tregu i sigurimeve, tregu i fondeve të investimeve e pensioneve etj.

ANFE mblidhet periodikisht rreth 4 herë në vit dhe diskuton nisma të ndryshme që synojnë rritjen e përfshirjes financiare si dhe rritjen e vëmendjes së aktorëve të tregut ndaj rëndësisë së edukimit financiar tek publiku vendas.

Në mbledhjen e tij të 10-të përvec anëtarëve të ANFE mori pjesë është zv. Guvernatorja e Parë e Bankës së Shqipërisë, Zj. Luljeta Minxhozi, e cila informoi pjesëmarrësit në lidhje me iniciativën më të fundit të ndërmarrë nga Komiteti Kombëtar i Edukimit Financiar (KKEF), një ent ku marrin pjesë Banka e Shqipërisë, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, si dhe Ministria e Financës dhe Ekonomisë. Zj. Minxhozi tha se në KKEF është marrë vendimi për hartimin e “Strategjisë për Edukimin Financiar në Shqipëri”. Gjithashtu KKEF ka përcaktuar bankën e Shqipërisë si koordinatore të procesit për të harmonizuar punën për një përgatitje sa më cilësore dhe në kohë të këtij dokumenti mjaft të rëndësishëm për zhvillimin e tregut financiar në vend.

Sipas Bankës së Shqipërisë, përfshirja e të gjithë grupeve të interesit që përfaqësojnë sektorë të ndryshëm të tregut financiar, është një element mjaft i rëndësishëm për ta bërë këtë strategji sa më efikase dhe sa më gjithëpërfshirëse në tregun vendas. Anëtarët e ANFE u treguan shumë të gatshëm për të kontribuar në përgatitjen e këtij dokumenti strategjik më të gjithë ekspertizën dhe burimet njerëzore që zotërojnë.

Më tej Rrjetit Shqiptar për Edukimin Financiar vijoi punën me tematikat e tjera sipas rendit të ditës.

Gjatë datës 16.02.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 1 titull;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 153 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 15,947,190 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 16.02.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 11.02.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 574 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 53,886,120 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 11.02.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 03.02.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 27 njësi Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 7 Vjecar ishte 2,718,630 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 03.02.2021 klikoni këtu

Lëvizje te postimet