ALSE së bashku me SCAN TV organizojnë forumin ndërkombëtar ekonomik “Future Balkans”. Ky forum i përvitshëm kaq i rëndësishëm do të mbahet në Tiranë gjatë dates 24 Janar, 2018.

Forumi është i organizuar në 3 panele kryesore të cilat përfshijnë politikë-bërësit, tregjet e kapitalit dhe komunitetin e biznesit.

Paneli i parë do ketë të ftuar nga politika dhe ekonomia si Presidenti i Republikes dhe Guvernatori i Bankës Shqipërisë, në të do flitet për udhëheqjen, institucionet dhe konvergjencën e politikave gjatë viteve 2017 – 2020

ALSE është bashkë-prezantuese e panelit të dytë që mban titullin “Investment, Financial Expansion and Inclusion: Capital Markets Development in Western Balkans”. Në këtë event do jenë të ftuar dhe do mbajnë fjalën 6 CEO te bursave te rajonit si Slloveni, Kroaci, Bullgari, Maqedoni, Mal i Zi dhe bursës rajonale SEE Link. Do diskutohen problematikat e ecurisë së tregjeve të kapitalit në vendet e Ballkanit Perëndimor e më gjërë si dhe sfidat e zhvillimit të tregut rajonal në të ardhmen.

Paneli i tretë do ketë të ftuar komunitetin e Biznesit ku do të jenë të ftuar dhomat e tregtisë shqiptare dhe rajonale, në të do flitet për zonën ekonomike rajonale dhe bashkëpunimin ndërkufitar.

Klikoni këtu për të shkarkar axhendën.

ALSE njofton të gjithë ndermjetesit financiare Firma Brokerimi të licensuara nga AMF per të ushtruar aktivitet në industrinë e tiutjve që ne datat 10-11 Janar 2018 do të organizojë trajnimin “Tregtimi si Broker në Bursën Shqiptare të Titujve ”.

Siç mund ta dini Bursa Shqiptare e Titujve (ALSE) është e vetmja bursë në Shqipëri, e licensuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) më 3 Korrik, 2017 dhe pritet që të hapë dyert (të fillojë aktivitetin) në Janar 2018, pasi të kryhet integrimi i sistemit tonë të tregtimit me  depozitarin qendror të titujve (AFISaR), i cili menaxhohet nga Banka e Shqipërisë. Si pjesë e punës sonë, po organizojmë trajnimin për brokerat fizikë të institucioneve financiare të licensuara nga AMF. Trajnimi me temë “Tregtimi si Broker në Bursën Shqiptare të Titujve”, do të mbahet në godinën e ALSE gjatë datave 10-11 Janar 2018, nga ora 9.00 – 12.00 a.m. Duke patur parasysh faktin se Institucionet tuaja janë ndërmjetës  financiare të licensuar nga Autoriteti i Mbikeqyrjes Financiare për të ofruar shërbime brokerimi, kemi kënaqësinë të ftojmë brokerat tuaj fizikë në këtë  trajnim ku mund të mësojnë në praktikë si të përdorin platformën tonë të tregtimit.

ALSE njofton të gjithë ndermjetesit financiare banka te licensuar nga AMF per te ushtruar aktivitet ne industrine e tiutjve që ne datat 12-14 Dhjetor 2017 do të organizoje trajnimin “Tregtimi si Broker në Bursën Shqiptare të Titujve”.

Siç mund ta dini Bursa Shqiptare e Titujve (ALSE) është e vetmja bursë në Shqipëri, e licensuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) më 3 Korrik, 2017 dhe pritet që të hapë dyert (të fillojë aktivitetin) në Janar 2018, pasi të kryhet integrimi i sistemit tonë të tregtimit me depozitarin qendror të titujve (AFISaR), i cili menaxhohet nga Banka e Shqipërisë. Si pjesë e punës sonë, po organizojmë trajnimin për brokerat fizikë të institucioneve financiare të licensuara nga AMF. Trajnimi me temë “Tregtimi si Broker në Bursën Shqiptare të Titujve”, do të mbahet në godinën e ALSE gjatë datave 12-13-14 Dhjetor 2017, nga ora 9.00 – 12.00 a.m. Duke patur parasysh faktin seiInstitucionet tuaja janë ndërmjetës financiare të licensuar nga Autoriteti i Mbikeqyrjes Financiare për të ofruar shërbime brokerimi, kemi kënaqësinë të ftojmë brokerat tuaj fizikë në këtë trajnim ku mund të mësojnë në praktikë si të përdorin platformën tonë të tregtimit.

Në mbledhjen e tij të datës 6 dhjetor 2017, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe vendosi:

Miratimin e rregullores “Mbi planet e rimëkëmbjes së bankave”
Rregullorja vjen si rishikim tërësor i kuadrit rregullativ në fuqi të Bankës së Shqipërisë për planet e rimëkëmbjes, me qëllim plotësimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të tij. Rregullorja nxirret në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 133/2016 “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë”. Planet e rimëkëmbjes hartohen nga vetë bankat dhe përcaktojnë tërësinë e masave që duhet të ndërmerren për të rivendosur pozicionin financiar, në rast të një përkeqësimi të konsiderueshëm të gjendjes financiare të tyre. Këto plane konsiderohen si pjesë e rëndësishme e administrimit të rrezikut dhe e procesit të vlerësimit e të mbikëqyrjes nga Banka e Shqipërisë.

Miratimin e disa ndryshimeve në rregulloret “Mbi parimet bazë të drejtimit të bankave dhe degëve të bankave të huaja dhe kriteret për miratimin e administratorëve të tyre” dhe “Për sistemin e kontrollit të brendshëm”
Qëllimi kryesor i rishikimit të dy rregulloreve është plotësimi dhe përmirësimi i kuadrit rregullativ të drejtimit efektiv të bankave. Ndryshimet përmirësojnë kriteret e miratimit të administratorëve, procesin e vlerësimit të tyre nga vetë bankat dhe autoriteti mbikëqyrës, si dhe sistemin e kontrollit të brendshëm, si një hallkë shumë e rëndësishme e për adresimin e rreziqeve me të cilat përballen bankat.

Ndryshimet kanë marrë shtysë kryesisht në kuadër të përafrimit të akteve rregullative të Bankës së Shqipërisë me kërkesat më të reja të Bashkimit Evropian në fushën e mirëqeverisjes së institucioneve të kreditit, si dhe të disa rekomandimeve të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim në projektin për vlerësimin e kuadrit ligjor, rregullativ dhe të praktikave mbikëqyrëse të Bankës së Shqipërisë në këtë fushë.

Miratimin e disa ndryshimeve në rregulloret për funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit dhe shlyerjes së titujve (AFISaR)
Ndryshimet synojnë përshtatjen e rregulloreve, në kushtet e anëtarësimit të Bursës Shqiptare të Titujve në këtë sistem.

Miratimin e tematikës së kartëmonedhës shqiptare me kurs ligjor me vlerë 10000 lekë
Vendimi miratoi tematikën që do të pasqyrohet në kartëmonedhën shqiptare me kurs ligjor me vlerë 10000 lekë. Kjo kartëmonedhë do të pasqyrojë figurën e poetit të njohur shqiptar, Asdrenit, kombinuar me simbolet figurative të “Flamurit Kombëtar”, si dhe një varg të zgjedhur nga “Himni Kombëtar”, që njihet edhe si HIMNI I FLAMURIT “ Rreth flamurit të përbashkuar/me një dëshir’ e një qëllim”. Krahas kësaj, u miratuan tekstet shoqëruese që lidhen me emrin e bankës, vlerën nominale, si dhe u miratuan përmasat e kartëmonedhës.

Këshilli Mbikëqyrës u njoh dhe me informacione të tjera të lidhura me veprimtarinë e përditshme funksionale dhe operacionale të Bankës së Shqipërisë.

ALSE njofton të gjithë anëtarët që në periudhën 01/12/2017 – 31/12/2017 do të realizohet testimi i modulit t ri të software-it të sistemit të tregtimit. Për këtë qëllim, subjektet anëtare duhet të marrin kontakt me Departamentin e IT pranë ALSE.

 

Fusha e veprimtarisë së Autoritetit është rregullimi dhe mbikëqyrja e tregut të titujve, tregut të sigurimeve dhe tregut të pensioneve vullnetare.

Publiku duhet të sigurohet që ofrimi i shërbimeve financiare vjen nga shoqëri të licencuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Në çdo rast, çdo i interesuar duhet të konsultojë faqen zyrtare të AMF-së.

Çdo investim apo blerje produkti financiar pranë një shoqërie, apo subjekti të palicencuar mund të jetë objekt mashtrimi dhe spekulimi.

Lëvizje te postimet