Gjatë datës 19.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishter në Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 50 njësi Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 492,700 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 19.03.2021 klikoni këtu

Yield-et e bonove të thesarit në tregun primar shënuan një rritje të lehtë në ankandet e zhvilluara këtë javë.

Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, bonot me maturim 12 mujor u emetuan me një yield mesatar të ponderuar 2.17%, nga 2.10% që kishte qenë yield-i në ankandin e mëparshëm. Interesi i tregut për këto instrumente ngelet i lartë dhe përkundrejt 8.8 miliardë lekësh të shpallura për shitje, në ankand u paraqitën kërkesa totale në vlerën e 11.65 miliardë lekëve.

Rritje e lehtë u regjistrua edhe në yield-et e bonove me maturim 3-mujori që arritën nivelin 1.37%, nga 1.29% që kishin qenë në ankandin e mëparshëm. Edhe për këto instrumente kërkesave rezultoi mjaft e lartë, në vlerën e 3.1 miliardë lekëve, dy herë më shumë se shuma e shpallur për financim nga Ministria e Financave.

Në tremujorin e parë të vitit 2021, yield-et e instrumenteve të borxhit të qeverisë kanë shfaqur një korrigjim të lehtë në rritje, por me luahtshmëri relativisht të ulët. Rritja e lehtë e yield-eve ishte e pritshme, për shkak të një rritje të kërkesës së qeveria për hua në tregun e brendshëm krahasuar me dy tremujorët e mëparshëm. Bëhet fjalë për një normalizim të huamarrjes së brendshme, pasi në gjysmën e dytë të vitit 2020 një pjesë e konsiderueshme e kësaj huamarrjeje u zëvendësua me eurobondin e muajit qershor.

Raportet mes kërkesës dhe ofertës gjatë kësaj periudhe kanë dëshmuar se tregu i brendshëm financiar i është përgjigjur mirë rikthimit të kërkesës së qeverisë për financime në nivelet e të njëjtës periudhë të vitit të kaluar. Sektori bankar që është edhe financuesi kryesor i borxhit të brendshëm të qeverisë shqiptare ngelet mjaft likuid, i mbështetur nga një rritje e qëndrueshme e depozitave, por edhe nga politika e furnizimit të pakufizuar me likuiditet afatshkurtër nga Banka e Shqipërisë. Përveç bankave, bonot dhe obligacionet ngelen gjithashtu alterntiva kryesore e investimeve financiare për individët dhe investitorët institucionalë të licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

Politika monetare lehtësuese e Bankës së Shqipërisë, gjendja likuide e sektorit financiar dhe ulja e lehtë e deficitit buxhetor e parashikuar për këtë vit janë të gjithë faktorë që i mbajnë të ulëta presionet për rritjen e normave të interesit të letrave me vlerë të qeverisë në afatin e shkurtër. Qëndrueshmëria e yield-eve të titujve qeverisë është një hallkë e rëndësishme edhe në ecurinë e përgjithshme të interesave në tregun financiar, duke qenë se ato janë edhe instrumente benchmark në përaktimine  interesave të haudhënies afatgjatë në lekë për sektorin privat të ekonomisë.

Burimi: Revista Monitor

Gjatë datës 12.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishter në Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 100 njësi Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 994,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 12.03.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 10.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Bono Thesari 12 Mujore dhe në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 300 njësi Bono Thesari 12 Mujore dhe 75 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 2,945,400 LEK dhe në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 8,676,750 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 10.03.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 05.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 3 transaksione në 3 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 15 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 1,563,450 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 05.03.2021 klikoni këtu

Në një intervsitë për SCAN TV, Drejtori Ekzekutiv i Bursës Shqiptare të Titujve ALSE, z. Artan Gjergji bëri një përmbledhje të efekteve që ka pasur pandemia Covid-19 në tregun vendas të letrave me vlerë si dhe dha një panoramë të sfidave që e presin këtë industri për vitin 2021.
“Ashtu si çdo treg financiar në mbarë botën edhe tregu vendas i titujve është ndikuar nga pandemia Covid-19 – tha z. Gjergji – megjithatë në ndryshim nga eksperienca botërore ndikimi në uljen e veprimtarisë së investimeve apo tregtimeve në tituj nuk erdhi si pasojë e vendimmarrjes së investuesve për të administruar portofolet e tyre, por në gjykimin tonë erdhi kryesisht për dy arsye të tjera.
E para ka të bëjë më pamudësinë fizike dhe operacionale të qytetarëve për të komunikuar me ndërmjetësit financiar në drejtim të veprimeve me letra me vlerë. Oraret e shkurtuara të punës, mungesa dhe aksesit online mes klientëve dhe brokera, padyshim që ka ndikuar negatitivsht në këtë drejtim.
E dyta, ka të bëjë më prioritetet më imediate të ndërmjetësve financiarë në tregun e titujve, pjesa dominuese e të cilëve janë bankat tregtare. Të gjendura të pa-regatitura nga një situatë krejtësisht e pazakontë dhe e paprecedentë, bankat e nivelit të dytë patën prioritet madhor mundësimin e likujditetit për qytetarët si dhe ofrimin e shërbiemve të pagesave online, duke lënë mënjanë shërbimet e tjera financiare të cilësura si të një rëndësie shumë herë më të vogël siç është investimi apo tregtimi në tituj.
Pikërisht për këto dy arsye kryesore, vlera e trasaksioneve të ekzekutuara në Bursën ALSE gjatë vitit 2020 ra me rreth 40% krahasuar me vitin para-ardhës”.
Më tej i pyetur nga gazatarja në lidhje me sfidat e tregut të kapitaleve për vitin 2021, z. Gjergji e vuri theksin tek rëndësia e plotësimit të infrastrukturës institucionale, sidomos asaj që merret me procesin e pas-tregtimit (klerim-shlyerja).
“Tashmë tregu financiar në vend ka të plotë infrastrukturën e klerimit dhe shlyerjes per transaksionet në letra me vlerë të biznesit (aksione apo obligacione korporatash). Institucioni financia që mbulon këtë hallkë të rëndësishme të procesit, Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG, pasi licensimit nga rregullatorët AMF e BSH ka përfunduar edhe lidhjet e sistemeve elektronike me Bursën ALSE dhe sistemin e pagesave me vlerë të madhe (AIPS) i cili administrohet nga Banka e Shqipërisë. Për rrjedhojë tashmë çdo gjë është gati për të pritur listimin e kompanive të para në Bursën ALSE.
Pavarësisht plotësimsit të infratrukturës teknike, tashmë është e rëndësishme që biznesi vendas ta shikojë Bursën ALSE dhe tregun e kapitaleve si një alternativë mjaft të volitshme për rritjen e kapitalit dhe financiamin e aktivitetit” – përfundoi z. Gjergji.

Për më shumë info ndiqni intervistën në SCAN TV këtu.

Gjatë datës 04.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 6 transaksione në 6 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK, Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK, Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK, Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 50 njësi Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK, 350 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK, 500 njësi Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK, 200 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 2 Vjecar ishte 4,983,500 LEK, në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 36,365,000 LEK, në Obligacion Thesari 7 Vjecar ishte 52,878,000 LEK, në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 23,080,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 04.03.2021 klikoni këtu

Duke filluar nga data 1 Mars 2021, Regjistrari Shqiptar i Titujve ALREG, një institucion i ri financiar, i cili pritet të operojë si regjistrar dhe depozitar qendror për titujt e biznesit është pranuar si anëtar operator në sistemin e pagesave me vlerë të madhe (AIPS) të administruar nga Banka e Shqipërisë.

Lidhja e sistemit të depozitarit qendror të titujve të biznesit ALREG si me Bursën Shqiptare të Titujve ALSE ashu edhe me sistemin e pagesave AIPS, plotëson të gjithë arkitekturën e nevojshme për procesin e “tregtimit-klerimit-shlyerjes” së titujve të tregtuara në bursë. Ky padyshim është një hap revolucionar në drejtim të zhvillimit të tregut të kapitaleve në vend, pasi i hap rrugën pa asnjë pengesë procesit të listitmit të biznesit vendas në Bursën Shqiptare ALSE.

Në kushtet e efekteve negative që ka shkaktuar pandemia Covid-19 në ekonominë e vendit, si dhe rritjes së nivelit të sjelljes prudenciale që po ndjek sektori bankar në drejtim të kredisë së re për ekonominë, bursa shikohet si një alternativë mjaft e domosdoshme për financimin afatgjatë të biznesit në Shqipëri.

Për më shumë info ndiqni specialen e përgatitur nga SCAN TV duke klikuar ketu.

Lëvizje te postimet