Banka e Shqipërisë është tërhequr nga disa ndryshime rregullatore, që mund të vështirësonin ndjeshëm investimin e individëve në obligacionet e bankave tregtare.

Projektrregullorja “Mbi kërkesën minimale për instrumentet e kapitalit rregullator dhe detyrimet e pranuara”, në versionin e përgatitur në fillim të këtij viti, përcaktonte se obligacionet e shitura te klientët joprofesionistë do t’iu njiheshin bankave si kapital rregullator i nivelit të dytë, vetëm në rast se vlera nominale e instrumentit do të ishte paktën pesë milionë lekë.

Sipas Bankës Qendrore, rregullorja, përfshi dispozitën në fjalë, reflektonte direktivën europiane Për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme në Banka (The Bank Recovery and Resolution Directive).

Me sa duket, një kufizim i tillë kishte qëllim të mbronte investitorët e vegjël, të paspecializuar, nga investimi në borxhin e varur të bankave.

Bankat kanë qenë promotorët kryesorë të instrumenteve të borxhit privat në Shqipëri, përmes obligacioneve me ofertë private. Në shumicën e rasteve, qëllimi i këtyre instrumenteve është përdorimi si kapital rregullator i nivelit të dytë, sipas kërkesave të rregullores përkatëse të Bankës së Shqipërisë.

Ndryshimet rregullatore që propozoi Banka e Shqipërisë e kufizonin mundësinë për të shitur obligacione tek individët. Nga njëra anë, kjo mund të vështirësonte praktikën e përdorimit të borxhit të varur si kapital rregullator për të mbështetur rritjen e bankave; nga ana tjetër, iu hiqte investitorëve të vegjël një alternativë relativisht fitimprurëse investimi dhe bëhej pengesë për zhvillimin e tregut të kapitaleve në vend. Bankat janë ndër subjektet me potenciale më të mëdha për të emetuar tituj në bursë, për shkak të rritjes graduale të kërkesave rregullatore për kapital, por edhe përvojës së krijuar në vitet e fundit me obligacionet me ofertë private.

Pas vërejtjeve të shprehura nga bankat, Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë ndryshime në projektrregullore, duke e hequr vlerën dysheme prej pesë milionë lekësh që do t’iu kufizonte individëve apo investitorëve të tjerë joprofesionistë investimin në obligacione të bankave tregtare.

Me variantin e ri të rregullores që propozon banka qendrore, shitja e instrumenteve të pranuara tek klientët jo profesionistë do të mbështetet në disa kërkesa të ligjit “Për tregjet e kapitalit”.

Më konkretisht, këto instrumente do të pranohen si kapital rregullator vetëm kur banka ka kryer dhe dokumentuar testin e përshtatshmërisë, në bazë të të cilit ka rezultuar se instrumenti është i përshtatshëm për klientin joprofesionist. Kategorizimi i klientëve dhe mënyrat sesi kryhet testi i përshtatshmërisë rregullohen nga dispozitat e seksionit të dytë të ligjit “Për tregjet e kapitalit”.

Veç testit të përshtatshmërisë, rregullorja e re e Bankës së Shqipërisë kërkon që instrumentet e detyrimeve të pranuara të cilat blihen nga klientët joprofesionistë duhet të përmbajnë dispozita kontraktore detyruese, me anë të së cilave kreditorët bien dakord që të pranojnë çdo zvogëlim të principalit apo shumës së disbursuar e të papaguar, si dhe çdo konvertim apo anulim që kryhet gjatë ushtrimit të detyrës nga Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme.

E thënë ndryshe, blerësit e obligacioneve duhet të jenë të gatshëm të pranojnë humbje, në rast se banka bëhet subjekt i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme nga Banka e Shqipërisë.

Deri më sot, tre banka tregtare në Shqipëri kanë emetuar obligacione me ofertë private. Credins Bank është emetuesi më i madh dhe më i hershëm, me një portofol prej 6.3 miliardë lekësh në 30 qershor 2020. Fibank dhe Union Bank kanë kryer nga një emetim obligacionesh, për një vlerë prej dy milionë eurosh secila./E.Shehu

Burimi: Revista Monitor

Gjatë datës 28.10.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 10 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 1,185,500 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 28.10.2020 klikoni këtu

Banka e Shqipërisë vendosi në muajin gusht të këtij viti ndërprerjen e ofrimit të shërbimit të pjesëmarrjes në ankandet e bonove për individët.

Duke filluar nga viti 2021, banka qendrore nuk do të pranojë më hapjen e llogarive të reja për këtë qëllim dhe individët do të mund ta marrin këtë shërbim vetëm prej bankave tregtare të licencuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) si shoqëri komisionere për veprimet me letrat me vlerë të qeverisë shqiptare.

Mbështetur në të dhënat më të fundit të AMF-së tregu i ofrimit të shërbimit të pjesëmarrjes në ankandet e bonove të thesarit për individët dominohet nga Raiffeisen Bank.

Sipas statistikave, 68% vlerës së bonove të blerë nga individët në tregun primar gjatë nëntë muajve të parë të këtij viti u bë nëpërmjet Raiffeisen Bank. Ndërmjetësi i dytë për nga volumi renditet BKT, me rreth 18% të totalit.

Për sa i takon kostove, komisionet e aplikuara nga Raiffeisen dhe BKT janë në nivele të ngjashme, me 0.2% të shumës së investuar, por jo më shumë se 10 mijë lekë. Bankat e tjera të licencuara si shoqëri komisioneve kanalizuan së bashku rreth 14% të investimeve të individëve në ankandet e bonove të thesarit.

Gjatë nëntë muajve të parë të këtij viti, individët investuan rreth 6.8 miliardë në tregun primar të bonove të thesarit, në rënie me 13% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Për shkak të normave të ulëta të interesit, individët po orientohen gjithnjë e më shumë te obligacionet, ku kthimet janë më të kënaqshme, sepse afatet e maturimit janë më të gjata. Vlera e investimit në obligacione për nëntë muajt e parë të këtij viti arriti në 6.1 miliardë lekë, 54% më shumë krahasuar me një vit më parë. Tashmë obligacionet përbëjnë rreth 47% të investimeve totale të individëve në tregun primar të letrave të borxhit qeveritar.

Pjesëmarrja në ankandet e obligacioneve është bërë gjithnjë nëpërmjet bankave, sepse Banka e Shqipërisë nuk e ka ofruar këtë shërbim. Ndryshe nga bonot e thesarit, pjesëmarrja në ankandet e obigacioneve sipas bankave komisionere paraqitet më e ekulibruar. Edhe këtu udhëheq sërish Raiffeisen, me 29% të shumës totale të investuar nga individët, e ndjekur nga BKT me 27% dhe Intesa Sanpaolo dhe 17%. /E.Shehu

Burimi: Revista Monitor

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE njofton publikun se bazuar në vendimin e datës 23.10.2020 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për heqjen e licencës së shoqërisë komisionere “Triumf Grup”, kësaj të fundit i është pezulluar aksesimi në sistemin elektronik të tregtimit ETS deri në një vendim final të Këshillit Mbikëqyrës të Bursës ALSE.

Shoqëria Komisionere “Triumf Grup” është anëtare për tregtimin e titujve të Qeverisë (GSM) në Bursën ALSE që nga data 30.01.2019

Gjatë datës 22.10.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 4 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 50 njësi Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 497,320 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 22.10.2020 klikoni këtu

Gjatë datës 20.10.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 7 Vjeçare në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 1000 njësi Obligacion Thesari 7 Vjeçare në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 7 Vjeçare në ishte 105,240,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 20.10.2020 klikoni

këtu

Gjatë datës 19.10.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 3 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin dy në Obligacion Thesari 10 Vjecare në LEK dhe një në Obligacion Thesari 5 Vjecare në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 255 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecare në LEK dhe 5 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecare në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecare ishte 25,632,600 LEK dhe ne Obligacion Thesari 5 Vjecare ishte 526,950 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 19.10.2020 klikoni këtu

Flet Arton Lena, drejtor i përgjithshëm i WVP Fund Management Tirana

WVP Top Invest ofron një profil investimi të ndryshëm nga fondet e tjera që veprojnë në Shqipëri, sepse i investon kuotat e anëtarëve në aksione të korporatave.

Drejtori i shoqërisë administruese, Arton Lena, thotë se efekti i krizës në tregun e aksioneve u reflektua në mënyrë të pashmangshme në luhatje të forta të kthimeve nga fondi. Ndonëse kthimet ngelen në vlera negative, z. Lena shprehet se në tre muajt e fundit, kthimet kanë një tendencë rikuperimi.

Z. Lena sugjeron se nxitja e tregut duhet bërë duke punuar më shumë me edukimin financiar, por edhe nëpërmjet incentivave direkte fiskale, sidomos për investimet afatgjata.

 

Si është ndikuar tregu i fondeve të investimit nga kriza e lidhur me pandeminë e Covid-19?

Si të gjithë industritë, edhe tregu i fondeve të investimit pati një ndikim negativ nga pandemia e Covid-19. Shoqëria jonë, e cila administron një fond investues – WVP Top Invest, që investon në aksione të kompanive më të mëdha në botë (Microsoft, Nestle, Apple, Berkshire Hathaway – kompania e Warren Buffet – Allianz, Bayer, Roche AG, Novartis etj.) ndikimin më të madh e pati nga rënia e çmimit të aksioneve të këtyre kompanive në bursat ndërkombëtare dhe kjo u reflektua në rënien e çmimit të kuotës sonë. Megjithatë, kjo rënie nuk zgjati shumë dhe brenda tre muajve, u rikuperua.

Cila ka qenë ecuria e vlerës së aseteve neto të fondeve nga muaji mars e në vazhdim? Keni pasur rënie të blerjes së kuotave ose rritje të shitjes së tyre nga anëtarët?

Në Shqipëri, edhe pse jemi ende të vegjël, me një numër të vogël të investitorëve, gati të gjithë u treguan vigjilentë ose financiarisht të edukuar, duke shfrytëzuar rastin e rënies së çmimit të kuotës së WVP Top Invest për të investuar dhe për të akumuluar më shumë asete me çmime më të lira. Kjo erdhi si rezultat i disa faktorëve:

 1. Investitorëve iu është bërë e qartë se investimi në fondin tonë është një investim afatgjatë dhe ekziston mundësia e luhatjes së çmimit – volatiliteti.
 2. Shumica e investitorëve tanë kanë plane investimi afatgjata. Pra, bëjnë një plan investimi të themi 20.000 euro, për një afat 20 vjet dhe këtë e mbushin në bazë mujore, gjysmëvjetore, vjetore, ose në varësi të mundësive të tyre, sepse dinamika e pagesave është fleksibël. Ne ekzistojmë si fond i licencuar prej dy vitesh e gjysmë, ndaj shumica janë në fillimet e përmbushjes së planeve të tyre dhe kjo rezultoi që ato t’u përmbahen planeve dhe patëm efektin pozitiv që disa nga investitorët, të blejnë kuota edhe me shuma më të larta nga dinamika e parashikuar.
 3. Punës sonë intensive, duke komunikuar edhe nga dy herë në javë me investitorët për të sqaruar situatën, për të hapur vizionin për mundësinë që të blejnë tani kur aksionet e kompanive janë në ulje.

Si e ka prekur situata e krijuar kthimin mesatar nga investimi në fondet tuaja? 

Patjetër, që kthimi i investimit është ndikuar për këto vite. Nëse vitin e kaluar, për 12 muaj, fondi WVP Top Invest pati një performancë prej 20.61%, deri tani, këtë vit jemi me një performancë negative prej -6.84%.

Por, si fond që investon në aksione (Equity fund) nuk duhet të bazohemi as në performancën e vitit të kaluar e as të 12-mujorit të parë, pasi afati është shumë i shkurtër. Investitorët e WVP Top Invest janë indirekt aksionerë të kompanive më të mëdha në botë, lider në industritë e tyre dhe, në një afat mbi 10 vite, mund të presim kthime të kënaqshme të investimeve të tyre.

A keni ndërmarrë ndryshime domethënëse në politikat e investimit pas shpërthimit të krizës?

Ndryshimi që ne praktikojmë është i ashtuquajtur Sector Rotation, rotacion i sektorëve dhe industrive ku ne investojmë, në bazë të evenimenteve që ndodhin dhe ciklit të ekonomisë. Para fillimit të pandemisë, industritë me përqindje më të lartë në WVP Top Invest ishin – industria financiare, industria e rëndë, konsumi i luksit, etj.

Kurse pas pandemisë, WVP Top Invest u përqendrua më shumë në industrinë shëndetësore dhe farmaceutike (Roche AG, Novartis, Sanofi), Teknologjinë IT (Microsoft, Apple, Facebook), industrinë e konsumit të përditshëm (Nestle, Unilever, Procter and Gamble). Në këtë mënyrë, investitorët e WVP Top Invest përfitojnë nga rritjet e këtyre kompanive, që dolën me fitime nga e gjithë kjo krizë e shkaktuar nga pandemia.

Si do të ndikojë kriza në perspektivat e zhvillimit të tregut të fondeve të investimit në Shqipëri? Mund të sugjeroni ndërhyrje në nivel ligjor dhe rregullator që do t’i bënin fondet një alternativë më atraktive investimi për publikun shqiptar?

Mendimi im personal, por edhe i bordit tonë austriak, është se krizat gjithmonë kanë qenë shans për të bërë diçka më të madhe. Ne, si fond i vetëm në Shqipëri, i cili investon në aksione të kompanive, patëm efekt pozitiv nga kjo krizë, pasi publiku shqiptar filloi të marrë informacion që ekziston një fond i tillë edhe në vend dhe se kanë një mundësi ose alternativë, me një investim të bërë në Lek nga një llogari bankare mund të marrin pjesë në zhvillimin e ekonomisë botërore.

Baza ligjore pati një ndryshim të madh kohët e fundit dhe tani mendoj se shteti shqiptar ka legjislacionin më të avancuar se sa është tregu në këtë moment. Kjo është pozitive, sepse lënë hapësirë për të rritur dhe për të shpalosur produkte të reja inovative financiare, që do të jenë një alternativë për publikun shqiptar.

Mendoj se ajo që mungon është njohuria dhe ndërgjegjësimi i publikut për këto alternativa investimesh. Si anëtar i grupit të përbashkët “Për hartimin e strategjisë për zhvillimin e tregjeve të kapitalit”, ngritur nga AMF dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë, kam bërë disa sugjerime, duke marrë si shembull praktikën e vendeve në rajon (ku edhe jam aktiv). Disa nga pikat janë:

 • Edukimi financiar i publikut – të gjithë aktorët e subjekteve të japin kontribut për edukimin financiar të publikut.
 • Lehtësim fiskal, 0% tatim në fitim të investimeve afatgjata mbi 10 vjet të bëra në tregun e kapitaleve për një afat 2020 – 2022. Kjo stimulon investitorët dhe nxit investimet.

Burimi: Revista Monitor

Fondet e investimit janë një treg që prej vitesh ka hyrë në një fazë stanjacioni. Megjithëse në monedhën Lek, fondet ofrojnë kthime më të mira se depozitat bankare, këto kthime kanë shfaqur një tendencë në rënie në vitet e fundit. Kjo i ka bërë fondet më pak tërheqëse për investitorët shqiptarë

 

 

Ersuin Shehu

Kriza e COVID-19 ka ndikuar negativisht në tregun e fondeve të investimit, duke theksuar më shumë një ecuri stanjative që karakterizon këtë treg prej vitesh. Të dhënat nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) tregojnë se asetet neto në mesin e këtij viti kishin vlerën e 65.5 miliardë lekëve, ose 2% më pak krahasuar me fundin e vitit të kaluar. Rënia ka qenë sidomos e përqendruar në tremujorin e dytë të vitit, kur vlera e aseteve neto pësoi rënie me afërsisht 1 miliard lekë.

 

BURIMI: AMF

Ana pozitive e medaljes është se fondet e kaluan pa pasoja shumë serioze momentin delikat, kur vendi u godit nga pandemia e COVID-19. Sipas drejtuesve të fondeve, në javët e para pati një lloj fluksi kërkesash për dalje nga fondet dhe shitjen e kuotave, të nxitura nga pasiguria e krizës së papritur. Megjithatë, ata shprehen se kjo fazë nuk zgjati shumë dhe situata iu kthye stabilitetit.

Në këtë moment, drejtuesit e fondeve vërejnë më shumë një ulje të interesit për të investime të reja në këto fonde. Në tremujorin të dytë, numri i anëtarëve të fondeve nuk pësoi rënie, madje regjistroi një rritje të lehtë, çka tregon se në tërësi, kriza nuk ka shkaktuar rrjedhje në bazën e investitorëve.

BURIMI: AMF

Kursimet u rritën, por shqiptarët preferuan cash-in dhe bankën

Pavarësisht krizës, statistikat tregojnë se shqiptarët kanë vijuar të rrisin kursimet, edhe në periudhën pas prekjes së ekonomisë nga pandemia. Që nga fillimi i vitit deri në muajin korrik, depozitat bankare janë rritur me 36 miliardë lekë, ose rreth 290 milionë euro. Gjithashtu, statistikat tregojnë se për periudhën mars-korrik 2020, paraja jashtë bankave është rritur me 35.5 miliardë lekë, ose 12.2%.

Në muajt e fundit, kjo situatë mund të jetë nxitur nga pasiguria e krijuar prej krizës së COVID-19, që i ka shtyrë individët të mbajnë më shumë para jashtë sistemit.

Fakti që për të njëjtën periudhë, asetet e fondeve të investimit kanë rënë, lë të kuptohet se ato kanë qenë një alternativë më pak e preferuar nga shqiptarët për të investuar kursimet e tyre. Në kohë krize, duket se njerëzit i janë kthyer instrumentit më klasik të kursimit, depozitës bankare.

Fondet e investimit, në fakt, janë një treg që prej vitesh ka hyrë në një fazë stanjacioni. Asetet neto të fondeve sot janë afërsisht në të njëjtat nivele me pesë vite më parë, madje me një rënie të lehtë. Megjithëse në monedhën Lek, fondet ofrojnë kthime më të mira se depozitat bankare, këto kthime kanë shfaqur një tendencë në rënie në vitet e fundit. Kjo i ka bërë fondet më pak tërheqëse për investitorët shqiptarë.

Krahasuar me pesë vjet më parë, vlera e aseteve neto rezulton në rënie me 2 miliardë lekë, ose rreth 3%. Për të njëjtën periudhë, numri i përgjithshëm i anëtarëve ka rënë edhe më shumë, me 12%. Sot numri i anëtarëve të fondeve ka rënë në më pak se 30 mijë, nga mbi 34 mijë pesë vjet më parë.

Kthimet janë më të ulëta, ato në euro negative

Sipas të dhënave të publikuara nga fondet, kthimet paraqiten në rënie të dukshme krahasuar me nivelet mesatare të vitit të kaluar. Në fund të muajit korrik, mes fondeve në lekë, kthimin më të lartë vjetor e ofronte Raiffeisen Vizion, me 3.13%, por në rënie nga niveli mesatar 3.86% i vitit 2019.

Por, Raiffeisen Vizion është fond me kushte kufizuese në politikat e daljes dhe anëtarët nuk mund të tërhiqen pa u mbushur dy vjet nga anëtarësimi, ndryshe nga fondet e tjera, ku investitori mund të tërhiqet dhe të shesë kuotat në çdo moment. Mes fondeve që ofrojnë një investim likuid, kthimin më të lartë e ofron Credins Premium, me 2.25% me bazë vjetore, i ndjekur nga Raiffeisen Prestigj, me 1.4%. Por, edhe këtu interesat janë në rënie të vazhdueshme prej vitesh.

Për sa u takon fondeve në euro, kthimet tashmë janë në nivele negative, çka nënkupton një dalje me humbje nga investimi për anëtarët që vendosin të shesin kuotat sot. Për fondin Raiffeisen Invest Euro, kthimi vjetor ishte -3.8%, ndërsa për WVP Top Invest, kthimi ishte –15.65%.

Përgjithësisht, profili i riskut dhe përfitimet e fondeve të investimit në Shqipëri janë të ulëta. Në një shkallë vlerësimi nga një deri në shtatë, të miratuar nga AMF, Raiffeisen Prestigj, Credins Premium dhe Albsig Standard qëndrojnë në shkallën 2, Raiffeisen Vizion dhe Raiffeisen Invest Euro janë në nivelin 3. I vetmi fond me profil të lartë të risk-përfitimit është WVP Top Invest, në nivelin 6.

BURIMI: RAIFFEISEN INVEST

BURIMI: RAIFFEISEN INVEST

BURIMI: CREDINS INVEST

BURIMI: RAIFFEISEN INVEST

Tregu dominohet nga fondet e Raiffeisen Invest

Tregu i fondeve të investimit dominohet nga tre fondet e administruara nga Raiffeisen Invest, shoqëri në pronësi të Raiffeisen Bank. Megjithëse me një rënie të lehtë krahasuar me vitin e kaluar, së bashku, fondet e Raiffeisen përbëjnë rreth 94.5% të aseteve totale të tregut.

Në mesin e këtij viti, fondi më i madh, Raiffeisen Prestigj, ka pësuar rënie me rreth 4 pikë përqindje, që në pjesën më të madhe është transferuar te fondi Raiffeisen Vizion. Ndërkohë, një rënie të lehtë në peshën e tregut ka pësuar edhe fondi Raiffeisen Invest Euro. Për shkak të luhatshmërisë më të madhe në normat e kthimit, fondi në euro mund të jetë ndikuar edhe më shumë nga situata e lidhur me krizën e COVID-19.

Raiffeisen Invest ishte aktori i parë në treg dhe ka arritur të thithë pjesën dërrmuese të investimeve, madje edhe duke inkurajuar depozituesit e vet drejt zhvendosjes së parave në fonde, sidomos në periudhën e parë pas themelimit, në vitin 2011.

Fondet e tjera ende zënë një pjesë modeste tregu. Fondi i dytë më i madh, Credins Premium, zotëron rreth 5% të aseteve neto, ndërsa fondet e tjera, WVP Top Invest dhe Albsig Standard, kanë ende një vlerë tregu të papërfillshme.

Për sa i takon monedhës, pjesën dërrmuese të tregut e përbëjnë asetet e fondeve në lekë, ndërsa ato në euro përbëjnë vetëm 14% të totalit. Fondi më i rëndësishëm, Raiffeisen Invest Euro, mban rreth 13.8% të aseteve neto të tregut dhe ka një politikë investimi me rrezik më të ulët, të përqendruar në obligacionet e korporatave, por edhe të qeverive të huaja. Ndërsa fondi WVP Top Invest ka një strukturë investimesh të mbështetur kryesisht tek aksionet e korporatave të huaja, çka sjell rrezik dhe luhatshmëri më të lartë në kthime.

 

BURIMI: AMF

Obligacionet private mund të jenë një alternativë e parë diversifikimi

Një faktor që i kufizon ndjeshëm potencialet e rritjes së fondeve në Shqipëri ngelen alternativat e kufizuara të investimit. Fondet në lekë i investojnë kuotat e anëtarëve kryesisht në bono dhe obligacione të qeverisë shqiptare. Statistikat tregojnë se në mesin e këtij viti, obligacionet përbënin mbi 69% të aseteve neto të fondeve të investimit. Mungesa e pjesëmarrjes së kompanive private në bursë i kufizon ndjeshëm hapësirat e diversifikimit të portofolave dhe të përmirësimit të kthimeve për anëtarët. Megjithatë, së shpejti në këtë drejtim mund të ketë zhvillime.

Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare miratoi në fillim të shtatorit rregulloren e re të Bursës ALSE, që për herë të parë i hap rrugën tregtimit në bursë të këtyre instrumenteve. Tregtimi i obligacioneve me ofertë private në bursë pritet të sjellë perspektiva të reja për tregun, sepse do t’iu mundësojë edhe Fondeve të Investimit blerjen e këtyre instrumenteve.

Fondet e Investimit prej vitesh kanë shfaqur interes për të investuar në obligacione të emetuesve privatë, me qëllim diversifikimin e portofolit dhe përmirësimin e kthimeve për anëtarët. Rregullat e AMF iu lejojnë fondeve në lekë të investojnë deri në 10% të portofolit në tituj të kompanive private, por jo në instrumente, për të cilat nuk mund të përcaktohej periodikisht një çmim tregu.

Tregtimi i obligacioneve në Bursë e zgjidh parimisht problemin dhe Fondet mund të fillojnë të investojnë në këto instrumente. Për momentin, Bursa ALSE mund të ofrojë tregtim dytësor vetëm për titujt në lekë, sepse për ato të denominuara në euro nuk ekziston mundësia e shlyerjes, në mungesë të sistemeve kombëtare të klerimit në monedhë të huaj.

Mbështetur në të dhënat e AMF-së, në fund të vitit 2019, vlera e obligacioneve me ofertë private të emetuara në Shqipëri arriti në 7.5 miliardë lekë. Rreth 53% e tyre janë të emetuara në lekë, çka i bën instrumente potenciale për t’u tregtuar në Bursën ALSE. Në gjysmën e parë të këtij viti, Bordi i AMF ka miratuar edhe prospekte të reja emetimi, për një vlerë totale prej rreth 1.5 miliardë lekësh.

Deri tani, promotorët e emetimit të obligacioneve me ofertë private në Shqipëri kanë qenë kryesisht bankat dhe institucionet financiare. Disa prej tyre i kanë përdorur këto instrumente kryesisht për nevoja të kapitalizimit, pasi ato njihen, në një masë të caktuar, si kapital rregullator i nivelit të dytë. Por, në disa raste, obligacionet janë përdorur si një metodë alternative e huamarrjes. Mundësimi i tregtimit të obligacioneve me ofertë private, në një treg të rregulluar, i bën potencialisht më likuide këto instrumente, përveçse krijon hapësira për zgjerimin e tregut edhe tek investitorët institucionalë.

Burimi: Revista Monitor

Flet Estela Koçi, drejtore e përgjithshme e shoqërisë administruese Credins Invest

Estela Koçi, drejtore e përgjithshme e shoqërisë administruese Credins Invest, thotë se kriza e papritur e COVID-19 solli një moment pasigurie tek investitorët dhe rritje të kërkesave për të tërhequr kursimet e investuara në fonde. Megjithatë, sipas saj, tregu e kaloi shpejt këtë moment dhe rënia e aseteve në këtë periudhë ka qenë e kufizuar. Ajo shprehet se, në të ardhmen, do të jetë e rëndësishme që fondet të ofrojnë alternativa më të diversifikuara dhe të sofistikuara investimi.

Si është ndikuar tregu i fondeve të investimit nga kriza e lidhur me pandeminë e COVID-19?

Sot, jo vetëm Shqipëria, por mbarë bota, po përballet me një situatë të pazakontë, ku ende ka mjaft të panjohura. Kjo pandemi ka qenë dhe mbetet ende një sfidë e jashtëzakonshme, dhe si për të gjithë, edhe për ne, ka qenë e vështirë, sidomos në fillimet e saj. Me krenari, sot mund të them se ne në Credins Invest ia kemi dalë ta përballojmë me sukses këtë krizë në mbrojtje të shëndetit në radhë të parë, por paralelisht duke u kujdesur maksimalisht për misionin tonë, menaxhimin sa më të mirë e profesional të fondeve që klientët na kanë besuar.

Në përgjithësi, mendoj se tregu i fondeve të investimeve e ka ruajtur qëndrueshmërinë gjatë kësaj krize për sa i përket nivelit të aseteve nën menaxhim, sikurse edhe nivelit të kërkuar të likuiditetit të fondeve, cilësi thelbësore e tyre.

Bazuar në të dhënat më të fundit të publikuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, për 6-mujorin e mbyllur më 30.06.2020, vihet re që tregu ka pasur rënie të vlerës neto të aseteve me afërsisht 2%, krahasuar me fundin e vitit, kundrejt një rritje prej 5% në 6-mujorin e vitit të kaluar. Tregu ka pasur ndikim nga kriza, por mendoj se ky ndikim në kushte të jashtëzakonshme nuk është domethënës.

Fondet nga natyra janë likuide dhe të luhatshme, edhe në kushte normale. Por kuptohet se pasiguria e madhe që ka shoqëruar çdo individ, sidomos në fillim të pandemisë, ka pasur efektet e veta, të cilat janë reflektuar edhe në investimet e kursimeve. Ajo që kemi vënë re është se në radhët e investitorëve ka pasur pasiguri në fillim të pandemisë dhe një pjesë e tyre kanë kërkuar të tërheqin kursimet e investuara në fonde. Mendoj se ka qenë një sjellje impulsive e fillimit të krizës, që nuk ka prekur vetëm fondet e investimit, e cila më pas është normalizuar.

Arma jonë më e fortë në këtë moment ka qenë informimi dhe komunikimi i vazhdueshëm me investitorët. Këshilla jonë e përhershme ndaj investitorëve të Fondit Credins Premium “qëndroni të investuar e mos u ndikoni nga luhatjet afatshkurtra”, gjeti shumë vlerë në këto kohë të vështira. Gjithsesi, dihet se është shumë më e lehtë t’i përmbahesh këtij rregulli në kohë normale e të qeta, sesa në kohë krize e pasigurie.

Për rrjedhojë, pati investitorë që i tërhoqën kursimet nga fondi i investimit. Nga ana tjetër, individët u treguan të tërhequr e skeptikë për investime të reja të kursimeve të tyre, duke tentuar ta mbajnë paranë të painvestuar. Të gjithë këta faktorë kanë ndikuar që fondi dhe tregu në përgjithësi të mos ketë rritjen e viteve të kaluara.

Cila ka qenë ecuria e vlerës së aseteve neto të fondeve nga muaji mars e në vazhdim? Keni pasur rënie të blerjes së kuotave dhe/ose rritje të shitjes së tyre nga anëtarët?

Falë edukimit financiar të kryer, jo vetëm gjatë viteve të mëparshme por edhe në 2020, shumë investitorë janë të njohur me faktin që kohëzgjatja e investimit është më e rëndësishme sesa momenti i investimit për të siguruar fitime të qëndrueshme në afat të gjatë. Megjithatë, një pjesë e tyre e kanë të vështirë të qëndrojnë të investuar, kur frikës e pasigurisë në përgjithësi i shtohet edhe luhatja e performancës së fondit, si rrjedhojë e luhatjes së normave të bonove dhe obligacioneve të emetuara nga qeveria.

Situata e krijuar nga përhapja e virusit COVID-19 ndikoi ekonominë në vend, duke rritur kërkesat dhe kostot e borxhit për qeverinë shqiptare në muajt e parë të vitit. Si pasojë, është vënë re një rritje e luhatshmërisë së normave të obligacioneve qeveritare gjatë këtyre muajve. Ky është një faktor tjetër që ka ndikuar në pasigurinë e investitorëve.

Ndryshe nga fondet e pensioneve vullnetare, të cilat janë investime afatgjata, fondi Credins Premium, si një investim më afatshkurtër dhe afatmesëm, është më tepër likuid, brenda 7 ditësh klientët mund të tërheqin paratë e tyre. Sfida kryesore në muajt e parë të pandemisë ka qenë ruajtja, përmirësimi dhe jetëgjatësia e bashkëpunimit me klientët ekzistues, sikurse menaxhimi sa më efektiv i portofolit të aseteve duke ruajtur në çdo moment likuiditetin e fondit.

Me bindje themi që, pavarësisht situatës së jashtëzakonshme, kemi arritur të mbajmë në nivele të qëndrueshme portofolin, duke ofruar konsulencë të vazhdueshme ndaj anëtarëve, të cilët na kanë qëndruar besnikë dhe treguan durim, duke vazhduar investimin e tyre. Këta anëtarë sot shprehen mjaft të kënaqur që nuk janë tërhequr nga fondi në periudhën e fillimit të pandemisë dhe janë më të motivuar për të vazhduar dhe për të rritur investimin e tyre në fond.

Si e ka prekur situata e krijuar kthimin mesatar nga investimi në fondet tuaja?

Asetet e fondit investohen në titujt e emetuar nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë. Për këtë arsye, ecuria e normës së kthimit të Fondit dhe çmimit të kuotës ndikohet nga lëvizja e normave të interesit në ankandet e titujve të qeverisë shqiptare. Në muajt e parë të pandemisë, normat e interesit në tregjet e bonove dhe obligacioneve shfaqën tendenca rritëse, duke sjellë ulje të çmimit të kuotës. Këto luhatje kanë rezultuar në ulje të normës së kthimit për investitorin, krahasuar me kthimin historik të Fondit.

Gjatë muajve vijues kemi pasur rritje të normës neto të kthimit, si pasojë e uljes së normave të interesit të titujve të qeverisë, të cilat erdhën si rrjedhojë e masave të marra nga Banka e Shqipërisë, ulja e normës bazë të interesit, injektimi i likuiditetit si dhe emetimi i eurobondit. Në sajë të strategjive dhe politikave të investimit, fondi Credins Premium, ka arritur të performojë kënaqshëm dhe të mbetet një alternativë tërheqëse investimi.

A keni ndërmarrë ndryshime domethënëse në politikat e investimit pas shpërthimit të krizës?

Politika e investimit të Fondit Credins Premium është e paraqitur në prospektin e fondit, është një politikë e miratuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare dhe që e ka pranuar çdo investitor me pjesëmarrjen në Fond. Ndryshimet e politikës së investimit nuk ndodhin në përgjithësi, dhe nëse ndodhin duhet të bien dakord me investitorët dhe autoritetin mbikëqyrës.

Kriza nuk është një faktor për ndryshimin thelbësor të politikës së investimit. Epidemia e COVID-19 ishte diçka që ne nuk mund ta parashikonim, por na ka bërë të jemi më alert e në mënyrë konstante të përgatitemi për periudha luhatshmërie. Ajo çfarë ka bërë dhe bën skuadra e profesionistëve të Credins Invest, është ndërmarrja e strategjive taktike për t’iu përgjigjur në kohë ndryshimeve të tregut të titujve ku investohet fondi, duke qëndruar brenda kuadrit të politikës së miratuar të investimit.

Është shumë e rëndësishme që investitorit t’i mundësohet transparencë e plotë në lidhje me ecurinë e fondit dhe përputhshmërinë e strategjisë së ndjekur me prospektin dhe rregullat e fondit, gjë është bërë më së miri nga Credins Invest. Çdo investitor ka mundësinë e aksesit të llogarisë online, gjë që në kushtet e distancimit social ka qenë e domosdoshme. Shoqëria ka vijuar me përditësimet e website me informacione të nevojshme, sikurse ka publikuar rregullisht raportet e ecurisë së fondeve.

Si do t’i ndikojë kjo krizë perspektivat e zhvillimit të tregut të fondeve të investimit në Shqipëri? Mund të sugjeroni ndërhyrje në nivel ligjor dhe rregullator që do t’i bënin fondet një alternativë më atraktive investimi për publikun shqiptar?

Situata e pandemisë, që vijon ende të ketë ndikim dhe pasoja shumëdimensionale, rrit pasigurinë për të ardhmen dhe e bën thuajse të pamundur çdo lloj parashikimi dhe planifikimi. Por, një gjë është e sigurt, kriza të tilla i mësojnë njerëzimit që duhet patjetër të mendojnë për momente të vështira, duhet të kursejnë dhe të planifikojnë të kenë mënjanë fonde e kursime. Fondet e investimit në perspektivën time vijojnë të jenë e ardhmja e tregut financiar, janë produkte që do të zhvillohen më tej për t’iu përgjigjur kërkesave në rritje të publikut për më shumë fleksibilitet dhe përfitueshmëri.

Sa i përket kuadrit ligjor, hap shumë i rëndësishëm për këtë treg ishte miratimi i ligjit të ri, si dhe zhvillimet e pritshme të tregut të kapitalit. Ne si shoqëri administruese fondesh presim me padurim që të mund t’i ofrojmë publikut fonde më të diversifikuara, me instrumente më të sofistikuara se titujt e borxhit qeveritar, dhe që përputhen me kërkesat në rritje të investitorëve shqiptarë. Roli i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare në vijim për mbështetjen dhe incentivimin e nismave të reja në tregun e fondeve të investimit dhe tregun e kapitalit është thelbësor.

Burimi: Revista Monitor

Lëvizje te postimet