Raportim Tregtimi datë 12.03.2021

Gjatë datës 12.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
  • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
  • Transaksioni i ekzekutuar ishter në Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 100 njësi Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
  • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 994,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 12.03.2021 klikoni këtu