Raportim tregtimi datë 16.11.2020

Gjatë datës 16.11.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
  • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
  • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Bono Thesari 12 Mujore në LEK dhe Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 180 njësi Bono Thesari 12 Mujore në LEK dhe 40 njësi Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK;
  • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 1,767,420 LEK dhe në Obligacion Thesari 2 Vjecar ishte 3,991,600 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 16.11.2020 klikoni këtu