Komisionet e Tregtimit


Tarifat e Tregtimit (variabël)

wpDataTable with provided ID not found!* Komisionet për Titujt e Borxhit Privat janë për t’u përcaktuar
Shënim:
– Tarifat janë të shprehura në Lek dhe pa TVSH.
– Tarifa fikse aplikohet mbi çdo transaksion të ekzekutar.
– Komisionet në % aplikohen mbi vlerën e tregtuar të çdo transaksioni të ekzekutuar.
– Komisioni mbi volumin e tregtimit është vjetor dhe aplikohet % mbi totalin e transaksioneve vjetore   të ekzekutuara në Bursë nga Anëtari.

Komisionet e Tregtimit