Për informacion në lidhje me termat , klikoni TERMAT FINANCIARE

Për informacion në lidhje me termat , klikoni TERMAT FINANCIARE

* Duke filluar nga data 12/02/2020 të dhënat e transaksioneve të ekzekutuara në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE të publikuara nga SCAN janë të dhëna publike që meren në mënyrë automatike nga faqja e Bursës ALSE. Televizioni SCAN nuk mban asnjë përgjegjësi për sigurinë dhe përditësimin e këtyre datave.

Të Dhënat Totale të Tregtimit