ALREG nis operacionet në sistemin e pagesave të BSH, i hapet rrugë tregtimit të titujve privatë në Bursë

Banka e Shqipërisë njoftoi zyrtarisht sot se operatori i sistemit të shlyerjes së Titujve ALREG, nisi operimin nëpërmjet anëtarësimit në sistemin e pagesave ndërbankare me vlerë të madhe (AIPS).

ALREG është licencuar nga Banka e Shqipërisë si operator i sistemit për shlyerjen e titujve dhe nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) si regjistrar, duke përmbushur kështu kërkesat ligjore për t’u konsideruar një Depozitar Qendror i Titujve sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

Nisja e operimiit të ALREG në systemin AIPS në praktikë i hap rrugë kryerjes së transaksioneve me tituj të emetuar në bursë nga kompani private. Prej tre vitesh, në Shqipëri operon një bursë private e titujve, por deri tani në të janë tregtuar vetëm instrumente borxhi të qeverisë shqiptare. Anëtarësimi i ALREG në systemin AIPS ishte parakusht i domosdoshëm për shlyerjen e transaksioneve me tituj, qofshin instrumente borxhi apo kapitali, në bursë.

ALREG është anëtarësuar në nën​kategorinë “Pjesëmarrës Operatorë”, nënkategoria “i”, si operator i një sistemi të shlyerjes së titujve. Veprimtaria e cila synon të kryejë operatori nëpërmjet kësaj pjesëmarrjeje lidhet me shlyerjen e transaksioneve me tituj të kryer në bursë, duke përfshirë këtu emetimin e titujve privat por edhe tregtimin e titujve të emetuar në të. Anëtarësimi i ALREG si pjesëmarrës në sistemin AIPS, lidhet me shlyerjen e këmbës së parasë fizike (cash) të transaksioneve. Sipas Bankës së Shqipërisë, ky anëtarësim ishte i nevojshëm për funksionimin e këtij sistemi të shlyerjes së titujve sipas praktikave më të mira ndërkombëtare duke garantuar maksimalisht shlyerjen dhe mbrojtjen e sistemit dhe të pjesëmarrësve në të.

Me fillimin e operimit ditën e sotme, ALREG në tregun shqiptar do të ushtrojë veprimtarinë e regjistrarit të titujve për të gjithë titujt e lejuar dhe veprimtarinë e klerimit dhe shlyerjes së titujve si operator i sistemit të shlyerjes së titujve në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullativ në fuqi e në përputhje me licencat e miratuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare dhe Banka e Shqipërisë.

“​Vlen të theksohet se ALREG, krahas sistemit AFISAR të operuar nga Banka e Shqipërisë për regjistrimin dhe shlyerjen e titujve të qeverisë, është i pari subjekt privat i këtij lloji që licencohet dhe fillon operimin në tregun shqiptar. Plotësimi dhe funksionimi i të gjithë infrastrukturës së nevojshme për procesimin e transaksioneve pas tregtimit në bursë (post trading) shënon një hap të rëndësishëm drejt zhvillimit të mëtejshëm të tregjeve të kapitalit dhe në përgjithësi tregjeve financiare, duke dhënë kështu një kontribut shtesë në nxitjen e formalizimit të mëtejshëm të ekonomisë,” thuhet në njoftimin e Bankës së Shqipërisë.

Burimi: Revista Monitor

Për më shumë informacion në lidhje me ALREG, klikoni këtu